КП № 205 ГРЪБНАЧНИ И ГРЪБНАЧНО-МОЗЪЧНИ ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ
Минимален болничен престой – 5 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9КМ
ЕКСПЛОРАЦИЯ И ДЕКОМПРЕСИЯ НА СТРУКТУРИТЕ НА ГРЪБНАЧНОМОЗЪЧНИЯ КАНАЛ
*03.01 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ГРЪБНАЧНИЯ КАНАЛ
*03.09 ДРУГА ЕКСПЛОРАЦИЯ И ДЕКОМПРЕСИЯ НА СПИНАЛЕН КАНАЛ
декомпресия:
ламинектомия
ламинотомия
експлорация на коренчета на спинални нерви
фораминотомия
Изключва:
дренаж на ликвор с анастомоза - 03.71-03.79
ламинектомия с резекция на междупрешленния диск - 80.51
спинална пункция - 03.31
като оперативен достъп - не се кодира

*03.1 ПРЕРЯЗВАНЕ НА ИНТЕРСПИНАЛНИ НЕРВНИ КОРЕНЧЕТА
ризотомия

ХОРДОТОМИЯ
*03.21 ПЕРКУТАННА ХОРДОТОМИЯ
стереотактична
*03.29 ДРУГА ХОРДОТОМИЯ
хордотомия БДУ
трактотомия (едноетапна) (двуетапна)
прерязване на спинален тракт

*03.4 ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИИ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК И МЕНИНГИТЕ МУ
кюретаж на гръбначния мозък или менингите му
дебридмен на гръбначния мозък или менингите му
марсупиализация на киста на гръбначния мозък или менингите му
резекция на гръбначния мозък или менингите му
Изключва:
биопсия на гръбначния мозък или менингите му - 03.32

ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА ГРЪБНАЧНОМОЗЪЧНИ СТРУКТУРИ
*03.51 ВЪЗСТАНОВЯВЯНЕ ПРИ СПИНАЛНО МЕНИНГОЦЕЛЕ
възстановяване при менингоцеле БДУ
*03.52 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ СПИНАЛНО МИЕЛОМЕНИНГОЦЕЛЕ
*03.53 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ ПРЕШЛЕНННА ФРАКТУРА
елевация на прешленни фрагменти
наместване на фрактура на прешлени
отстраняване на костни отломъци от канала
*03.6 ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АДХЕЗИИ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК И НЕРВНИТЕ КОРЕНЧЕТА

ШЪНТ НА СПИНАЛНАТА ТЕКА
Включва: шънт с клапа
*03.71 СПИНАЛЕН СУБАРАХНОИДАЛЕН - ПЕРИТОНЕАЛЕН ШЪНТ

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК И ГРЪБНАЧНОМОЗЪЧНИЯ КАНАЛ
*03.93 ПОСТАВЯНЕ ИЛИ СМЯНА НА СПИНАЛЕН НЕВРОСТИМУЛАТОР

ТОТАЛНА ОСТЕКТОМИЯ
*77.99 РЕЗЕКЦИЯ НА ОПАШНА КОСТ

ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ КОСТТА НА ИМПЛАНТИРАНИ УРЕДИ
външно фиксиращо устройство (инвазивно)
вътрешно фиксиращо устройство
отстраняване на стимулатор на костния растеж (инвазивен)
Изключва:
отстраняване на гипсова превръзка, шина, тракционно устройство (тел на Kirschner) (игла на Steinmann) - 97.88
отстраняване на черепни щипци или хало-тракционно устройство - 02.95
*78.69 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИМПЛАНТИРАНИ УРЕДИ ОТ ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ
Изключва:
такова за разделяне на епифиза - 79.40-79.49
*79.09 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ – ГРЪБНАК

ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ
Изключва:
такова за разделяне на епифиза - 79.40-79.49
*79.19 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ - ГРЪБНАК

ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ
Изключва:
такова за разделяне на епифиза - 79.50-79.59
*79.29 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ - ГРЪБНАК

ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ
Изключва:
такова за разделяне на епифиза - 79.50-79.59
*79.39 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ - ГРЪБНАК

ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ДИСЛОКАЦИЯ
Включва: закрито наместване (с външно тракционно устройство)
Изключва:
закрито наместване на дислокация на темпоромандибуларна става - 76.93
*79.79 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ДИСЛОКАЦИЯ - ГРЪБНАК

ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ИНТЕРВЕРТЕБРАЛЕН ДИСК
*80.51 ЕКСЦИЗИЯ НА ИНТЕРВЕРТЕБРАЛЕН ДИСК
дискектомия
отстраняване на херниран нуклеус пулпозус
Нива:
Шийно
Гръдно
поясно (пояснокръстно)
такава при ламинотомия или хемиламинектомия
такава при декомпресия на спинално нервно коренче на същото ниво
кодирай също всяка придружаваща декомпресия на спинален нервен корен на различно ниво от мястото на ексцизия, придружаваща гръбначна остеосинтеза – 81.00-81.09
Изключва:
интервертебрална хемонуклеолиза - 80.52
ламинектомия за оглед на интраспиналния канал - 03.09
ламинотомия само за декомпресия на спинално нервно коренче - 03.09

СПИНАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА
Включва: артродези на гръбнака с:
костен трансплантат
вътрешна фиксация
Изключва:
корекция на псевдоартроза на гръбначния стълб (81.30-81.39)
повторна спинална остеосинтеза (81.30-81.39)
*81.01 СПИНАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА НА АТЛАС – ЕПИСТРОФЕУС
краниоцервикална остеосинтеза с предна, трансорална или задна техника
остеосинтеза С1 - С2 с предна, трансорална или задна техника
остеосинтеза окципиталис – С2 с предна, трансорална или задна техника
*81.02 ДРУГА ШИЙНА ОСТЕОСИНТЕЗА, ПРЕДНА ТЕХНИКА
артродеза на ниво С2 или по-долу:
предна техника (през тялото)
преднолатерална техника
*81.03 ДРУГА ШИЙНА ОСТЕОСИНТЕЗА, ЗАДНА ТЕХНИКА
артродеза на ниво С2 или по-долу:
задна техника (през тялото)
заднолатерална техника
*81.04 ДОРЗАЛНА И ДОРЗОЛУМБАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА, ПРЕДНА ТЕХНИКА
артродеза в гръдна или гръднопоясна област:
предна техника (през тялото)
преднолатерална техника
*81.05 ДОРЗАЛНА И ДОРЗОЛУМБАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА, ЗАДНА ТЕХНИКА
артродеза в гръдна или гръднопоясна област:
задна техника (през тялото)
заднолатерална техника
*81.06 ЛУМБАЛНА И ЛУМБОСАКРАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА, ПРЕДНА ТЕХНИКА
артродеза в поясна или лумбосакрална област:
предна техника (през тялото)
преднолатерална техника
*81.07 ЛУМБАЛНА И ЛУМБОСАКРАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА, ЛАТЕРАЛНА ТЕХНИКА -ТРАНСВЕРЗАЛЕН ПРОЦЕСУС
*81.08 ЛУМБАЛНА И ЛУМБОСАКРАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА, ЗАДНА ТЕХНИКА
артродеза в поясна или лумбосакрална област:
задна техника (през тялото)
заднолатерална техника
реостеосинтеза на гръбначния стълб с всяка техника и на всяко ниво

ПОВТОРНА СПИНАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА
Включва: корекция на гръбначна псевдоартроза
артродеза на гръбначен стълб с:
костен графт
вътрешна фиксация
*81.31 ПОВТОРНА СПИНАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА НА АТЛАС – ЕПИСТРОФЕУС
краниоцервикална остеосинтеза с предна, трансорална или задна техника
С1- С2 остеосинтеза с предна, трансорална или задна техника
окципитална С2 остеосинтеза с предна, трансорална или задна техника
*81.32 ДРУГА ПОВТОРНА ШИЙНА ОСТЕОСИНТЕЗА, ПРЕДНА ТЕХНИКА
артродеза на ниво С2 или по-долу:
предна техника (през тялото)
преднолатерална техника
*81.33 ДРУГА ПОВТОРНА ШИЙНА ОСТЕОСИНТЕЗА, ЗАДНА ТЕХНИКА
артродеза на ниво С2 или по-долу:
задна техника (през тялото)
заднолатерална техника
*81.34 ПОВТОРНА ДОРЗАЛНА И ДОРЗОЛУМБАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА, ПРЕДНА ТЕХНИКА
артродеза в гръдна или гръднопоясна област:
предна техника (през тялото)
преднолатерална техника
*81.35 ПОВТОРНА ДОРЗАЛНА И ДОРЗОЛУМБАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА, ЗАДНА ТЕХНИКА
артродеза в гръдна или гръднопоясна област:
задна техника (през тялото)
заднолатерална техника
*81.36 ПОВТОРНА ЛУМБАЛНА И ЛУМБОСАРКАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА, ПРЕДНА ТЕХНИКА
артродеза в поясна или лумбосакрална област:
предна техника (през тялото)
преднолатерална техника
*81.37 ПОВТОРНА ЛУМБАЛНА И ЛУМБОСАРКАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА, ЛАТЕРАЛНА ТЕХНИКА -ТРАНСВЕРЗАЛЕН ПРОЦЕСУС
*81.38 ПОВТОРНА ЛУМБАЛНА И ЛУМБОСАРКАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА, ЗАДНА ТЕХНИКА
артродеза в поясна или лумбосакрална област:
задна техника (през тялото)
заднолатерална техника

ДРУГИ СПИНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ
*81.61 360º СПИНАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА С ЕДИНИЧЕН ИНЦИЗИОНЕН ДОСТЪП
такава единична спинална инцизия, остеосинтеза или повторна остеосинтеза с предна и задна техника
кодирай също спинална повторна остеосинтеза – 81.30 – 81.39
кодирай също спинална остеосинтеза – 81.00 – 81.08
кодирай също общия брой на синтезираните прешлени (81.62-81.64)
*81.62 ОСТЕОСИНТЕЗА ИЛИ ПОВТОРНА ОСТЕОСИНТЕЗА НА 2-3 ПРЕШЛЕНА
*81.63 ОСТЕОСИНТЕЗА ИЛИ ПОВТОРНА ОСТЕОСИНТЕЗА НА 4-8 ПРЕШЛЕНА
*81.64 ОСТЕОСИНТЕЗА ИЛИ ПОВТОРНА ОСТЕОСИНТЕЗА НА 9 ИЛИ ПОВЕЧЕ ПРЕШЛЕНА

РАЗСИЧАНЕ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ И ФАСЦИЯ
*83.13 ТЕНОТОМИЯ (НА М. СТЕРНОКЛЕЙДОМАСТОИДЕУС, НА М. СКАЛЕНУС АНТ. И ДР.)

СКЕЛЕТНА И ДРУГА ТРАКЦИЯ
* 93.41 ГРЪБНАЧНА ТРАКЦИЯ С ПОЛЗВАНЕ НА ЧЕРЕПНО УСТРОЙСТВО
тракция с ползване на:
тазомерни щипци
щипци на Crutchfield
хало устройство
щипци на Vinke
Изключва:
поставяне на щипци или хало устройство - 02.94


Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от три различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 24. Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клиника/отделение/сектор по неврохирургия
или
Клиника/отделение по ортопедия и травматология Съгласно Наредба №18 от 20.06.2005 на МЗ
Съгласно медицински стандарт “Ортопедия и травматология“
2. Операционен блок/зали Съгласно Наредба №18 от 20.06.2005 на МЗ
3.ОАИЛ/КАИЛ/САИЛ Съгласно медицински стандарт “Анестезия и интензивно лечение”
4. Клинична лаборатория с възможност за извършване на ликворно изследване Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
ЛЗ изпълнител на болнична помощ е длъжно да осигури дейността на съответното структурно звено чрез договор с друго лечебно заведение, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клиника/отделение/сектор по образна диагностика, оборудвано с КТ или МРТ Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика”
2. Лаборатория по клинична патология Съгласно медицински стандарт “Клинична патология”

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение
Аневризмални клипси НЗОК не заплаща посочения консуматив
Мозъчна ликвородренираща клапна система НЗОК не заплаща посочения консуматив
Двусегментни спинални импланти НЗОК не заплаща посочения консуматив
Полисегментни импланти НЗОК не заплаща посочения консуматив

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок. 1 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- лекар със специалност по неврохирургия
или
лекар със специалност по ортопедия и травматология;
- лекар със специалност по образна диагностика;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност по клинична лаборатория.

Блок 2. Необходими специалисти за възраст до 18 години:
- лекар със специалност по неврохирургия
или
лекар със специалност по ортопедия и травматология;
- лекар със специалност по образна диагностика;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност по клинична лаборатория;
- лекар със специалност по детски болести.

ЗАБЕЛЕЖКА: При доказано онкологично заболяване пациентът задължително се консултира от Онкологичен комитет, осигурен от лечебното заведение чрез договор.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
1.1. СПЕШНИ:
- поява или прогресия на неврологичен дефицит, включващ отпадна моторна симптоматика, тазово-резервоарни смущения.

1.2. ПЛАНОВИ:
- протрахиран или консервативно резистентен болеви синдром;
- спинална нестабилност;
- тежки изкривявания на гръбначния стълб.

2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
Специфичното лечение при пациентите със спондилогенни радикуломиелопатии, тумори, вродени съдови малформации, гръбначно-мозъчни травми и гръбначни изкривявания включва комбинирани оперативни и консервативни терапевтични подходи, които са насочени към преодоляване на основните причини за лошата прогноза:
- парези и парализи;
- тазово-резервоарни разстройства;
- тежки гръбначни изкривявания;
- хронифицирани болеви синдроми.
При пациентите със сфинктерни разстройства и остро настъпила пареза е наложителна спешна оперативната намеса.

ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ:

• за дегенеративните дорзопатии:
- перкутанна нуклеотомия;
- микродискектомия и/или спинодеза;
- хемиламинектомия;
- ламинектомия;
- медиална фасетектомия;
- ламинектомия и/или спинална инструментация;
• за спиналните травми - декомпресивни и стабилизиращи процедури;
• за спиналните тумори и съдови малформации - туморни и съдови ексцизии, съдови оклузии, стабилизиращи процедури;
• за възпалителни и паразитози - ексцизия, стабилизация;
• за гръбначни изкривявания - спинодеза, корекция;
• за други - функционални процедури, стимулации, невротомии.

КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ:
• Дегенеративните дорзопатии:
- постелен режим, лумбостат, шийна яка;
- нестероидни противовъзпалителни медикаменти;
- аналгетици, нестероидни противовъзпалителни, миорелаксанти за не повече от 2-3 седмици;
- епидурални стероидни инжекции;
- физиотерапия 1-2 седмици след постелния режим-тракции, ултразвук, електро - мускулна стимулация.
Поведението, което се използва за профилактиката на рецидив на спиналните радикуломиопатии, е в постепенно възстановяване на нормална физическа активност, подходящи позиция при сън и движение, повдигащи техники.
• Гръбначни изкривявания:
- лечебна физкултура;
- коригиращи пластмасови корсети.
• Спинални травми - овладяване на евентуалната хипотензия (поддържане на систолично налягане над 90 мм Нg, внимателна хидратация, поради анормална хемодинамика и склонност към пулмонарен едем), кислородотерапия, уретрален катетер, най-късно до осмия час от травмата оптимални дози кортикостероиди по схема.
Гръбначно-мозъчни тумори (първични и метастатични) - високи дози кортикостероиди (с особено добър ефект при метастазите), опиоидни аналгетици (включително и апликации през епидурален катетър).

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Окончателната диагноза се поставя след задължително хистологично изследване на оперативен материал за определени диагнози, налагащи патоморфологично изследване.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
- зарастнала оперативна рана;
- стабилизирано соматично и неврологично състояние.

Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клинична пътека влизат до два амбулаторни консултативни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.
Контролните консултативни прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7.

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза – документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Хирургия”.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:
3.1. Документиране на предоперативни дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).
3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти “Хирургия”).
3.3. Документиране на следоперативните дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на“Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТИ №№ 1, 2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.


ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Дегенеративните спондилогенни радикуломиелопатии могат да обхванат различните отдели на гръбначния стълб (с най-голяма честота подвижните отдели в областта на кръста и шийния отдел) с компресия върху гръбначния мозък или гръбначно-мозъчните коренчета. В резултат на дегенеративни процеси протичащи във интервертебралния диск, чиято нормална функция е да абсорбира стресовете при натоварване на гръбначния стълб, централните участъци на диска могат да преминат извън външните му граници, с притискане на нервните коренчета в шийните или торакалните отдели и на гръбначния мозък. Подобна компресия върху невралните структури може да се получи и в резултат на дегенеративни процеси в прешлените (прешленото тяло, стави, дъги и лигаменти) със стеснение на гръбначния канал.
Компресията и съпътстващото възпаление на нервните коренчета са отговорни за появата на болка, излъчваща се от кръста в определени области на долния крайник или шията и горния крайник. Компресията върху нервното коренче може да предизвика слабост в долните или горните крайници с обхващане на специфични мускулни групи. Компресията върху гръбначния мозък е причина за слабост и стегнатост в долните и/или горните крайници и сфинктерни разстройства. При централно разположени дискови хернии в лумбалния отдел може да се стигне до тежки паретични разстройства в долните крайници и сфинктерните разстройства. Стеснението на канала в същата област (обикновено при по-възрастни пациенти) е причина за появата на тежест и болка в долните отдели на кръста, глутеусите и бедрената мускулатура, провокираща се при изправено положение, която ги инвалидизира, като болката намалява при навеждане напред или седнало положение. В по-редки случаи при тези пациенти може се появи слабост за долните крайници и сфинктерни разстройства.
Лечението е консервативно с подходящ режим, медикаменти (включващи и епидурални стероидни инжекции), физикална терапия, като при 80% болевата симптоматика се повлиява в първите 3-5 дни) при пациентите със стеноза обикновено повлияването е временно. При около 15-18 % е необходимо и по-продължително лечение до 60 дни. При 2-5% се налага оперативно лечение, което се изразява в хирургично отстраняване на дисковата херния и костнолигаментарна компресия и освобождаване на невралните структури, а при нестабилност между отделните прешлени - и стабилизиращи операции с костни или метални транспланти. При част от пациентите навременната оперативна намеса е решаваща за добрата прогноза - при появила се и прогресираща слабост в крайниците и тазово-резервоарни нарушения.
Възпалителните гръбначни заболявания, особено тези причинени от специфична инфекция като туберкулозата, имат важно здравно и социално значение поради реалната възможност за заразяване и на други хора. Затова диагностиката и лечението им трябва да се провеждат активно от ортопед или неврохирург. Рано трябва да се започне адекватно медикаментозно и корсетно лечение, а при поява на деформация на засегнатите сегменти на гръбнака, на паретични симптоми и при образуване на студени абсцеси веднага да се пристъпва към евакуация на гнойната колекция и изкюретирване на некротичната маса, декомпресия на невралните структури и стабилизация на гръбнака. Тази оперативна намеса може да спаси голяма част от пациентите от парализи и други животозастрашаващи усложнения.
Същата тактика се прилага и при зачестилите през последните случаи с ехинокок (кучешка тения) на гръбнака, които са застрашени от деформация и парализи на засегнатите, най-често деца и юноши.
Особено място при възпалителните заболявания на гръбнака заемат гръбначната нестабилност при ревматоидния артрит и кифотичната деформация на гръбначния стълб при анкилозиращия спондилартрит. Тези състояния причиняват тежко деформиране на гръбначния стълб, ограничаване на движенията му и реална опасност за гръбначно-мозъчни увреждания с парализи от различна степен. Ефективното лечение се състои в спинална стабилизация при нестабилността вследствие на ревматоиден артрит (най-често в шийния отдел) и остеотомия на гръбначния стълб с последваща корекция и стабилизация при анкилозиращия спондилартрит (най-често в поясния отдел и по-рядко в шийния отдел). Тези интервенции представляват най-сложните операции в гръбначната хирургия и се извършват от квалифицирани ортопеди и неврохирурзи.
Спиналните туморни формации и съдови малформации причиняват хронична или остра компресия върху гръбначно-мозъчните структури, последвани от изразени в различна степен нарушения за движенията на крайниците, сетивни и тазово-резервоарни разстройства. Диагностиката им е сложна и изисква съответна апаратура и опит. Лечението на тези състояния включва навременно откриване, отстраняване на формацията, спинална декомпресия и при необходимост, особено при случаите с обширно разкриване на гръбначния канал и дестабилизиране на гръбнака при декомпресивната процедура, стабилизация на гръбначния стълб с костни присадъци или метални имплантати.
Травмите (счупвания и изкълчвания и комбинацията от тях) на гръбначния стълб, кръстната и опашната кост със или без засягане на гръбначния мозък и други неврални структури могат да бъдат различни по своя вид и тежест. Във всеки случай обаче те представляват сериозна увреда на опорно-двигателния апарат, което смущава неговата статика и механика, води до деформация и нестабилност, а в около 20% от случаите са налице гръбначно-мозъчни нарушения от различна степен, от леки коренчеви увреди до тежки парализи на горните и/или долните крайници със загуба на способността за активни движения, сетивност и контрола върху тазовите резервоари. По-леките гръбначни травми, особено без неврологична симптоматика, се лекуват консервативно с екстензионно или позиционно наместване и съответна имобилизация. По-тежките фрактури на гръбнака, особено тези с голямо разместване, нестабилност и увреда на гръбначно-мозъчни структури, се лекуват оперативно. Това лечение трябва да се извършва по спешност от квалифицирани ортопеди-травматолози и неврохирурзи и включва репозиция, декомпресия и стабилизация на гръбначния стълб. От навременността и качеството на това лечение в голямата част от случаите зависи животът на тези пациенти, резултатите от лечението и прогнозата.
Вродените и придобитите изкривявания на гръбначния стълб (сколиоза, кифоза, лордоза или комбинациите от тях) се срещат в 3-5% от децата и юношите. Причините за тези тежки заболявания на гръбначния стълб могат да бъдат различни – вродена малформация на прешлените, налично неврологично или миологично заболяване, вродена малостойност на съединителната тъкан и други генерализирани дисплазии, а в голяма част от случаите причината остава неизяснена. Сколиозите, кифозите и лордозите представляват деформация на гръбначния стълб в различни равнини, имат прогресивен характер с израстването на засегнатите деца и юноши и водят освен до обезобразяване на тялото и до увреждане на дихателната и сърдечно-съдовата функция. В по-тежките, най-често нелекувани или късно открити случаи, е налице възможността за увреждане на гръбначния мозък и неговите структури с развитие на парези и парализи. След завършване на растежа тенденцията към засилване на изкривяването намалява, но тези изкривявания неизменно водят до развитие на дегенеративни изменения на прешлените, междупрешленните дискове и ставички, причиняващи ранна инвалидизация. Лечението при леките случаи е консервативно с кинезитерапия и корсетолечение, а в прогресиращите случаи (над 40 градуса) е оперативно, включващо корекция на деформацията и стабилизацията на постигнатия резултат с монтаж на метални имплантати.
Особено място при деформациите на гръбначния стълб заемат различните видове спондилолистези, които представляват подхлъзване на един прешлен спрямо по-долулежащия. Това състояние може да има различна причина – вродена малформация, придобит дефект на дъгата (спондилолиза), дегенеративна нестабилност поради износване на междупрешленните дискове, деструкция на междупрешленните ставички поради възпалителен или туморен процес. Най-често са засегнати поясните прешлени, следвани от шийния отдел на гръбначния стълб. Обикновено спондилолистезата има прогресивен характер и освен до болки и нарушена подвижност, нерядко води до притискане на гръбначно-мозъчните структури и коренчета в зависимост от нивото и степента на подхлъзването. Особено тежко може да бъде състоянието на притискане на снопа от нервни коренчета (конската опашка) в поясно-кръстната част на гръбначния канал с поява на тазово-резервоарни смущения. Лечението при по-леките случаи е консервативно, докато при доказана тенденция към прогресиране и поява и на най-малки смущения в сетивността и способността за активни движения на крайниците или контрола на тазовите резервоари, лечението е оперативно, включващо декомпресия и стабилизация без или със наместване.
Драги пациенти, представената информация е предназначена за Вас, които имате подобни гръбначни и гръбначно-мозъчни оплаквания и симптоми. Отказът Ви от постъпване в болнично заведение крие риск от неточност или забавяне на диагностицирането на сериозно гръбначно заболяване, последвано от неадекватно и неефективно лечение. Преди хоспитализицията ще получите копие от формуляра за информация на пациента. Можете да задавате въпросите си и да коментирате информацията с ОПЛ, с неврохирург или ортопед-травматолог от извънболничната помощ, а така също с лекаря от приемния кабинет.


РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 205 “ГРЪБНАЧНИ И ГРЪБНАЧНО-МОЗЪЧНИ ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ)”
ДОКУМЕНТ №1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.
І. ІІ.
Ден за провеждане на процедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване
Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИКОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА


ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

 

Още от здраве

Най - четено:

Реклама