КП № 220 ГОЛЕМИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА РАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК
Минимален болничен престой – 3 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ДРУГИ ИНЦИЗИИ НА КОСТИ БЕЗ РАЗДЕЛЯНЕ
реоперация на предходна остеотомия
Изключва:
аспирация на костен мозък - 41.31,41.91
отстраняване на вътрешно фиксиращо устройство - 78.60-78.69
*77.11 ДРУГИ ИНЦИЗИИ НА КОСТИ БЕЗ РАЗДЕЛЯНЕ,СКАПУЛА, КЛАВИКУЛА
*77.12 ДРУГИ ИНЦИЗИИ НА КОСТИ БЕЗ РАЗДЕЛЯНЕ, ХУМЕРУС
*77.13 ДРУГИ ИНЦИЗИИ НА КОСТИ БЕЗ РАЗДЕЛЯНЕ, РАДИУС И УЛНА

КЛИНОВИДНА ОСТЕОТОМИЯ
Изключва:
такава при халукс валгус - 77.51
*77.21 КЛИНОВИДНА ОСТЕОТОМИЯ, СКАПУЛА, КЛАВИКУЛА
*77.22 КЛИНОВИДНА ОСТЕОТОМИЯ, ХУМЕРУС
*77.23 КЛИНОВИДНА ОСТЕОТОМИЯ, РАДИУС И УЛНА

ДРУГО РАЗДЕЛЯНЕ НА КОСТ
остеоартротомия
Изключва:
клавикулотомия на плод - 73.8
ламинотомия или инцизия на прешлен - 03.01-03.09
пубиотомия за подпомагане на раждане - 73.94
инцидентна стернотомия в хода на торакална операция - не кодирай!
*77.31 ДРУГО РАЗДЕЛЯНЕ НА КОСТ, СКАПУЛА, КЛАВИКУЛА
*77.32 ДРУГО РАЗДЕЛЯНЕ НА КОСТ, ХУМЕРУС
*77.33 ДРУГО РАЗДЕЛЯНЕ НА КОСТ, РАДИУС И УЛНА

УДЪЛЖАВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ
костен трансплантат с или без вътрешно фиксиращо устройство или остеотомия
дистракционна техника с или без кортикотомия/остеотомия
кодирай също всяко прилагане на външно фиксиращо устройство - 78.10-78.19
*78.32 УДЪЛЖАВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ , ХУМЕРУС
*78.33 УДЪЛЖАВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ , РАДИУС И УЛНА

ДРУГИ ВЪЗСТАНОВЯВАЩИ ИЛИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА КОСТ
*78.41 ДРУГИ ВЪЗСТАНОВЯВАЩИ ИЛИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА КОСТ, СКАПУЛА, КЛАВИКУЛА-

ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ
Изключва:
такова за разделяне на епифиза - 79.50-79.59
*79.31 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ,ХУМЕРУС

ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНА ЕПИФИЗА
наместване с или без вътрешна фиксация
*79.51 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНА ЕПИФИЗА, ХУМЕРУС

ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ДИСЛОКАЦИЯ
Включва: открито наместване (с вътрешно и външно фиксиращо устройство)
Изключва
открито наместване на дислокация на темпоромандибуларна става - 76.94
*79.81 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ДИСЛОКАЦИЯ НА РАМО
*79.82 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ДИСЛОКАЦИЯ НА ЛАКЪТ
*79.83 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ДИСЛОКАЦИЯ НА КИТКА

АРТРОТОМИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОТЕЗА
Включва: циментов уплътнител
*80.01 АРТРОТОМИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОТЕЗА,РАМО
*80.02 АРТРОТОМИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОТЕЗА, ЛАКЪТ

СИНОВЕКТОМИЯ
пълна или частична резекция на синовиална мембрана
Изключва:
ексцизия на киста на Baker - 83.39
*80.71 СИНОВЕКТОМИЯ, РАМО
*80.72 СИНОВЕКТОМИЯ, ЛАКЪТ

ДРУГИ ЛОКАЛНИ ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА СТАВНИ ЛЕЗИИ
*80.81 ДРУГИ ЛОКАЛНИ ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА СТАВНИ ЛЕЗИИ, РАМО
*80.82 ДРУГИ ЛОКАЛНИ ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА СТАВНИ ЛЕЗИИ, ЛАКЪТ
*80.83 ДРУГИ ЛОКАЛНИ ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА СТАВНИ ЛЕЗИИ, КИТКА

АРТРОДЕЗА НА ДРУГА СТАВА
Включва: артродеза с:
костен трансплантат
външно фиксиращо устройство
ексцизия на костни краища и компресия
*81.23 АРТРОДЕЗА НА РАМО
*81.24 АРТРОДЕЗА НА ЛАКЪТ
*81.25 КАРПОРАДИАЛНА ОСТЕОСИНТЕЗА

АРТРОПЛАСТИКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЛАН, КИТКА И ПРЪСТИ
Включва: артропластика на длан и пръсти с:
външна тракция или фиксация
костни трансплантати (чипове) или хрущял
вътрешно фиксиращо устройство или протеза
Изключва:
операции на мускул, сухожилие и фасция на ръка - 82.01-82.99
*81.71 АРТРОПЛАСТИКА НА МЕТАКАРПОФАЛАНГЕАЛНА И ИНТЕРФАЛАНГЕАЛНА СТАВА С ИМПЛАНТАНТ
*81.73 ТОТАЛНА СМЯНА НА КИТКА
*81.74 АРТРОПЛАСТИКА НА КАРПАЛНА ИЛИ КАРПОМЕТАКАРПАЛНА СТАВА С ИМПЛАНТАНТ


ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ НА МЕКА ТЪКАН НА ДЛАН
кодирай също всяка кожна трансплантация - 86.61-86.62, 86.73
*82.35 ДРУГА ФАСЦИЕКТОМИЯ НА ДЛАН
освобождаване на контрактура на Dupuytren
Изключва:
ексцизия на лезии на фасция - 82.29

ПЛАСТИЧНА ОПЕРАЦИЯ НА ДЛАНТА С ТРАНСПЛАНТАТ ИЛИ ИМПЛАНТАНТ
*82.71 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СУХОЖИЛЕН СКРИПЕЦ
реконструкция за опонираща пластика
*82.72 ПЛАСТИЧНА ОПЕРАЦИЯ НА ДЛАН С ТРАНСПЛАНТАТ НА МУСКУЛ ИЛИ ФАСЦИЯ
*82.79 ПЛАСТИЧНА ОПЕРАЦИЯ НА ДЛАН С ДРУГ ТРАНСПЛАНТАТ ИЛИ ИМПЛАНТАНТ
сухожилна трансплантация на длан

ДРУГА ПЛАСТИЧНА ОПЕРАЦИЯ НА ДЛАН
*82.81 ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПРЪСТ, ОСВЕН ПАЛЕЦ
Изключва:
полицизация на палец - 82.61

ДРУГА ПЛАСТИЧНА ОПЕРАЦИЯ НА ДЛАН
*82.82 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЕПНАТА ДЛАН

ШЕВ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ И ФАСЦИЯ
*83.63 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РОТАТОРНО ВЛАГАЛИЩЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МУСКУЛ ИЛИ СУХОЖИЛИЕ
Изключва:
реконструкция на мускул или сухожилие, свързана с артропластика
*83.75 ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА СУХОЖИЛИЕ
*83.76 ДРУГА ТРАНСПОЗИЦИЯ НА СУХОЖИЛИЕ
*83.77 ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА МУСКУЛ
освобождаване на контрактура на Volkmann чрез мускулна трансплантация
*83.79 ДРУГО МУСКУЛНО ПРЕМЕСТВАНЕ

ДРУГИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ И ФАСЦИЯ
Изключва:
пластична операция на мускул, сухожилие и фасция, свързана с артропластика
*83.81 СУХОЖИЛНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
*83.82 МУСКУЛНА ИЛИ ФАСЦИАЛНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
удължаване на фасция
пластика на фасция
пликация на фасция

ДРУГИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ И ФАСЦИЯ
Изключва:
пластична операция на мускул, сухожилие и фасция, свързана с артропластика
*83.87 ДРУГИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА МУСКУЛ
мускулна пластика
миопластика
*83.88 ДРУГИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА СУХОЖИЛИЕ
миотенопластика
фиксиране на сухожилие
тенодеза
тенопластика

АМПУТАЦИЯ НА ГОРЕН КРАЙНИК
Изключва:
ревизия на ампутационен чукан – 84.32
*84.04 ДЕЗАРТИКУЛАЦИЯ НА КИТКА
*84.05 АМПУТАЦИЯ ПРЕЗ ПРЕДМИШНИЦА
предмишнична ампутация
*84.06 ДЕЗАРТИКУЛАЦИЯ НА ЛАКЪТ
*84.07 АМПУТАЦИЯ ПРЕЗ ХУМЕРУС
ампутация на мишница

*84.3 РЕВИЗИЯ НА АМПУТАЦИОНЕН ЧУКАН

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО
Изключва:
създаване или реконструкцшя на:
пенис - 64.43-64.44
трахея - 31.75
влагалище - 70.61-70.62
*86.71 ИЗРЯЗВАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО
повдигане на краче от леглото му
оформяне и повдигане на ламбо
частично изрязване на краче или стъбло
отлагане на краче
Изключва:
полицизация или преместване на пръст - 82.61-82.81
ревизия на краче - 86.75
*86.72 ПРЕМЕСТВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ
*86.73 ПРИКРЕПВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО КЪМ РЪКА
Изключва:
полицизация или преместване на пръст - 82.61-82.81
*86.74 ПРИКРЕПВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАТ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО НА ДРУГО МЯСТО
прикрепване чрез:
удължено ламбо
ротиране на ламбо
двойно краче на ламбо
плъзгане на ламбо
стволов трансплантат
трансплантат на краче
*86.75 РЕВИЗИЯ НА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО
дебридмен на краче или ламбо
обезмастяване на краче или ламбо

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН
*86.85 КОРЕКЦИЯ НА СИНДАКТИЛИЯ


Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от три различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 24. Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.


І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клиника/отделение по ортопедия и травматология Съгласно медицински стандарт “Ортопедия и травматологя“
2. Операционен блок/зали Съгласно медицински стандарт “Ортопедия и травматология“
3. ОАИЛ/КАИЛ/САИЛ Съгласно медицински стандарт “Анестезия и интензивно лечение”
4. Клинична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
ЛЗ изпълнител на болнична помощ е длъжно да осигури дейността на съответното структурно звено чрез договор с друго лечебно заведение, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Микробиологична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична микробиология”
2. Лаборатория по клинична патология Съгласно медицински стандарт “Клинична патология”
3. Клиника/отделение/сектор по физикална и рехабилитационна медицина (ФРМ) Съгласно медицински стандарт “Физикална и рехабилитационна медицина“

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение
Консумативи и инструменти за фиксиращите процедури НЗОК не заплаща посочения консуматив

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок. 1 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- лекар със специалност по ортопедия и травматология;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар специалист по образна диагностика;
- лекар със специалност по клинична лаборатория;

Блок. 2 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- лекар със специалност по детски болести
- лекар със специалност по ортопедия и травматология;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар специалист по образна диагностика;
- лекар със специалност по клинична лаборатория;
Забележка: При анамнеза от страна на пациента за алергия се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

Забележка: При доказано онкологично заболяване пациентът задължително се консултира от Онкологичен комитет, осигурен от лечебното заведение чрез договор.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
1.1. СПЕШНИ:
• травма;
• рентгенологични данни за фрактура.

1.2. ПЛАНОВИ:
• клинични данни за наличие на изразени деформитети, контрактури в областта на ставите на горния крайник, сетивни нарушения;
• рентгенови данни за заболявания изискващи големи оперативни процедури в областта на горния крайник;
• големи оперативни процедури при заболявания в областта на горния крайник са индицирани за оперативно лечение при изчерпване на консервативните възможности.

2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
Необходими предоперативни изследвания- биологичен материал за лабораторни изследвания, се взема до 24 час от постъпването.Образно изследване се извършва до 24 час от постъпването.Контролни изследвания се извършват до края на болничния престой.
След провеждане на изследванията и стабилизиране състоянието на пациента за големи оперативна процедура с фрактура или травма в областта на горния крайник той се приема за лечение. След оперативното лечение в съответната клиника /отделение, се осъществяват необходимите лечебни дейности произтичащи от добрата медицинска практика.
Медикаментозното лечение в пред- и следоперативния период се определя и зависи от състоянието на пациента и характера на заболяването.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Постоперативно при неонкологичните заболявания. При онкологичните случаи след задължително хистологично изследване и патоморфологична диагноза, с определяне на степен на малигненост (стадий на тумора по TNM-класификация).

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
Дехоспитализацията на пациенти на които са извършени големи оперативни процедури в областта на горните крайници се допуска при следните условия:
- добре зарастваща оперативна рана;
- липса на фебрилитет през последните 24 часа;
- липса на значими субективни оплаквания.
Повторната хоспитализация за лечение на усложнения (фебрилитет, луксация на ендопротезата), възникнали в ранния следоперативен период и непроявили се в периода на хоспитализация, не се отчита като нова клинична пътека.

Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клинична пътека влизат до два амбулаторни консултативни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.
Контролните консултативни прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7.

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза – документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Ортопедия и травматология”.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:
3.1. Документиране на предоперативни дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).
3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти “Ортопедия и травматология”).
3.3. Документиране на следоперативните дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на“Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТИ №№ 1, 2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.


ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)
ПРИ ГОЛЕМИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА РАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК
Какво представляват големите оперативни процедури в областта на горния крайник?
При определени счупвания, изкълчвания или заболявания в областа на горните крайници и раменния пояс, необходимото лечение се свежда до извършването на големи оперативни процедури. Големината на процедурата се определя, както от сложността на увредата, така и от вида на оперативната интервенция и периода на престой на пациента в лечебното заведение.
Защо трябва да постъпите в болница?
В болницата ще бъдат извършени различни изследвания, за някои от които ще Ви предоставим допълнителна информация, след прочитането на която Вие или Вашите близки могат да задават допълнителни въпроси. Въз основа на тези изследвания ще Ви бъде предложен план на лечение, което допълнително ще Ви бъде обяснено.
Какво Ви предстои на Вас или Вашето дете вътре в болницата?
След направените изследвания, ще Ви предложим операция, която ще Ви обясним. Извършването на операцията ще Ви осигури по-добро качество на живот. В случай, че операцията не се извърши, Вашето състояние или това на Вашето дете може прогресивно да се влошава и прогнозата за качеството на живота Ви сериозно да се влоши.
Заболяванията и травмите изискващи големи оперативни процедури са сложни и комплексни. При тях се налагат повторни процедури, включително и за отстраняване на поставените метални остеосинтезни средства при предходните оперативни намеси. Независимо от това навременно проведените големи оперативни процедури в значителна степен подобряват Вашето състояние и са необходимо условие за по-нататъшно консервативно или оперативно лечение.
Операцията би могла да крие много висок оперативен риск, който ще Ви бъде допълнително разяснен, за да вземете най-правилното за Вас или Вашето дете решение. По време на Вашия болничен престой, по време на диагностичните или оперативни процедури или в следоперативния Ви период могат да възникнат независещи от лечебния процес усложнения, което да доведе до повторна операция със съответните рискове.
За успешното провеждане на лечението на Вас или Вашето дете се изисква известно усилие и от ваша страна. Не всички манипулации и етапи от лечението са леки за пациента, а някои от тях са свързани с болка. Вашето сътрудничество и търпение е важно за постигането на еднакво желания от нас и от Вас краен успешен резултат.
Какво представлява самата операция?
Вие или Вашето дете ще бъдете въведени в операционната зала след съответна предоперативна подготовка и тоалет. Там ще бъдете анестезирани , след което за Вашия живот ще се грижи оперативния екип. Информация за вида на обезболяването ще Ви даде анестезиологът, който ще Ви посети в навечерието на операцията. По време на беседата ще можете да поставите всички вълнуващи Ви въпроси, след което ще Ви бъде поискано съгласие за извършване на необходимите за обезболяването манипулации.
След операцията Вие или Вашето дете ще отидете в отделение, където за Вас ще бъде приготвено легло и Вие ще се възстановявате под внимателните грижи на лекуващия Ви персонал.
Посредством маншета, поставена на Вашата ръка, ще Ви бъде измервано кръвното налягане.
В една вена на предмишницата или на гърба на дланта ще Ви бъде поставена пластмасова канюла (периферен венозен път), по която ще текат инфузионни разтвори и ще се правят различни медикаменти.
Някои от големите оперативни процедури могат да бъдат осъществени и с прилагането на регионална анестезия. При този вид упойка медикаментът за обезболяване се поставя с тънка игла, след направена локална анестезия в областта на подмишничната ямка. При този метод се постига пълно обезболяване на горния крайник, при запазване на ясно съзнание и възможен контакт с оперативния екип. В следоперативния период в продължение на 6-10 часа е възможно да не усещате напълно и да не движите пълноценно крайника. Това състояние е преходно и не трябва да Ви безпокои.
Понякога след операцията Вие може да бъдете объркани (дезориентирани), което не е необичайно. Всеки човек реагира по различен начин на медикаментите и ефекта от операцията. Бъдете спокойни, това състояние е преходно и преминава за няколко часа.
След Вашето или на Вашето дете стабилизиране, нормално протичане на зарастването на раните и раздвижване предстои изписване и продължаване на лечението в домашни условия.


Към ИЗ № .................................................... от ..................................КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕН МИНИМУМ

Дата: ......................


ОТ ОБЩИЯ СТАТУС В ДЕНЯ НА ИЗПИСВАНЕТО

Походка: самостоятелна с едно помощно средство

с две помощни средства невъзможна

Имобилизация:

не с гипс с ортеза

Тромбоемболична профилактика:

да не

СЪСТОЯНИЕ НА ОПЕРАТИВНАТА РАНА

Зарастнала:
per primam вторично

Хематом: да не

Наличие на оток на крайника:
не в дисталния край в проксималния край

на целия крайник

Оперативен шев:

свален не частично

АМБУЛАТОРНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ

да не

ДРУГИ ДАННИ


Кръвна картина Хемостазелогия Рентгенографии
Хб
Хт
Ер.
Левко Вр. Кървене
Вр. Съсирване
Протромбиново време
Фибриноген Репозиция на счупването

Вид остеосинтеза

Лекуващ лекар:

.............................

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 220 “ГОЛЕМИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА РАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК”
ДОКУМЕНТ №1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.
І. ІІ.
Ден за провеждане на процедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване
Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИКОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА


ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

 

Най - четено:

Реклама