Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.


КП № 217 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТАЗА И ДОЛНИЯ КРАЙНИК СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ
Минимален болничен престой – 3 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

СЕКВЕСТРЕКТОМИЯ
*77.05 СЕКВЕСТРЕКТОМИЯ - ФЕМУР
*77.06 СЕКВЕСТРЕКТОМИЯ - ПАТЕЛА
*77.07 СЕКВЕСТРЕКТОМИЯ - ТИБИЯ И ФИБУЛА
*77.08 СЕКВЕСТРЕКТОМИЯ - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ
*77.09 СЕКВЕСТРЕКТОМИЯ- ТАЗОВИ КОСТИ

ДРУГИ ИНЦИЗИИ НА КОСТИ БЕЗ РАЗДЕЛЯНЕ
реоперация на предходна остеотомия
Изключва:
аспирация на костен мозък - 41.31,41.91
отстраняване на вътрешно фиксиращо устройство - 78.60-78.69
*77.16 ДРУГИ ИНЦИЗИИ НА КОСТИ БЕЗ РАЗДЕЛЯНЕ - ПАТЕЛА
*77.17 ДРУГИ ИНЦИЗИИ НА КОСТИ БЕЗ РАЗДЕЛЯНЕ - ТИБИЯ И ФИБУЛА
*77.19 ДРУГИ ИНЦИЗИИ НА КОСТИ БЕЗ РАЗДЕЛЯНЕ - тазови кости

КЛИНОВИДНА ОСТЕОТОМИЯ
Изключва:
такава при халукс валгус - 77.51
*77.26 КЛИНОВИДНА ОСТЕОТОМИЯ - ПАТЕЛА
*77.28 КЛИНОВИДНА ОСТЕОТОМИЯ - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

ДРУГО РАЗДЕЛЯНЕ НА КОСТ
остеоартротомия
Изключва:
клавикулотомия на плод - 73.8
ламинотомия или инцизия на прешлен - 03.01-03.09
пубиотомия за подпомагане на раждане - 73.94
инцидентна стернотомия в хода на торакална операция - не кодирай!
*77.36 ДРУГО РАЗДЕЛЯНЕ НА КОСТ - ПАТЕЛА
*77.37 ДРУГО РАЗДЕЛЯНЕ НА КОСТ - ТИБИЯ И ФИБУЛА
*77.38 ДРУГО РАЗДЕЛЯНЕ НА КОСТ - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

БИОПСИЯ НА КОСТ
*77.45 БИОПСИЯ НА КОСТ - БЕДРО
*77.47 БИОПСИЯ НА КОСТ - ТИБИЯ И ФИБУЛА
*77.48 БИОПСИЯ НА КОСТ - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

ЕКСЦИЗИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БУНИОН И ДРУГИ ДЕФОРМАЦИИ НА ПАЛЕЦ НА КРАКА
*77.51 БУНИОНЕКТОМИЯ С КОРЕКЦИЯ НА МЕКИ ТЪКАНИ И ОСТЕОТОМИЯ НА ПЪРВА МЕТАТАРЗАЛНА КОСТ
*77.52 БУНИОНЕКТОМИЯ С КОРЕКЦИЯ НА МЕКИ ТЪКАНИ И АРТРОДЕЗА
*77.53 ДРУГА БУНИОНЕКТОМИЯ С КОРЕКЦИЯ НА МЕКИ ТЪКАНИ
*77.54 ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ КОРЕКЦИЯ НА БУНИОНЕТ
такава с остеотомия
*77.56 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЪСТ-ЧУКЧЕ НА КРАК
остеосинтеза на пръст-чукче
фалангектомия (частична) на пръст-чукче
оформяне на пръст-чукче
*77.57 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЪСТ-ЧОВКА НА КРАК
остеосинтеза на пръст-човка
фалангектомия (частична) на пръст-човка
капсулотомия на пръст-човка
удължаване на сухожилие на пръст-човка
*77.58 ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ, ОСТЕОСИНТЕЗА ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЪСТ НА КРАК
възстановяване на пръст с вгъване
възстановяване на пръст с препокриване
при използване на протезен материал
*77.59 ДРУГА БУНИОНЕКТОМИЯ
резекция на ставата на халукс валгус с поставяне на протеза

ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОСТ
Изключва:
биопсия на кост - 77.40-77.49
дебридмен при комплицирана фрактура - 79.60-79.69
*77.65 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОСТ БЕДРО
*77.66 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОСТ - ПАТЕЛА
*77.67 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОСТ - ТИБИЯ И ФИБУЛА
*77.68 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОСТ - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

ДРУГА ЧАСТИЧНА ОСТЕКТОМИЯ
кондилектомия
Изключва:
ампутация - 84.00-84.19, 84.91
артректомия - 80.90-80.99
ексцизия на костни краища, свързана с:
артродеза - 81.00-81.29
артропластика – 81.51-81.59, 81.71-81.81, 81.84
ексцизия на хрущял - 80.5-80.6, 80.80-80.99
ексцизия на главата на фемура с едновременна смяна - 81.51-81.53
хемиламинектомия - 03.01-03.09
ламинектомия - 03.01-03.09
остеотомия за халукс валгус - 77.51-77.59
частична ампутация на:
пръст - 84.01
палец - 84.02
пръст на крак - 84.11
инцидентна резекция на ребра при гръдна операция - не кодирай !
остектомия по време на друга операция - не кодирай !
*77.86 ДРУГА ЧАСТИЧНА ОСТЕКТОМИЯ - ПАТЕЛА
*77.87 ДРУГА ЧАСТИЧНА ОСТЕКТОМИЯ - ТИБИЯ И ФИБУЛА
*77.88 ДРУГА ЧАСТИЧНА ОСТЕКТОМИЯ - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

ТОТАЛНА ОСТЕКТОМИЯ
Изключва:
ампутация на крайник - 84.00-84.19, 84.91
такава, по време на друга операция - не кодирай!
*77.96 ТОТАЛНА ОСТЕКТОМИЯ - ПАТЕЛА
*77.97 ТОТАЛНА ОСТЕКТОМИЯ - ТИБИЯ И ФИБУЛА
*77.98 ТОТАЛНА ОСТЕКТОМИЯ - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

КОСТНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
кост:
трансплантат (автогенен)
такава при дебридмен на мястото за костен трансплантат (отстраняване на склеротични, фиброзни или некротични кост или тъкан)
трансплантация на кост
кодирай също всяка резекция на кост за трансплантат - 77.70-77.79
Изключва:
такава за удължаване на кост - 78.30-78.39
*78.06 КОСТНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ – ПАТЕЛА
*78.07 КОСТНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, ТИБИА И ФИБУЛА
*78.08 КОСТНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

ПРИЛАГАНЕ НА ВЪНШНО ФИКСИРАЩО УСТРОЙСТВО
минификсатор с вкарване на щифтове/телове/винтове в кост
Изключва:
друга имобилизация, налягане или обработка на рана - 93.51-93.59
*78.15 ПРИЛАГАНЕ НА ВЪНШНО ФИКСИРАЩО УСТРОЙСТВО - БЕДРЕНА КОСТ
*78.17 ПРИЛАГАНЕ НА ВЪНШНО ФИКСИРАЩО УСТРОЙСТВО - ТИБИЯ И ФИБУЛА
*78.18 ПРИЛАГАНЕ НА ВЪНШНО ФИКСИРАЩО УСТРОЙСТВО - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

КЪСЯВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ
епифизарни скоби
отворена епифизиодеза
перкутанна епифизоидеза
резекция/остеотомия
*78.28 СКЪСЯВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

УДЪЛЖАВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ
костен трансплантат с или без вътрешно фиксиращо устройство или остеотомия
дистракционна техника с или без кортикотомия/остеотомия
кодирай също всяко прилагане на външно фиксиращо устройство - 78.10-78.19
*78.38 УДЪЛЖАВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

ДРУГИ ВЪЗСТАНОВЯВАЩИ ИЛИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА КОСТ
други операции на кост НКД
възстановяване при лошо срастнали или несрастнали фрактури НКД
Изключва:
прилагане на външно фиксиращо устройство - 78.10-78.19
удължаващи крайника процедури - 78.30-78.39
скъсяващи крайника процедури - 78.20-78.29
остеотомия - 77.3
реконструкция на палец - 82.61-82.69
възстановяване на деформиран пектус (гръден кош) - 34.74
възстановяване с костен трансплантат - 78.00-78.09
*78.46 ДРУГИ ВЪЗСТАНОВЯВАЩИ ИЛИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА КОСТ - ПАТЕЛА
*78.48 ДРУГИ ВЪЗСТАНОВЯВАЩИ ИЛИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА КОСТ - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ НА КОСТ БЕЗ НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА
вътрешна фиксация на кост (профилактична)
реинсерция на вътрешно фиксиращо устройство
ревизия на разместено или счупено фиксиращо устройство
Изключва:
артропластика и артродеза - 81.00-81.85
костен трансплантат - 78.00-78.09
скъсяващи крайника процедури - 78.20-78.29
при наместване на фрактури - 79.10-79.19
*78.55 ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ НА КОСТ БЕЗ НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА, ФЕМУР
*78.56 ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ НА КОСТ БЕЗ НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА - ПАТЕЛА
*78.57 ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ НА КОСТ БЕЗ НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА - ТИБИЯ И ФИБУЛА
*78.58 ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ НА КОСТ БЕЗ НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ КОСТТА НА ИМПЛАНТИРАНИ УРЕДИ
външно фиксиращо устройство (инвазивно)
вътрешно фиксиращо устройство
отстраняване на стимулатор на костния растеж (инвазивен)
Изключва:
отстраняване на гипсова превръзка, шина, тракционно устройство (тел на Kirschner) (игла на Steinmann) - 97.88
отстраняване на черепни щипци или хало-тракционно устройство - 02.95
*78.65 ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ КОСТТА НА ИМПЛАНТИРАНИ УРЕДИ - ФЕМУР
*78.66 ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ КОСТТА НА ИМПЛАНТИРАНИ УРЕДИ - ПАТЕЛА
*78.67 ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ КОСТТА НА ИМПЛАНТИРАНИ УРЕДИ - ТИБИЯ И ФИБУЛА
*78.68 ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ КОСТТА НА ИМПЛАНТИРАНИ УРЕДИ - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

ОСТЕОКЛАЗИЯ
*78.75 ОСТЕОКЛАЗИЯ - ФЕМУР
*78.76 ОСТЕОКЛАЗИЯ - ПАТЕЛА
*78.77 ОСТЕОКЛАЗИЯ - ТИБИЯ И ФИБУЛА
*78.78 ОСТЕОКЛАЗИЯ - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

ИНСЕРЦИЯ НА СТИМУЛАТОР НА КОСТНИЯ РАСТЕЖ
поставяне на:
костен стимулатор (електрически) за подпомагане на костно зарастване
остеогенни електроди за стимулиране на костен растеж
тотално имплантирано устройство (инвазивно)
Изключва:
неинвазивен (транскутанен) (повърхностен) стимулатор - 99.86
*78.95 ИНСЕРЦИЯ НА СТИМУЛАТОР НА КОСТНИЯ РАСТЕЖ - ФЕМУР
*78.96 ИНСЕРЦИЯ НА СТИМУЛАТОР НА КОСТНИЯ РАСТЕЖ - ПАТЕЛА
*78.97 ИНСЕРЦИЯ НА СТИМУЛАТОР НА КОСТНИЯ РАСТЕЖ - ТИБИЯ И ФИБУЛА
*78.98 ИНСЕРЦИЯ НА СТИМУЛАТОР НА КОСТНИЯ РАСТЕЖ - ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ

ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ
Изключва:
такова за разделяне на епифиза - 79.40-79.49
*79.15 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ –ФЕМУР
*79.16 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ - тибия и фибула

ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ (0-9)
Изключва:
такова за разделяне на епифиза - 79.50-79.59
*79.25 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ –ФЕМУР
*79.26 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ – ТИБИЯ И ФИБУЛА
*79.27 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ - ТАРЗАЛНИ КОСТИ

ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ
Изключва:
такова за разделяне на епифиза - 79.50-79.59
*79.37 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ –ТАРЗАЛНИ И МЕТАТАРЗАЛНИ
*79.39 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ – ПАТЕЛА

ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНА ЕПИФИЗА
наместване с или без вътрешна фиксация
*79.56 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНА ЕПИФИЗА - ТИБИЯ И ФИБУЛА
*79.59 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНА ЕПИФИЗА - ДРУГА УТОЧНЕНА КОСТ - ТАЗ
/изключва фемур/

АРТРОТОМИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОТЕЗА
Включва: циментов уплътнител
*80.07 АРТРОТОМИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОТЕЗА - ГЛЕЗЕН
*80.08 АРТРОТОМИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОТЕЗА - СТЪПАЛО И ПРЪСТ

ДРУГА АРТРОТОМИЯ
артростомия
Изключва:
такава за:
артрография - 88.32
артроскопия - 80.20-80.29
инжектиране на лекарства - 81.92
оперативен достъп - не кодирай!
*80.15 АРТРОТОМИЯ НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА
*80.16 АРТРОТОМИЯ НА КОЛЯНО

РАЗДЕЛЯНЕ НА СТАВНА КАПСУЛА, ЛИГАМЕНТ ИЛИ ХРУЩЯЛ
освобождаване на деформирано стъпало (клубно стъпало) по Goldner
корекция на метатарзус варус по Heyman-Herndon (Strong)
освобождаване на:
срастнала или констриктивна ставна капсула
става
лигамент
Изключва:
симфизиотомия за подпомагане на раждане - 73.94
такова при:
синдром на карпалния тунел - 04.43
синдром на тарзалния тунел - 04.44
*80.47 РАЗДЕЛЯНЕ НА СТАВНА КАПСУЛА, ЛИГАМЕНТ ИЛИ ХРУЩЯЛ – ГЛЕЗЕН
*80.48 РАЗДЕЛЯНЕ НА СТАВНА КАПСУЛА, ЛИГАМЕНТ ИЛИ ХРУЩЯЛ – СТЪПАЛО И ПРЪСТ

*80.6 ЕКСЦИЗИЯ НА ПОЛУЛУНЕН ХРУЩЯЛ НА КОЛЯНО
ексцизия на мениск на коляно

СИНОВЕКТОМИЯ
пълна или частична резекция на синовиална мембрана
Изключва:
ексцизия на киста на Baker - 83.39
*80.77 СИНОВЕКТОМИЯ - ГЛЕЗЕН
*80.78 СИНОВЕКТОМИЯ – СТЪПАЛО И ПРЪСТ

АРТРОДЕЗА НА СТЪПАЛО И ГЛЕЗЕН
Включва: артродеза на глезен и стъпало с:
костен трансплантат
външно фиксиращо устройство
*81.11 ОСТЕОСИНТЕЗА НА ГЛЕЗЕН
тибиоталарна остеосинтеза
*81.13 СУБТАЛАРНА ОСТЕОСИНТЕЗА
*81.14 СРЕДНОТАРЗАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА
*81.15 ТАРЗОМЕТАТАРЗАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА
*81.16 МЕТАТАРЗОФАЛАНГЕАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТАВА НА ДОЛНИЯ КРАЙНИК
Включва: артропластика на долен крайник с:
външна тракция или фиксация
костни трансплантати (чипове) или хрущял
вътрешно фиксиращо устройство
*81.44 ПАТЕЛАРНА СТАБИЛИЗАЦИЯ
операция на Roux-Goldthwait за повтаряща се дислокация на патела
*81.45 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КРУЦИАТНИТЕ ЛИГАМЕНТИ
*81.46 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОЛАТЕРАЛНИТЕ ЛИГАМЕНТИ
*81.47 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОЛЯНО
*81.49 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГЛЕЗЕН

РАЗСИЧАНЕ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ И ФАСЦИЯ
*83.11 АХИЛОТЕНОТОМИЯ
*83.12 ТЕНОТОМИЯ НА АДДУКТОР НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА

ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ, ФАСЦИЯ И БУРСА
Изключва:
биопсия на мека тъкан – 83.21
*83.32 ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА МУСКУЛ ВЛАГАЛИЩЕ
ексцизия на:
хетротопична кост
Мускулен цикатрикс за освобождаване на контрактира на Volkman
Миозитис осификанс
*83.39 ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ДРУГА МЕКА ТЪКАН
ексцензия на киста на Baker
Изключва:
биопсия на мека тъкан – 83.5
ексцензия на лезия на кожа и подкожна тъкан – 86.3
синовектомия – 80.70-80-79

ШЕВ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ И ФАСЦИЯ
*83.64 ДРУГ ШЕВ НА СУХОЖИЛИЕ
ахилорафия
апоневрорафия
Изключва:: отложен шев на сухожилие - 83.62

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МУСКУЛ ИЛИ СУХОЖИЛИЕ
Изключва:
реконструкция на мускул или сухожилие, свързана с артропластика
*83.71 УДЪЛЖАВАНЕ НА СУХОЖИЛИЕ
*83.72 СКЪСЯВАНЕ НА СУХОЖИЛИЕ
*83.73 ПРИКРЕПВАНЕ НАНОВО НА СУХОЖИЛИЕ
*83.74 ПРИКРЕПВАНЕ НАНОВО НА МУСКУЛ
*83.75 ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА СУХОЖИЛИЕ
*83.76 ДРУГА ТРАНСПОЗИЦИЯ НА СУХОЖИЛИЕ
*83.77 ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА МУСКУЛ
освобождаване на контрактура на Volkmann чрез мускулна трансплантация
*83.79 ДРУГО МУСКУЛНО ПРЕМЕСТВАНЕ

ДРУГИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ И ФАСЦИЯ
Изключва:
пластична операция на мускул, сухожилие и фасция, свързана с артропластика
*83.81 СУХОЖИЛНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
*83.82 МУСКУЛНА ИЛИ ФАСЦИАЛНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
*83.83 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУХОЖИЛЕН СКРИПЕЦ
*83.84 ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СТЪПАЛНА ДЕФОРМАЦИЯ, НЕКЛАСИРАНА ДРУГАДЕ
операция на Evans за деформирано стъпало
*83.85 ДРУГА ПРОМЯНА НА ДЪЛЖИНАТА НА МУСКУЛ ИЛИ СУХОЖИЛИЕ
удължаване на Ахилесово или подколянно сухожилие
скъсяване на лигаментите на стъпалния свод
пластична тенотомия на Ахилесово сухожилие
пликация на сухожилие
*83.86 ПЛАСТИКА НА КВАДРИЦЕПС
*83.87 ДРУГИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА МУСКУЛ
мускулна пластика
миопластика
*83.88 ДРУГИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА СУХОЖИЛИЕ
миотенопластика
фиксиране на сухожилие
тенодеза
тенопластика

АМПУТАЦИЯ НА ДОЛЕН КРАЙНИК
Изключва:
ревизия на ампутационен чукан - 84.3
*84.11 АМПУТАЦИЯ НА ПРЪСТ НА СТЪПАЛО
ампутация през метатарзофалангеална става
ампутация през метатарзална глава
ампутация на стъпало по Ray (дезартикулация на метатарзална глава на пръст на стъпало, разширяваща се през предната част на стъпалото проксимално до метатарзофалангеалната гънка)
дезартикулация на пръст на стъпало
Изключва:
лигиране на допълнителен пръст на стъпало - 86.26
*84.12 АМПУТАЦИЯ ПРЕЗ СТЪПАЛО
ампутация на предната част на стъпало
ампутация през средата на стъпало
ампутация по Chopart
средна тарзална ампутация
трансметатарзална ампутация (ампутация на прадната част на стъпалото включваща всичките пръсти)
Изключва:
ампутация на стъпало по Ray – 84.11
*84.13 ДЕЗАРТИКУЛАЦИЯ НА ГЛЕЗЕН
*84.14 АМПУТАЦИЯ НА ГЛЕЗЕН ПРЕЗ МАЛЕОЛИТЕ НА ТИБИЯ И ФИБУЛА
*84.15 ДРУГА АМПУТАЦИЯ ПОД КОЛЯНОТО

*84.3 РЕВИЗИЯ НА АМПУТАЦИОНЕН ЧУКАН

СВОБОДНА КОЖНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
Включва: ексцизия на кожа за автогенна трансплантация
Изключва:
създаване или реконструкцшя на:
пенис - 64.43-64.44
трахея - 31.75
влагалище - 70.61-70.62
*86.63 ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ЦЯЛА КОЖА НА ДРУГИ МЕСТА
Изключва:
хетеротрансплантат - 86.65
хомотрансплантат - 86.66

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО
Изключва:
създаване или реконструкцшя на:
пенис - 64.43-64.44
трахея - 31.75
влагалище - 70.61-70.62
*86.71 ИЗРЯЗВАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО
повдигане на краче от леглото му
оформяне и повдигане на ламбо
частично изрязване на краче или стъбло
отлагане на краче
Изключва:
полицизация или преместване на пръст - 82.61-82.81
ревизия на краче - 86.75
полицизация или преместване на пръст - 82.61-82.81
*86.74 ПРИКРЕПВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО НА ДРУГО МЯСТО
прикрепване чрез:
удължено ламбо
ротиране на ламбо
двойно краче на ламбо
плъзгане на ламбо
стволов трансплантат
трансплантат на краче

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН
*86.85 КОРЕКЦИЯ НА СИНДАКТИЛИЯ
Изключва:
биопсия на кост - 77.40-77.49
дебридмен при комплицирана фрактура - 79.60-79.69


Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от три различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 24. Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.


І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клиника/отделение/сектор по ортопедия и травматология Съгласно медицински стандарт “Ортопедия и травматология”
2. Операционен блок/зали Съгласно медицински стандарт “Ортопедия и травматология”
3. ОАИЛ/КАИЛ/САИЛ Съгласно медицински стандарт “Анестезия и интензивно лечение”
4. Клинична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”
5. Клиника/отделение/сектор по образна диагностика Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика”

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
ЛЗ изпълнител на болнична помощ е длъжно да осигури дейността на съответното структурно звено чрез договор с друго лечебно заведение, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Отделение за КТ/МРТ Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика”
2. Лаборатория по клинична патология Съгласно медицински стандарт “Клинична патология”

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение
Консумативи и инструменти за фиксиращите процедури НЗОК не заплаща посочения консуматив

3 НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок. 1 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- лекар със специалност по ортопедия и травматология;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност по образна диагностика;
- лекар със специалност по клинична лаборатория;

Блок. 2 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- лекар със специалност по ортопедия и травматология;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност по образна диагностика;
- лекар със специалност по клинична лаборатория;
- лекар със специалност по детски болести.
Забележка: При анамнеза от страна на пациента за алергия се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология

Забележка: При доказано онкологично заболяване пациентът задължително се консултира от Онкологичен комитет, осигурен от лечебното заведение чрез договор.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
1.1. СПЕШНИ:
• фрактури в областта на тазовия пръстен и долните крайници;
• наличие на изразени контрактури в областта на тазобедрена, колянна или глезенна става;
• хемартроза, накуцване, наличие на деформитети в областта на крайниците;
• клинични и параклиничнни данни за локална инфекция в областта на таза и долния крайник.

1.2. ПЛАНОВИ:
• хронично настъпили артериални оклузии, неподлежащи на артериална реконструкция, с напреднали тъканни промени, нуждаещи се от първична ампутация;
• рентгенови данни за заболявания, изискващи средни оперативни процедури в областта на тазовия пръстен и долните крайници;
• изчерпване на консервативните възможности при заболявания в областта на тазовия пръстен и долните крайници.

2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
Необходими предоперативни изследвания - биологичен материал за лабораторни изследвания, се взема до 24 час от постъпването. Образно изследване се извършва до 24 час от постъпването. Контролни изследвания се извършват до края на болничния престой.
След провеждане на изследванията и стабилизиране състоянието на пациента с фрактура в областта на таза или долните крайници за средните оперативна процедура, както и при приемане на пациент за неголяма оперативна процедура поради заболявания в областта на таза и долните крайници, се провеждат клинични обсъждания. На тях се обсъжда и приема както вида на предстоящата оперативна процедура, така и вида на оперативното лечение - спешно или планово. След консилиума, пациента влиза в оперативната програма.
Абсолютни контраиндикации за оперативно лечение: нестабилна хемодинамика; морибундни болни.
Относителни контраиндикации за оперативно лечение: декомпенсирани придружаващи заболявания (диабет или други метаболитни заболявания, екстремна хипертония, сърдечна декомпенсация > 2ст, бъбречна инсуфициенция и др.).
Следоперативното лечение при престоят в ОАИЛ/КАИЛ и постоперативните процедури целят стабилизиране хемодинамиката на пациента. Балансират се кръвозагубите, нарушенията на водно-електролитния баланс. Следи се белодробната циркулация и метаболизма на пациента. Извършват се при необходимост превръзки на оперативното поле.
При достатъчна стабилизация на пациента той се извежда в съответната клиника/отделение, където остава до изпълняването на критериите за окончателното изписване. В клиниката/отделението се осъществяват дейности, произтичащи от добрата медицинска практика.
Медикаментозното лечение в пред– и следоперативния период се определя и зависи от състоянието на пациента и характера на заболяването.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Постоперативно при неонкологичните заболявания. При онкологичните случаи след задължително хистологично изследване и патоморфологична диагноза, с определяне на степен на малигненост (стадий на тумора по TNM-класификация).
Поставя се следоперативно на базата на клинични, рентгенографски или ехографски данни и резултата от интраоперативната находка.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
Дехоспитализацията на пациенти, на които са извършени средните оперативни процедури в областта на таза и долните крайници, се допуска при следните условия:
- добре зарастваща оперативна рана;
- липса на фебрилитет през последните 24 часа;
- липса на значими субективни оплаквания.

Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клинична пътека влизат до два амбулаторни консултативни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.
Контролните консултативни прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7.

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза – документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Ортопедия и травматология”.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:
3.1. Документиране на предоперативни дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).
3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти “Ортопедия и травматология”).
3.3. Документиране на следоперативните дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на“Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТИ №№ 1, 2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.


ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)
ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТАЗА И ДОЛНИЯ КРАЙНИК СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ
Какво представляват средните оперативни процедури в областта на таза и долните крайници?
При определени счупвания, изкълчвания или заболявания в областта на таза и долните крайници, необходимото лечение се свежда до извършването на средни по обем оперативни процедури. Тежестта на процедурата се определя както от сложността на увредата, така също от вида на оперативната интервенция и от срока на престоя в лечебното заведение. При такива състояния долните крайници не могат или много трудно (изразена болка, ползване на помощни средства) могат да осъществяват основната си функция.
Защо трябва да постъпите в болница?
В болницата ще бъдат извършени различни изследвания, за някои от които ще Ви предоставим допълнителна информация, след прочитането на която можете да задавате допълнителни въпроси. Въз основа на тези изследвания ще Ви бъде предложен план на лечение, което допълнително ще Ви бъде обяснено.
Какво предстои на Вас или Вашето дете в болницата?
След направените изследвания, ще предложим операция, естеството на която ще Ви обясним. Извършването на операцията ще Ви осигури по-добро качество на живот. В случай, че операцията не се извърши, Вашето състояние или това на Вашето дете може прогресивно да се влошава и прогнозата за качеството на живота сериозно да се влоши.
В някои случаи заболяванията и травмите, налагащи среден по обем оперативни процедури са сложни и комплексни. При тях се налагат повторни процедури, включително и за отстраняване на поставените метални остеосинтезни средства при предходните оперативни процедури. Независимо от това, навременно проведените средни оперативни процедури в значителна степен подобряват състоянието и са необходимо условие за по-нататъшно консервативно или оперативно лечение.
В редки случаи операцията се извършва при много висок оперативен риск, който ще Ви бъде допълнително разяснен, за да вземете най-правилното за Вас или Вашето дете решение. По време на болничния престой, на диагностичните или на оперативни процедури, както и в следоперативния период могат да възникнат независещи от лечебния процес усложнения, което може да доведе до повторна операция със съответните рискове.
За успешното провеждане на лечението се изисква известно усилие и от Ваша страна. Не всички манипулации и етапи от лечението са леки за пациента, а някои от тях са свързани с болка. Вашето сътрудничество и търпение е важно за постигането на желания краен успешен резултат.
Какво представлява самата операция?
Вие или Вашето дете ще бъдете въведени в операционната зала след съответна предоперативна подготовка и тоалет. Там ще бъдете въведени в обща упойка, в резултат на което ще заспите и за Вашия живот ще се грижи оперативният екип. Ще се направи необходимата оперативна процедура. След операцията ще бъдете настанен в интензивно отделение, където ще се възстановявате под внимателните грижи на лекуващия персонал.
Посредством маншета, поставена на ръката, ще Ви бъде измервано кръвното налягане.
В една вена на предмишницата или на гърба на дланта ще Ви бъде поставена пластмасова канюла (периферна венозна линия), по която ще текат инфузионни разтвори и ще се правят различни медикаменти.
Редица от неголемите оперативни процедури могат да бъдат осъществени и с прилагането на регионална (спинална, епидурална анестезия). При този вид упойка медикаментът за обезболяване се поставя с тънка игла, след направена локална анестезия в областта на гръбначния стълб. При този метод се постига пълно обезболяване на долните крайници, при запазване на ясно съзнание и възможен контакт с оперативния екип. В следоперативния период в продължение на 6-10 часа е възможно да не сте в състояние да движите долните крайници. Това състояние е преходно и не трябва да Ви безпокои.
Понякога след операцията може да бъдете объркани (дезориентирани), което не е необичайно. Всеки човек реагира по различен начин на медикаментите и ефекта от операцията. Бъдете спокойни, това състояние е преходно и преминава за няколко часа.
До няколко дни след операцията, може да бъдете върнати обратно в предоперативното отделение.
След окончателното Ви или на Вашето дете стабилизиране, зарастване на раните и раздвижване, предстои изписване и продължаване на лечението


Към ИЗ № .................................................... от ..................................КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕН МИНИМУМ

Дата: ......................


ОТ ОБЩИЯ СТАТУС В ДЕНЯ НА ИЗПИСВАНЕТО

Походка: самостоятелна с едно помощно средство

с две помощни средства невъзможна

Имобилизация:

не с гипс с ортеза

Тромбоемболична профилактика:

да не

СЪСТОЯНИЕ НА ОПЕРАТИВНАТА РАНА

Зарастнала:
per primam вторично

Хематом: да не

Наличие на оток на крайника:
не в дисталния край в проксималния край

на целия крайник

Оперативен шев:

свален не частично

АМБУЛАТОРНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ

да не

ДРУГИ ДАННИ


Кръвна картина Хемостазелогия Рентгенографии
Хб
Хт
Ер.
Левко Вр. Кървене
Вр. Съсирване
Протромбиново време
Фибриноген Репозиция на счупването

Вид остеосинтеза

Лекуващ лекар:

.............................

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 217 “ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТАЗА И ДОЛНИЯ КРАЙНИК СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ”
ДОКУМЕНТ №1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.
І. ІІ.
Ден за провеждане на процедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване
Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИКОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА


ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

 

Най - четено:

Реклама