Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.


КП № 200 КРАНИОТОМИИ, НЕИНДИЦИРАНИ ОТ ТРАВМА, ЧРЕЗ СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИИ (НЕВРОНАВИГАЦИЯ, НЕВРОЕНДОСКОПИЯ И ИНТРАОПЕРАТИВЕН УЛТРАЗВУК)
Минимален болничен престой – 5 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9КМ

КРАНИОТОМИЯ И РЕЗЕКЦИЯ НА ЧЕРЕПНИ КОСТИ
Изключва:
декомпресия на черепна фрактура - 02.02
експлорация на орбита - 16.01-16.09
като оперативен достъп не се кодира
*01.21 ИНЦИЗИЯ И ДРЕНАЖ НА ЧЕРЕПЕН СИНУС
*01.22 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИНТРАКРАНИАЛЕН НЕВРОСТИМУЛАТОР
Изключва:
отстраняване с едновременна смяна - 02.93
*01.23 ПОВТОРНО ОТВАРЯНЕ НА КРАНИОТОМИЯ
*01.24 ДРУГА КРАНИОТОМИЯ
черепна:
декомпресия
трепанация
експлорация
краниотомия БДУ
краниотомия с отстраняване на:
епидурален абсцес
екстрадурален хематом
чуждо тяло от черепа
Изключва:
отстраняване на чуждо тяло с мозъчна инцизия - 01.39
*01.25 ДРУГА КРАНИЕКТОМИЯ
дебридмен на черепа БДУ
секвестректомия на черепа
Изключва:
дебридмен на отворена черепна фрактура - 02.02
декомпресивна краниектомия - 02.01

ИНЦИЗИИ НА МОЗЪКА И МЕНИНГИТЕ МУ
*01.31 ИНЦИЗИЯ НА ГЛАВНОМОЗЪЧНИ МЕНИНГИ
дренаж на:
интракраниален хигром (киста)
субарахноидален абсцес (церебрален)
субдурален емпием
*01.32 ЛОБОТОМИЯ И ТРАКТОТОМИЯ
разрязване на:
мозъчна тъкан
церебрален тракт
перкутанна (радиофреквентна) цингулотомия
*01.39 ДРУГИ ИНЦИЗИИ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК
амигдалохипокампотомия
дренаж на интрацеребрален хематом
инцизии на мозъка БДУ
Изключва:
отстраняване на кортикални адхезии - 02.91

ОПЕРАЦИИ НА ТАЛАМУС И ГЛОБУС ПАЛИДУС
*01.41 ОПЕРАЦИИ НА ТАЛАМУСА
хемоталамектомия
таламотомия
*01.42 ОПЕРАЦИИ НА ГЛОБУС ПАЛИДУС
палидоанзектомия
палидотомия

ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ГЛАВЕН МОЗЪК И МЕНИНГИТЕ МУ
*01.51 ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИИ ИЛИ ТЪКАНИ ОТ ГЛАВНОМОЗЪЧНИТЕ МЕНИНГИ
декортикация на (мозъчни) менинги
резекция на (мозъчни) менинги
стрипинг на субдурална мембрана на (мозъчни) менинги
Изключва:
биопсия на главномозъчни менинги - 01.11-01.12
*01.52 ХЕМИСФЕРЕКТОМИЯ
*01.53 ГЛАВНОМОЗЪЧНА ЛОБЕКТОМИЯ
*01.59 ДРУГИ ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК
кюретаж на мозъка
дебридмен на мозъка
марсупиализация на мозъчна киста
транстемпорална (мастоидна) ексцизия на мозъчен тумор
Изключва:
биопсия на мозъка - 01.13-01.14
такава при стереотаксична радиохирургия – 92.30-92.39

*01.6 ЕКСЦИЗИЯ НА ЧЕРЕПНА ЛЕЗИЯ
отстраняване на гранулационна тъкан от черепа
Изключва:
биопсия на черепа - 01.15
секвестректомия - 01.25

КРАНИОПЛАСТИКИ
Изключва:
при едновременно възстановяване при енцефалоцеле - 02.12
*02.01 ОТВАРЯНЕ НА ЧЕРЕПНА СУТУРА
линеарна резекция на черепни кости
декомпресивна резекция на черепни кости
*02.03 СЪЗДАВАНЕ НА ЧЕРЕПНО КОСТНО ЛАМБО
възстановяване на черепа с ламбо
*02.04 КОСТНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ЧЕРЕПА
перикраниален трансплантат (автогенен) (хетерогенен)
*02.05 ИНСЕРЦИЯ НА ПЛАСТИНКА НА ЧЕРЕПА
смяна на пластинка
*02.06 ДРУГА ЧЕРЕПНА ОСТЕОПЛАСТИКА
възстановяване на черепа БДУ
ревизия на костно ламбо на черепа
*02.07 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПЛАСТИНКА ОТ ЧЕРЕПА
Изключва:
отстраняване с едновременна смяна - 02.05

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГЛАВНОМОЗЪЧНИ МЕНИНГИ
Изключва:
марсупиализация на черепни лезии - 01.59
*02.11 ПРОСТ ШЕВ НА ДУРА МАТЕР НА ГЛАВЕН МОЗЪК
*02.12 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГЛАВНОМОЗЪЧНИ МЕНИНГИ
затваряне на ликворна фистула
дурален трансплантат
възстановяване на енцефалоцеле с краниопластика
шев на менинги БДУ
субдурален шев

ЕКСТРАКРАНИАЛЕН ВЕНТРИКУЛЕН ШЪНТ
Включва: поставяне на клапа
*02.32 ВЕНТРИКУЛЕН ШЪНТ КЪМ ЦИРКУЛАТОРНАТА СИСТЕМА
ветрикуло-атриална анастомоза
вентрикуло-кавален шънт
*02.34 ВЕНТРИКУЛЕН ШЪНТ КЪМ АБДОМИНАЛНАТА КУХИНА ИЛИ ОРГАНИ
вентрикуло-холецистостомия
вентрикуло-перитонеостомия
*02.39 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ ЗА ДРЕНАЖ НА ВЕНТРИКУЛИТЕ
шънт вентрикул-костен мозък
шънт вентрикул към екстракраниално място НКД

РЕВИЗИЯ, ОТСТРАНЯВАНЕ И ПРОМИВАНЕ НА ВЕНТРИКУЛНИ ШЪНТОВЕ
Изключва:
ревизия на дистален катетър от вентрикулен шънт – 54.95
*02.41 ПРОМИВАНЕ И ЕКСПЛОРАЦИЯ НА ВЕНТРИКУЛЕН ШЪНТ
Експлорация на вентрикулоперитонеален шънт във вентрикуларна позиция
*02.42 СМЯНА НА ВЕНТРИКУЛЕН ШЪНТ
реинсерция на Холтерова клапа
смяна на вентрикулен катетър
ревизия на вентрикуло-перитонеален шънт от вентрикулната страна

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ЧЕРЕПА, ГЛАВНИЯ МОЗЪК И МЕНИНГИТЕ МУ
Изключва:
операции на:
пинеална жлеза - 07.17, 07.51-07.59
хипофиза - 07.13-07.15, 07.61-07.79
*02.91 ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОРТИКАЛНИ АДХЕЗИИ
*02.92 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК
*02.93 ИМПЛАНТИРАНЕ, НА ВЪТРЕЧЕРЕПЕН СТИМУЛАТОР
имплантиране, инсерция, наместване или смяна на вътречерепен:
мозъчен пейсмейкър (невропейсмейкър)
дълбоки електроди
епидурални стабилизатори
ЕЕГ-датчици
електроди във форамен овале
интракраниален електростимулатор
субдурални клеми и шини
*02.96 ИНСЕРЦИЯ НА СФЕНОИДАЛНИ ЕЛЕКТРОДИ
*02.99 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ЧЕРЕПА, ГЛАВНИЯ. МОЗЪК И МЕНИНГИТЕ МУ
Изключва:
химическа шокова терапия - 94.24
електрошокова терапия:
субконвулсивна - 94.26
други - 94.27

ИНЦИЗИЯ, ПРЕРЯЗВАНЕ И ЕКСЦИЗИЯ НА ЧЕРЕПНИ И ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ
Изключва:
оптикоцилиарна невректомия - 12.79
симпатикусова ганглиектомия - 05.21-05.29
*04.01 ЕКСЦИЗИЯ НА НЕВРИНОМ НА НЕРВУС АКУСТИКУС
с краниотомия
Изключва:
при стереотаксична радиохирургия – 92.3
*04.02 РАЗСИЧАНЕ НА НЕРВУС ТРИГЕМИНУС
ретрогасерна невротомия
*04.03 РАЗСИЧАНЕ НА ДРУГИ ЧЕРЕПНИ ИЛИ ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ
Изключва:
глософарингеус - 29.92
ларингеус - 31.91
нерви на надбъбречната жлеза - 07.42
френикус за колапс на белия дроб - 33.31
вагус - 44.00-44.03
*04.04 ДРУГА ИНЦИЗИЯ НА ЧЕРЕПНИ И ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ
*04.05 ГАНГЛИЕКТОМИЯ НА ГАСЕРОВИЯ ГАНГЛИЙ
*04.07 ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ АВУЛЗИЯ НА ЧЕРЕПНИ ИЛИ ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ
кюретаж на периферен нерв
дебридмен на периферен нерв
резекция на периферен нерв
ексцизия на периферен невром (на Мортън)
Изключва:
биопсия на черепни и периферен нерв - 04.11-04.12

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА
*04.12 ОТВОРЕНА БИОПСИЯ НА ЧЕРЕПЕН ИЛИ ПЕРИФЕРЕН НЕРВ ИЛИ ГАНГЛИОН

*04.2 ДЕСТРУКЦИЯ НА ЧЕРЕПНИ ИЛИ ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ
чрез инжекция на невролитично вещество
радиологично
криотерапия
радиофреквентна аблация

*04.3 ШЕВ НА ЧЕРЕПНИ ИЛИ ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АДХЕЗИИ И ДЕКОМПРЕСИЯ НА ЧЕРЕПНИ И ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ
*04.41 ДЕКОМПРЕСИЯ НА КОРЕНА НА НЕРВУС ТРИГЕМИНУС
*04.42 ДЕКОМПРЕСИЯ НА ДРУГ ЧЕРЕПЕН НЕРВ

*04.5 ВЗИМАНЕ НА ЧЕРЕПЕН ИЛИ ПЕРИФЕРЕН НЕРВ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

*04.6 ТРАНСПОЗИЦИЯ НА ЧЕРЕПЕН ИЛИ ПЕРИФЕРЕН НЕРВ
трансплантация на нерв

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ЧЕРЕПНИ И ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ
*04.91 НЕВРЕКТАЗИЯ
*04.93 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПЕРИФЕРЕН НЕВРОСТИМУЛАТОР
*04.99 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ЧЕРЕПНИ ИЛИ ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ

*05.0 РАЗСИЧАНЕ НА СИМПАТИКУСОВ НЕРВ ИЛИ ГАНГЛИЙ
Изключва:
нервите на надбъбречната жлеза - 07.42

СИМПАТЕКТОМИЯ
*05.21 СФЕНОПАЛАТИНАЛНА ГАНГЛИОНЕКТОМИЯ
*05.25 ПЕРИАРТЕРИАЛНА СИМПАТЕКТОМИЯ

ОПЕРАЦИИ НА ПИНЕАЛНАТА ЖЛЕЗА
*07.51 ЕКСПЛОРАЦИЯ НА ПИНЕАЛНАТА ОБЛАСТ
Изключва:
същото с инцизия на пинеалната жлеза - 07.52
*07.52 ИНЦИЗИЯ НА ПИНЕЛНАТА ЖЛЕЗА
*07.53 ЧАСТИЧНА ЕКСЦИЗИЯ НА ПИНЕАЛНАТА ЖЛЕЗА
Изключва:
биопсия на пинеалната жлеза - 07.17
*07.54 ТОТАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ПИНЕАЛНАТА ЖЛЕЗА
пинеалектомия (тотална) (пълна)
*07.59 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ПИНЕАЛНАТА ЖЛЕЗА

ХИПОФИЗЕКТОМИЯ
*07.61 ЧАСТИЧНА ЕКСЦИЗИЯ НА ХИПОФИЗАТА С ТРАНСФРОНТАЛЕН ДОСТЪП
частична криохипофизектомия с трансфронтален достъп
разсичане на хипофизното стъбло с трансфронтален достъп
ексцизия на лезия на питуитарната жлеза (хипофизата) с трансфронтален достъп
субтотална хипофизектомия с трансфронтален достъп
хипофизна инфундибулектомия с трансфронтален достъп
Изключва:
транфронтална биопсия на хипофизата - 07.13
*07.62 ТРАНССФЕНОИДАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ХИПОФИЗАТА
Изключва:
трансфеноидална биопсия на хипофизата - 07.14
*07.63 ЧАСТИЧНА ЕКСЦИЗИЯ НА ХИПОФИЗАТА, НЕУТОЧНЕН ДОСТЪП
Изключва:
биопсия на хипофизата БДУ - 07.15
*07.64 ТРАНСФРОНТАЛНА ТОТАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ХИПОФИЗАТА
аблация на хипофизата с имплантация на (стронций-итриум) с трансфронтален достъп
пълна криохипофизектомия с трансфронтален достъп
*07.65 ТРАНССФЕНОИДАЛНА ТОТАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ХИПОФИЗАТА
*07.68 ТОТАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ХИПОФИЗАТА, ДРУГ УТОЧНЕН ДОСТЪП
*07.69 ТОТАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ХИПОФИЗАТА, НЕУТОЧНЕН ДОСТЪП
хипофизектомия БДУ
питуитектомия БДУ

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ХИПОФИЗАТА
*07.71 ЕКСПЛОРАЦИЯ НА ХИПОФИЗАРНАТА ЯМКА
Изключва:
експлорация с инцизия на хипофизата - 07.72
*07.72 ИНЦИЗИЯ НА ХИПОФИЗАТА
аспирация на:
краниобукалната гънка
краниофарингиома
хипофиза
ямка на Ратке
*07.79 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ХИПОФИЗАТА
инсерция на пломба в села турцика


ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА СЛЪЗНА ЖЛЕЗА
*09.20 ЕКСЦИЗИЯ НА СЛЪЗНА ЖЛЕЗА, НЕУТОЧНЕНА
*09.21 ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА СЛЪЗНА ЖЛЕЗА
Изключва:
биопсия на слъзна жлеза - 09.11

ОРБИТОТОМИЯ
*16.01 ОРБИТОТОМИЯ С КОСТНО ЛАМБО
орбитотомия с латерален достъп
*16.02 ОРБИТОТОМИЯ С ИНСЕРЦИЯ НА ОРБИТАЛЕН ИМПЛАНТАНТ
Изключва:
такава с костно ламбо - 16.01
*16.09 ДРУГА ОРБИТОТОМИЯ

ЕВИСЦЕРАЦИЯ НА ОЧНА ЯБЪЛКА
*16.39 ДРУГА ЕВИСЦЕРАЦИЯ НА ОЧНА ЯБЪЛКА

ЕНУКЛЕАЦИЯ НА ОЧНА ЯБЪЛКА
*16.49 ДРУГА ЕНУКЛЕАЦИЯ НА ОЧНА ЯБЪЛКА
отстраняване на очна ябълка БДУ

ЕКСЕНТЕРАЦИЯ НА ОРБИТАЛНО СЪДЪРЖИМО
*16.51 ЕКСЕНТЕРАЦИЯ НА ОРБИТА С ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ СТРУКТУРИ
радикална орбитомаксилектомия
*16.52 ЕКСЕНТЕРАЦИЯ НА ОРБИТА С ТЕРАПЕВТИЧНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОРБИТАЛНА КОСТ
*16.59 ДРУГА ЕКСЕНТЕРАЦИЯ НА ОРБИТА
евисцерация на орбита БДУ
ексентерация на орбита с трансплантация на темпорален мускул

*16.6 ВТОРИЧНИ ПРОЦЕДУРИ СЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОЧНА ЯБЪЛКА
Изключва:
с едновременно:
енуклеиране на очна ябълка - 16.41-16.42
евисцерация на очна ябълка - 16.31

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ОРБИТА И ОЧНА ЯБЪЛКА
Изключва:
иригация на око - 96.51
изписване и нагаждане на помощни средства за виждане - 95.31-95.33
отстраняване на:
очни протези НКД - 97.31
непенетриращи чужди тела без инцизия от окото - 98.21
*16.92 ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ОРБИТА
Изключва:
биопсия на орбита - 16.23
*16.93 ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ОКО БЕЗ УТОЧНЕНА СТРУКТУРА
Изключва:
биопсия на око БДУ - 16.23
*16.98 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ОРБИТА

ЕНДАРТЕРИЕКТОМИЯ
ендартериектомия с:
емболектомия
кръпка
временен байпас по време на операция
тромбектомия
*38.11 ЕНДАРТЕРИЕКТОМИЯ - ВЪТРЕЧЕРЕПНИ СЪДОВЕ
церебрални (антериорни) (средни)
кръгът на Уилис
постериорна комуницираща артерия
*38.12 ЕНДАРТЕРИЕКТОМИЯ - ДРУГИ СЪДОВЕ НА ГЛАВАТА И ШИЯТА
каротидна артерия (обща) (външна) (вътрешна)
югуларна вена (външна) (вътрешна)

РЕЗЕКЦИЯ НА СЪД С АНАСТОМОЗА
ангиектомия с анастомоза
ексцизия със смяна на:
аневризма (артериовенозна) с анастомоза
кръвоносен съд (лезия) с анастомоза
*38.30 РЕЗЕКЦИЯ НА СЪД С АНАСТОМОЗА - НЕУТОЧНЕНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ
*38.31 РЕЗЕКЦИЯ НА СЪД С АНАСТОМОЗА - ВЪТРЕЧЕРЕПНИ СЪДОВЕ
церебрални (антериорни) (средни)
кръгът на Уилис
постериорна комуницираща артерия
*38.32РЕЗЕКЦИЯ НА СЪД С АНАСТОМОЗА - ДРУГИ СЪДОВЕ НА ГЛАВАТА И ШИЯТА
каротидна артерия (обща) (външна) (вътрешна
югуларна вена (външна) (вътрешна)

РЕЗЕКЦИЯ НА СЪД СЪС СМЯНА
ангиектомия
ексцизия със смяна на:
аневризма (артериовенозна) или
кръвоносен съд (лезия)
Изключва:
ендоваскуларна корекция на аневризма – 39.71–39.79
*38.41 РЕЗЕКЦИЯ НА ВЪТРЕЧЕРЕПНИ СЪДОВЕ СЪС СМЯНА

ДРУГ ШЪНТ ИЛИ СЪДОВ БАЙПАС
*39.28 ЕКСТРАКРАНИАЛЕН-ИНТРАКРАНИАЛЕН (EC-IC) СЪДОВ БАЙПАС

ШЕВ НА НЕУТОЧНЕН КРЪВОНОСЕН СЪД
*39.31 ШЕВ НА АРТЕРИЯ
*39.32 ШЕВ НА ВЕНА

РЕВИЗИЯ НА СЪДОВА ПРОЦЕДУРА
*39.49 ДРУГИ РЕВИЗИИ НА СЪДОВИ ПРОЦЕДУРИ
премахване на съсиреци (трансплантат)
ревизия на:
анастомоза на кръвоносни съдове
съдова процедура (предишна)

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪДОВЕ
*39.50 АНГИОПЛАСТИКА ИЛИ АТЕРЕКТОМИЯ НА НЕКОРОНАРЕН СЪД
перкутанна транслуминална ангиопластика (PTA) на некоронарен съд:
артерии на главата и шията:
базиларна
каротидна
вертебрална
съдове на долен крайник
мезентериална артерия
ренална артерия
съдове на горен крайник
кодирай също всяка:
инжекция или инфузия на тромболитично вещество – 99.10
инсерция на некоронарен стент или стент имплантант – 39.90
*39.51 КЛИПСИРАНЕ НА АНЕВРИЗМА
Изключва:
клипсиране на артериовенозна фистула - 39.53
*39.52 ДРУГА КОРЕКЦИЯ ПРИ АНЕВРИЗМА
корекция при аневризма чрез:
коагулация
електрокоагулация
филиформена пункция
метил-метакрилат
шев
телен шев
обвиване
Изключва:
ендоваскуларна корекция на аневризма – 39.71–39.79
възстановяваща операция (аорта) - 39.54
възстановяване при:
смяна на трансплантат - 38.40-38.49
резекция - 38.30-38.49, 38.60-38.69
*39.53 КОРЕКЦИЯ НА АРТЕРИОВЕНОЗНА ФИСТУЛА
емболизация на каротидна кавернозна фистула
възстановяване при артериовенозна фистула чрез:
клипсиране
коагулация
лигатура и прерязване
Изключва:
Корекция на:
артериовенозен шънт при бъбречна диализа - 39.42
съдове на глава и шия чрез ендоваскуларен достъп – 39.72
същото при:
смяна на трансплантат - 38.40-38.49
резекция - 38.30-38.49, 38.60-38.69
*39.56 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КРЪВОНОСЕН СЪД С КРЪПКА ТЪКАНЕН ТРАНСПЛАНТАТ
Изключва:
същото с резекция - 38.40-38.49
*39.57 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КРЪВОНОСЕН СЪД С КРЪПКА СИНТЕТИЧЕН ТРАНСПЛАНТАТ
Изключва:
същото с резекция - 38.40-38.49
*39.58 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КРЪВОНОСЕН СЪД С КРЪПКА С НЕУТОЧНЕН ТИП ТРАНСПЛАНТАТ
Изключва:
същото с резекция - 38.40-38.49

ЕНДОВАСКУЛАРНА КОРЕКЦИЯ НА СЪД
Изключва:
ангиопластика или атеректомия на некоронарен – 39.50
инсерция на некоронарен стент – 39.90
друга корекция на аневризма – 39.52
резекция на абдоминална аорта със смяна – 38.44
резекция на артерии на долен крайник със смяна – 38.48
резекция на торакална аорта със смяна – 38.45
резекция на съдове на горен крайник – 38.43
*39.72 ЕНДОВАДКУЛАРНА КОРЕКЦИЯ ИЛИ ОКЛУЗИЯ НА СЪДОВЕ НА ГЛАВА И ШИЯ
койлемболизация или оклузия
ендографт (ове)
ендовадкуларен графт(ове)
емболизация или оклузия с течно тъканно лепило
друг имплантант или вещество за възстановяване, емболизация или оклузия
такава при възстановяване на аневризма, артериовенозна малформация (AVM) или фистула
*39.79 ДРУГА ЕНДОВАСКУЛАРНА КОРЕКЦИЯ НА АНЕВРИЗМА НА ДРУГИ СЪДОВЕ
койл емболизация или оклузия(спирала)
ендографт (ове)
ендовадкуларен графт(ове)
емболизация или оклузия с течно тъканно лепило
друг имплантант или вещество за възстановяване, емболизация или оклузия
Изключва:
ендовадкуларно възстановяване или оклузия на съдове на глава и шия – 39.72
инсерция на некоронарен артериален стент с бавно излъчване на лекарствено вещество – 00.55
инсерция на некоронарен артериален стент(ове)(при корекция на друга аневризма)– 39.90
неендоваскуларна корекция на артериовенозна фистула – 39.53
друга хирургична оклузия на съдове – вж.категория 38.8
перкутанна транскатетърна инфузия – 99.29
транскатетърна емболизация при стомашно или дуоденално кървене – 44.44

*39.8 ОПЕРАЦИИ НА КАРОТИДНО ТЕЛЦЕ И ДРУГИ СЪДОВИ ТЕЛЦА
хемодектомия
денервация на:
аортно телце
каротидно телце
гломектомия, каротидна
имплантация в каротидно телце на:
електронен стимулатор
пейсмейкър
Изключва:
ексцизия на югуларен гломус - 20.51

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от три различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 24. Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клиника/отделение по неврохирургия Съгласно Наредба №18 от 20.06.2005 на МЗ
2. Операционен блок/зали Съгласно Наредба №18 от 20.06.2005 на МЗ
3.ОАИЛ/КАИЛ/САИЛ Съгласно медицински стандарт “Анестезия и интензивно лечение”
4. Клинична лаборатория с възможности за извършване на ликворно изследване Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”
5. Клиника/отделение/сектор по образна диагностика, оборудвано с КТ или МРТ Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика”

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
ЛЗ изпълнител на болнична помощ е длъжно да осигури дейността на съответното структурно звено чрез договор с друго лечебно заведение, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Лаборатория по клинична патология Съгласно медицински стандарт “Клинична патология”

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение
Аневризмални клипси НЗОК не заплаща посочения консуматив
Мозъчна ликвородренираща клапна система НЗОК не заплаща посочения консуматив

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок. 1 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- лекари със специалност по неврохирургия;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност по образна диагностика;
- лекар със специалност по клинична лаборатория.

Блок. 2 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- лекар със специалност по неврохирургия;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност по образна диагностика;
- лекар със специалност по клинична лаборатория;
- лекар със специалност по детски болести.


ЗАБЕЛЕЖКА: При доказано онкологично заболяване пациентът задължително се консултира от Онкологичен комитет, осигурен от лечебното заведение чрез договор.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
1.1. СПЕШНИ:
• мозъчно-съдова болест;
• краниоцеребрални тумори;
• възпалителни и паразитни заболявания;
• малформации на ЦНС;
• епилепсия;
• болеви синдроми;
• хиперкинези.

1.2. ПЛАНОВИ:
• мозъчно-съдова болест;
• краниоцеребрални тумори;
• възпалителни и паразитни заболявания;
• малформации на ЦНС;
• епилепсия;
• болеви синдроми;
• хиперкинези.

2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
Специфичното лечение при болните с краниоцеребрална лезия (КЦЛ) включва комбинирани оперативни и консервативни терапевтични подходи:
• контролиране на интракраниалната хипертенсия – оперативно и медикаментозно;
• цялостно или частично отстраняване на лезията;
• имплантиране на мозъчни клапи, дренажи, стимулатори, електроди;
• при коматозно болните се провежда интензивно лечение.

Оперативното лечение се състои в:
• ранно клипсиране на аневризмата;
• късно клипсиране на аневризмата;
• ексцизия на тумор, съдова малформация, евакуация на интракраниален хематом, абсцес, паразитна или друга киста, друга лезия;
• поставяне на вентрикулен дренаж при остра хидроцефалия;
• лигиране на хранеща артерия;
• отстраняване на част от черепните кости и нежизнеспособни мозъчни участъци за облекчаване на повишеното вътречерепно налягане;
• прекъсване на нерви или проводящи системи;
• декомпресия на неврални и съдови структури.

Консервативното лечение (специфично) включва съответен режим и медикаменти:
• физичен и психичен покой и аналгоседация;
• редовна дефекация, осигурявана с подходящ хранителен режим,
• слабителни средства и очистителни клизми;
• системен контрол на артериалното налягане;
• при наличие на епилептични гърчове и след операция се използват съответно подходящи антиконвулсанти;
• противооточни средства;
• антибиотична профилактика;
• при извършване на болезнени манипулации (ЛП, поставяне на ЦВП и др.) допълнително обезболяване, за да се избегнат транзиторни покачвания на артериалното налягане;
• хиперволемична хемодилуция (с хемодекс, водно-солеви разтвори и др.) в съчетание с артериална хипертензия се прилага при болни с клипсирана аневризма, за да се увеличат мозъчният кръвоток и мозъчното перфузионно налягане и да се подобри хемореологията (да се поддържа хематокрит между 0,33 и 0,38);
• поддържане в норма на кръвната захар, електролитите и кислородната сатурация над 95%;
• при болни с клипсирана аневризма и клинични данни за мозъчна исхемия се препоръчва стойностите на систоличното налягане да са по-високи – до 200 mm Нg (или поддържане му с инотропни субстанции);
• да се следи ЦВН да не надвишава 120 mm поради опасност от белодробен оток, сърдечна декомпенсация и мозъчен оток;
• прилагане на калциеви антагонисти в непрекъсната венозна инфузия чрез перфузор или перорално.
Ранното извършване на ангиография и оперативно лечение (клипсиране на аневризмата възможно най-рано) при болни в първа и трета степен от скалата на Hunt & Hess елиминира източника на кървене, а в комбинация с калциеви антагонисти, адекватна хемодилуция и артериална хипертензия се намалява и рискът от късен исхемичен дефицит. Това е единственият правилен подход в острия стадий на САК. При останалите КЦЛ ранното хирургично лечение в моносимптомен стадий и компенсирано състояние е основна предпоставка за благоприятен изход.

Неспецифично лечение на КЦЛ:
• корекция на артериалното налягане – при диастолично налягане над 120 mmhg и/или систолично налягане над 220 mmhg;
• корекция на аритмии, сърдечна недостатъчност;
• противооточно лечение;
• обезболяване - аналгетици;
• седация;
• хидратация с водно - солеви разтвори;
• кислородолечение при Sao2 <90%;
• инсулин при кръвна захар >12mmol/l;
• антипиретици (при фебрилитет);
• антибиотик при инфекция;
• реанимационни мерки при усложнения;
• оротрахеална интубация;
• поставяне на централен венозен път и следене на ЦВН;
• поставяне на назогастрална сонда за хранене;
• провеждане на апаратна вентилация;
• извършване на трахеостомия;
• определяне на кръвна група и кръвопреливане.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Постоперативно при неонкологичните заболявания. При онкологичните случаи след задължително хистологично изследване и патоморфологична диагноза, с определяне на степен на малигненост (стадий на тумора по TNM-класификация).

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
- зарастнала оперативна рана;
- стабилизирано соматично и неврологично състояние.

Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клинична пътека влизат до два амбулаторни консултативни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.
Контролните консултативни прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.


ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7.

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза – документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Хирургия”.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:
3.1. Документиране на предоперативни дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).
3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти “Хирургия”).
3.3. Документиране на следоперативните дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на“Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТИ №№ 1, 2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.


ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Краниоцеребралните заболявания включват разнообразни групи:
- краниоцеребрални тумори;
- мозъчно-съдови заболявания;
- малформации;
- възпалителни и паразитни;
- епилепсия;
- функционални нарушения (болеви синдроми, хиперкинези и др.).
Сред социално значимите широко разпространени заболявания в нашата съвременност мозъчносъдовите нарушения заемат основно място.
Рисковите фактори, които довеждат до мозъчни инсулти, са: артериалната хипертония; генерализираната атеросклероза; диабетът; сърдечните пороци; сърдечните аритмии; кръвните заболявания и др. Важно значение имат и рисковите фактори по отношение начина на живот и хранене – наднормено тегло; тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и медикаменти; стресови състояния и др.
Болните със субарахноидни кръвоизливи са между 10-12% от всички мозъчни инсулти. В около 60% от случаите причина за тяхното възникване е разкъсване на патологично разширен мозъчен кръвоносен съд.
Субарахноидният кръвоизлив възниква остро с главоболие, гадене, повръщане със или без парализа на ръка и крак и др.
Онкологичните заболявания включват различни тумори, които се развиват в черепа и главния мозък, водещи до сериозни нарушения на нормалната дейност на главния мозък и съответните структури, при силно повишено вътречерепно налягане; с развитието на общомозъчен или огнищен неврологичен дефицит и свързаните с тях неврологични и други усложнения, мозъчни кръвоизливи в мозъчното вещество.
Рисковите фактори, които довеждат до онкологични заболявания са: тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и медикаменти; стресови състояния, вредни екзогенни влияния- повишен радиационен фон, бензпирени, тежки метали и др.
Болните с невроонкологични заболявания са между 10-12% от всички онкологични заболявания.
Мозъчният тумор възниква постепенно с главоболие, гадене, повръщане със или без парализа на ръка и крак и др.
Възпалителните и паразитните заболявания са усложнения на други първични локализации и могат да доведат до повишаване на вътречерепното налягане, неврологични разстройства, инвалидизация и т.н.
Епилепсията е хронично заболяване на главния мозък и при наличие на чести пристъпи с медикаментозна резистентност могат да настъпят сериозни нервно-психични смущения, вкл. и смърт. Оперативното лечение може да доведе до прекратяване на пристъпите или значителното им разреждане и облекчаване.
При различните заболявания с хронична болка или дисфункция на краниални нерви и други мозъчни центрове болните могат да получат определено и съществено подобрение в резултат на различни неврохирургични вътречерепни процедури.
Малформациите могат да се проявяват в по-късна възраст от детската и да предизвикат също разнообразни неврологични разстройства, често с прогресиращ характер.
Повечето черепномозъчни заболявания са спешно състояние, което изисква незабавен преглед от общопрактикуващ лекар или от лекар - специалист и при установяване на неврологично разстройство е необходимо незабавно да постъпите в болница за диагностично уточняване и съответно лечение, вкл. и хирургично.
Отказът Ви от постъпване в болнично заведение крие риск от неточност в диагнозата и вземане на погрешно решение за лечение.Преди хоспитализацията ще получите копие от формуляра за информация на пациента.Можете да задавате въпросите си и коментирате информацията с ОПЛ, невролог/неврохирург от доболничната помощ или лекаря от приемния кабинет.
Трябва да сте сигурен, че разбирате смисъла на предоставената Ви информация и че сте осмислили необходимостта от извършване на съответните диагностични и лечебни процедури. Ще получите допълнителна информация преди извършване на всяко изследване, както и преди оперативното лечение. Ако сте съгласен, трябва да подпишете, че разбирате съдържанието на документа и сте съгласен да бъдете приет в болницата и да бъдат извършени съответните процедури. Ако Вашето състояние е такова, че не позволява да вземете сам решение (при нарушено съзнание), в тези случаи информираното съгласие ще бъде подписано от членове на Вашето семейство.
При деца или възрастни с дефекти (слепота, афазия, глухонемота и др.) информирано съгласие се подписва от родители (настойник) или отговорен роднина или член на семейството.


РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 200 “КРАНИОТОМИИ, НЕИНДИЦИРАНИ ОТ ТРАВМА, ЧРЕЗ СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИИ (НЕВРОНАВИГАЦИЯ, НЕВРОЕНДОСКОПИЯ И ИНТРАОПЕРАТИВЕН УЛТРАЗВУК)”
ДОКУМЕНТ №1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.
І. ІІ.
Ден за провеждане на процедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване
Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИКОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА


ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

 

Още от здраве

Най - четено:

Реклама