КП №191 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНА СЪДОВА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ВЪВ ФЕМОРО-ПОПЛИТЕАЛНИЯ И АКСИЛО-БРАХИАЛЕНИЯ СЕГМЕНТ
Минимален болничен престой – 2 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9КМ

ДРУГИ КАРДИОХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
*00.55 ИНСЕРЦИЯ В НЕКОРОНАРНА АРТЕРИЯ НА СТЕНТ (ОВЕ) С БАВНО ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНО ВЕЩЕСТВО
ендографт
ендоваскуларен графт
стент графт
кодирай също всяка некоронарна ангиопластика или атеректомия – 39.50
Изключва:
покрит с лекарство стент, например покрит с хепарин – 39.90
инсерция в коронарна артерия на стент с бавно излъчване на лекарствено вещество – 36.07
инсерция на стент без излъчване на лекарствено вещество
коронарна артерия – 36.06
некоронарна артерия – 39.90
такъв за корекция на аневризма – 39.71-39.79

ЕНДАРТЕРИЕКТОМИЯ
*38.13 ЕНДАРТЕРИЕКТОМИЯ - СЪДОВЕ НА ГОРНИЯ КРАЙНИК АКСИЛАРНИ, РАДИАЛНИ, БРАХИАЛНИ, УЛНАРНИ
ендартериектомия с:
емболектомия
кръпка
временен байпас по време на операция
тромбектомия

*38.18 ЕНДАРТЕРИЕКТОМИЯ - АРТЕРИИ НА ДОЛНИЯ КРАЙНИК (ФЕМОРАЛНА (ОБЩА) (СУПЕРФИЦИАЛНА,ПОПЛИТЕАЛНА, ТИБИАЛНА)
ендартериектомия с:
емболектомия
кръпка
временен байпас по време на операция
тромбектомия

РЕЗЕКЦИЯ НА СЪД С АНАСТОМОЗА
*38.3 3 РЕЗЕКЦИЯ НА СЪД С АНАСТОМОЗА - СЪДОВЕ НА ГОРНИЯ КРАЙНИК АКСИЛАРНИ,РАДИАЛНИ БРАХИАЛНИ ,УЛНАРНИ
ангиектомия с анастомоза
ексцизия със смяна на:
аневризма (артериовенозна) с анастомоза
кръвоносен съд (лезия) с анастомоза

*38.38 РЕЗЕКЦИЯ НА СЪД С АНАСТОМОЗА НА ДОЛНИЯ КРАЙНИК (ФЕМОРАЛНА (ОБЩА) (СУПЕРФИЦИАЛНА,ПОПЛИТЕАЛНА, ТИБИАЛНА)
ангиектомия с анастомоза
ексцизия със смяна на:
аневризма (артериовенозна) с анастомоза
кръвоносен съд (лезия) с анастомоза

*38.39 РЕЗЕКЦИЯ НА СЪД С АНАСТОМОЗА НА ВЕНИ НА ДОЛНИЯ КРАЙНИК (ФЕМОРАЛНА САФЕНА, ПОПЛИТЕАЛНА ТИБИАЛНА)
ангиектомия с анастомоза
ексцизия със смяна на:
аневризма (артериовенозна) с анастомоза
кръвоносен съд (лезия) с анастомоза

РЕЗЕКЦИЯ НА СЪД СЪС СМЯНА
*38.43 РЕЗЕКЦИЯ НА СЪД СЪС СМЯНА - СЪДОВЕ НА ГОРНИЯ КРАЙНИК АКСИЛАРНИ, РАДИАЛНИ БРАХИАЛНИ, УЛНАРНИ
ангиектомия
ексцизия със смяна на:
аневризма (артериовенозна) или
кръвоносен съд (лезия)
Изключва:
ендоваскуларна корекция на аневризма – 39.71–39.79

*38.48 РЕЗЕКЦИЯ НА СЪД СЪС СМЯНА - АРТЕРИИ НА ДОЛНИЯ КРАЙНИК - ФЕМОРАЛНА (ОБЩА) (СУПЕРФИЦИАЛНА), ТИБИАЛНА
ангиектомия
ексцизия със смяна на:
аневризма (артериовенозна) или
кръвоносен съд (лезия)
Изключва:
ендоваскуларна корекция на аневризма – 39.71–39.79

*38.49 РЕЗЕКЦИЯ НА СЪД СЪС СМЯНА - ВЕНИ НА ДОЛНИЯ КРАЙНИК – ФЕМОРАЛНА, САФЕНА, ПОПЛИТЕАЛНА, ТИБИАЛНА
ангиектомия
ексцизия със смяна на:
аневризма (артериовенозна) или
кръвоносен съд (лезия)
Изключва:
ендоваскуларна корекция на аневризма – 39.71–39.79

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СЪДОВЕ
*39.29 ДРУГ (ПЕРИФЕРЕН) СЪДОВ ШЪНТ ИЛИ БАЙПАС
байпас (с трансплантат):
аксиларис - брахиалис
аксиларис - феморалис (аксило-феморален) (суперфициален)
аксило-аксиларен
брахиален
феморо - феморален
феморо-перонеален
феморо-поплитеален (артерии)
феморо-тибиален (антериорен) (постериорен)
поплитеален
съдов БДУ
Изключва:
перитонео-венозен шънт – 54.94

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪДОВЕ
*39.50 АНГИОПЛАСТИКА ИЛИ АТЕРЕКТОМИЯ НА НЕКОРОНАРЕН СЪД
перкутанна транслуминална ангиопластика (PTA) на некоронарен съд и/или радиофреквентна аблация
артерии на главата и шията:
базиларна
каротидна
вертебрална
съдове на долен крайник
мезентериална артерия
ренална артерия
съдове на горен крайник
кодирай също всяка:
инжекция или инфузия на тромболитично вещество – 99.10
инсерция на некоронарен стент или стент имплантант – 39.90
*39.53 КОРЕКЦИЯ НА АРТЕРИОВЕНОЗНА ФИСТУЛА
емболизация на каротидна кавернозна фистула
възстановяване при артериовенозна фистула чрез:
клипсиране
коагулация
лигатура и прерязване
Изключва:
Корекция на:
артериовенозен шънт при бъбречна диализа - 39.42
съдове на глава и шия чрез ендоваскуларен достъп – 39.72
същото при:
смяна на трансплантат - 38.40-38.49
резекция - 38.30-38.49, 38.60-38.69
*39.56 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КРЪВОНОСЕН СЪД С КРЪПКА ТЪКАНЕН ТРАНСПЛАНТАТ
Изключва: същото с резекция - 38.40-38.49
*39.57 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КРЪВОНОСЕН СЪД С КРЪПКА СИНТЕТИЧЕН ТРАНСПЛАНТАТ
Изключва:
същото с резекция - 38.40-38.49
*39.59 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪД
операция за аортико-пулмонален отвор (прозорец)
артериопластика БДУ
създаване на венозни клапи (периферни)
пликация на (периферна) вена
реимплантация на артерия
Изключва:
прекъсване на вена кава - 38.7
реимплантация на бъбречна артерия - 39.55
възстановяване с:
трансплантат - 39.56-39.58
резекция - 38.30-38.49, 38.60-38.69

ЕНДОВАСКУЛАРНА КОРЕКЦИЯ НА СЪД
ендолуминална корекция
Изключва:
ангиопластика или атеректомия на некоронарен – 39.50
инсерция на некоронарен стент – 39.90
друга корекция на аневризма – 39.52
резекция на абдоминална аорта със смяна – 38.44
резекция на артерии на долен крайник със смяна – 38.48
резекция на торакална аорта със смяна – 38.45
резекция на съдове на горен крайник – 38.43
*39.79 ДРУГА ЕНДОВАСКУЛАРНА КОРЕКЦИЯ (НА АНЕВРИЗМА) НА ДРУГИ СЪДОВЕ
койл емболизация или оклузия(спирала)
ендографт (ове)
ендоваскуларен графт(ове)
емболизация или оклузия с течно тъканно лепило
друг имплантант или вещество за възстановяване, емболизация или оклузия
Изключва:
ендовадкуларно възстановяване или оклузия на съдове на глава и шия – 39.72
инсерция на некоронарен артериален стент с бавно излъчване на лекарствено вещество – 00.55
инсерция на некоронарен артериален стент(ове)(при корекция на друга аневризма)– 39.90
неендоваскуларна корекция на артериовенозна фистула – 39.53
друга хирургична оклузия на съдове – вж.категория 38.8
перкутанна транскатетърна инфузия – 99.29
транскатетърна емболизация при стомашно или дуоденално кървене – 44.44
стент(ове) трансплантат(и)

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СЪДОВЕ
*39.90 ИНСЕРЦИЯ НА НЕКОРОНАРЕН АРТЕРИАЛЕН СТЕНТ(ОВЕ) БЕЗ БАВНО ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНО ВЕЩЕСТВО
стент трансплантат
немонтиран стент(ове)
монтиран стент(ове)
покрит с лекарство стент(ове), например покрит с хепарин
ендографт(ове)
ендоваскуларен графт(ове)
ендоваскуларна реканализационна техника
стент трансплантат(и)
кодирай също всяка некоронарна ангиопластика или атеректомия – 39.50
Изключва:
такава за корекция на аневризма – 39.71-39.79
инсерция нанекоронарен артериален стент(ове) с бавно излъчване на лекарствено вещество – 00.55


Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от три различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 24. Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клиника/отделение/ по съдова хирургия Съгласно медицински стандарти по “Хирургия”
2. Клиника/отделение/сектор по вътрешни болести или кардиология Съгласно Наредба №18 от 20.06.2005 на МЗ
3. Операционен блок/зали Съгласно медицински стандарти по “Хирургия”
4. ОАИЛ/КАИЛ/САИЛ Съгласно медицински стандарт “Анестезия и интензивно лечение”
5. Клинична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”
6. Клиника/отделение/сектор по образна диагностика Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика”


2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
ЛЗ изпълнител на болнична помощ е длъжно да осигури дейността на съответното структурно звено чрез договор с друго лечебно заведение, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Лаборатория по клинична патология Съгласно медицински стандарт “Клинична патология”
2. Микробиологична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична микробиология”
3. Нуклеарно-медицинско звено Съгласно “Медицински стандарт по нуклеарна медицина”

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение, които се заплащат от НЗОК: съдови протези/стент за коремна аорта и дистални съдове.
Забележка: при необходимост и по преценка на оператора, на един пациент могат да бъдат поставени един или повече импланти (съдова протеза и/или стент), като НЗОК заплаща само два протезни материала.

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок. 1 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- лекар със специалност по съдова хирургия - двама хирурзи;
- лекар със специалност по кардиология или вътрешни болести;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност по образна диагностика;
- лекар със специалност по клинична лаборатория.

Блок. 2 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- лекар със специалност по съдова хирургия - двама хирурзи;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност по образна диагностика;
- лекар със специалност по клинична лаборатория;
- лекар със специалност по детски болести.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
Хоспитализацията на болни със съдова недостатъчност е спешна и планова. Установена аневризма във феморалния или поплитеален сегмент е с относителна спешност.
Симптоматична аневризма се хоспитализира и оперира по спешност или с отложена спешност в рамките на 2-3 дни.
Хоспитализацията при болни с ХАНК и клаудикацио до 100м. без постоянна болка и рана (гангрена) е наложителна до 30 дни от поставяне на диагнозата.
При болни, имащи нощна болка и/или гангрена или незаздравяваща рана, хоспитализацията трябва да се осъществи до 10 дни от консултацията със съдов хирург.
Спешните случаи се приемат веднага след прегледа и съдова диагноза.

2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
При подготовка на болния в лечебното заведение:
1. Вземане на биологичен материал за изследвания се извършва в първите 24 часа от хоспитализацията на пациента.
2. Образни изследвания се извършват до 48 часа от началото на хоспитализацията на пациента.
Принципи на болничното изследване и лечение.
За пълно диагностично уточняване са необходими:
• доплерово изследване (с измерване на ПАН и запис при нужда);
• аортоартериография - ангиография или компютър-томография или магнитнорезонансна ангиография (с контраст);
• при данни за рана е задължителна посявка с антибиограма, а при пациентите със септичен фебрилитет – хемокултура.
Активното болнично лечение на феморални и феморо-поплитеални стенози, оклузии и дилатации включва извършването на оперативна реваскуларизация – артериална реконструкция – байпас: феморо-феморален, феморо-поплитеален, феморо-перонеален, феморо-тибиален, поплитеален, тромбендартеректомия, феморо-феморален кросовър байпас, ПАЧ пластика със синтетичен или тъканен трансплантант. Резекции на аневризми на а. феморалис, а.поплитеа и тибиални артерии. При посочените реконструкции необходимостта от минимум 2 катетъра тип Фогарти, както и синтетични пачове е изискване за правилно провеждане на оперативното лечение. Активното болнично лечение на аксило-брахиални стенози, оклузии и дилатации включва извършването на оперативна реваскуларизация – артериална реконструкция: байпас с трансплантат - аксило – брахиален, аксило - феморален (аксило-бифеморален, суперфициален), брахиален, пач на артериите на горния крайник. Алтернатива на оперативното лечение е минимално инвазивна перкутанна транслуменна ангиопластика на артерията (ПТА), която може да включва балонна ангиопластика с или без прилагане на тромболитичен агент (фибрин – неспецифичен тромболитик) и да бъде съчетана с или без имплантиране на стент.
Медикаментозното лечение включва вазоактивни препарати, атикоагуланти и/или антиагреганти за активиране на колатералите, подобряване на реологията и метаболизма и се провежда задължително пред- и следоперативно, следоперативна реанимация, антибиотична профилактика.
Болничното лечение включва наред с реваскуларизацията и активно локално лечение на атоничните рани с ежедневни превръзки с антисептични (според антибиограмата) и/или епителотонични препарати.
Медикаментозното лечение в пред – и следоперативния период се определя и зависи от състоянието на пациента и характера на заболяването.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Окончателната диагноза се оформя след проведените диагностични изследвания и оперативно лечение, при изпращане на оперативен материал за хистологично изследване при необходимост.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
- зараснала оперативна рана, или зарастваща първично;
- липса на фебрилитет;
- раздвижен активно пациент;
- доплер сонографски данни за ефективна реваскуларизация;
- дадени препоръки за ХДР.

Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клинична пътека влизат до два амбулаторни консултативни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.
Контролните консултативни прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7.

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза – документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Хирургия”.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:
3.1. Документиране на предоперативни дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).
3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти “Хирургия”).
3.3. Документиране на следоперативните дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на“Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТИ №№ 1, 2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ФОРМУЛЯР ЗА ПОСТАВЯНЕ НА КЛАПИ, ПРОТЕЗИ, СТЕНТОВЕ, КОХЛЕАРНИ ИМПЛАНТАНТИ И ПОСТОЯННИ КАРДИОСТИМУЛАТОРИ, КАТЕТЪР ЗА РАДИОФРЕКВЕНТНА ИЛИ ЛАЗЕРНА АБЛАЦИЯ, ЗАПЛАЩАНИ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК.


ФОРМУЛЯР ЗА ПОСТАВЯНЕ НА КЛАПИ, ПРОТЕЗИ, СТЕНТОВЕ, КОХЛЕАРНИ ИМПЛАНТАНТИ, ПОСТОЯННИ КАРДИОСТИМУЛАТОРИ, СЕТ ЗА ВРЕМЕННА КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ, ЗАПЛАЩАНИ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК ПО НРД 2006 ГОДИНА
(Копие от формуляра става неразделна част към ИЗ на пациента)

ПАЦИЕНТиме, презиме и фамилия по лична карта
Aдрес: гр.(с) ……………………………………… ул………………………………No.
ж.к. ……….бл……….вх……..тел……………………………
Възраст:  пол:   
години м/ж семейно положение гражданство
ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ:  договор с НЗОК


име на лечебното заведение

код специалност име и фамилия на лекаря, извършил операцията

Приет по клинична пътека No. 

Диагноза: МКБ . .

дата на приемане:    ИЗ:  
ден месец година номер година
дата на операцията:    дата на изписване:   
ден месец година ден месец година

Вид на имплант Код процедура Място за прилагане на стикер с фабричния номер Фирма доставчик № на фактурата за закупуване на имплантанта Цена заплатена от НЗОК Цена доплатена от пациента Обща стойност на инплантанта
Обща стойност:

Забележки:
Стикерът с фабричния номер и датата на производство на импланта се залепва на определеното място във формуляра.
Оригиналният Формуляр се прилага към Спецификацията за клапи, протези, стентове, кохлеарни имплантанти и постоянни кардиостимулатори и се представя в РЗОК.
Копие от Формуляра става неразделна част от ИЗ на пациента и подлежи на контрол при провеждане на одит от страна на НЗОК.
Формулярът се подпечатва с печат на лечебното заведение, извършило оперативната интервенция.

дата на изписване:   
ден месец година
Пациент: Лекар:
(подпис) (извършил оперативната интервенция) (подпис и печат)


ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Уважаеми господине /госпожо,
Интервенцията, която се налага да бъде извършена, може да се осъществи само ако Вие предварително се съгласите да се подложите на нея.
За да дадете съгласието си, Вие вероятно се нуждаете от разяснение както по отношение на Вашето заболяване, така и по отношение на операцията – какво точно ще Ви бъде направено, колко време ще продължи, колко време ще останете в клиниката на лечение, какви усложнения биха могли да настъпят, ще има ли тази интервенция някакви последствия и т.н.
Необходимо е да Ви се направи артериална реконструктивна операция, която е популярна още под името байпас – операция. Оперативното лечение се налага поради наличието на запушване на артериалните съдове на определено ниво – от аортата до артериите на подбедрицата. Това запушване намалява притока на кръв към мускулите на крайниците и при преминаване на определено разстояние се появява стягяща болка, която преминава след кратка почивка.
Причините за запушване на артериите са много: атеросклероза, диабет, болест на Бюргер, прекарани травми или възпалителни процеси на съдовете. Ако лечението не се предприеме на време, разстоянието което ще преминавате все повече ще намалява, ще се появи постоянна болка и съществува опасност от появата на гангрена. За да се подобри кръвообращението на крайника се прави т.нар. байпас – с изкуствен кръвоносен съд или с ваша вена се “заобикаля” мястото на запушването и кръвта се насочва към артериите под него като по този начин се подобрява снабдяването на тъканите с артериална кръв.
Точният вид на операцията зависи от мястото и характера на запушването и това ще бъде дискутирано с вашия лекуващ лекар. Оперативната интервенция трае различно дълго време понякога и до 4 часа и тъй като операциите са различни, то и следоперативният период протича с различна тежест, в някои случаи се налага престой в клиниката по реанимация за 1 – 2 денонощия. Следоперативният период трае около 10 – 12 дни Режимът, който ще спазвате е индивидуален и ще Ви бъде обяснен от Вашия лекуващ лекар или сестрата. Възможни са усложнения: кръвотечение от оперативната рана или запушване на обходния път на кръвта, при което крайникът става хладен и побледнява. За тези инциденти Вие трябва веднага да сигнализирате.
Ако имате допълнителни въпроси не се колебайте да се обърнете към лекуващия Ви лекар и медицинска сестра.
След изписването от болницата личният лекар може да проследява Вашето състояние и да изписва лекарства съгласно указанията на съдовия хирург, като периодично Ви консултира с него.


РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 191 “ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНА СЪДОВА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ВЪВ ФЕМОРО-ПОПЛИТЕАЛНИЯ И АКСИЛО-БРАХИАЛЕНИЯ СЕГМЕНТ”
ДОКУМЕНТ №1

Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.
І. ІІ.
Ден за провеждане на процедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване
Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИКОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА
ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

 

Най - четено:

Реклама