КП № 223 МАЛКИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА РАМЕНЕН ПОЯС И ГОРЕН КРАЙНИК
Минимален болничен престой - 1 ден

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ
СЕКВЕСТРЕКТОМИЯ
*77.04 СЕКВЕСТРЕКТОМИЯ, КАРПАЛНИ И МЕТАКАРПАЛНИ
*77.09 СЕКВЕСТРЕКТОМИЯ фаланги на ръка

ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОСТ
Изключва:
биопсия на кост - 77.40-77.49
дебридмен при комплицирана фрактура - 79.60-79.69
*77.64 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОСТ НА КАРПАЛНИ И МЕТАКАРПАЛНИ КОСТИ
*77.69 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОСТ НА ФАЛАНГИ НА РЪКА

ДРУГА ЧАСТИЧНА ОСТЕКТОМИЯ
кондилектомия
Изключва:
ампутация - 84.00-84.19, 84.91
артректомия - 80.90-80.99
ексцизия на костни краища, свързана с:
артродеза - 81.00-81.29
артропластика – 81.51-81.59, 81.71-81.81, 81.84
ексцизия на хрущял - 80.5-80.6, 80.80-80.99
ексцизия на главата на фемура с едновременна смяна - 81.51-81.53
хемиламинектомия - 03.01-03.09
ламинектомия - 03.01-03.09
остеотомия за халукс валгус - 77.51-77.59
частична ампутация на:
пръст - 84.01
палец - 84.02
пръст на крак - 84.11
инцидентна резекция на ребра при гръдна операция - не кодирай !
остектомия по време на друга операция - не кодирай !
*77.84 ДРУГА ЧАСТИЧНА ОСТЕКТОМИЯ НА КАРПАЛНИ И МЕТАКАРПАЛНИ КОСТИ
*77.89 ДРУГА ЧАСТИЧНА ОСТЕКТОМИЯ НА ФАЛАНГИ НА РЪКА

СКЪСЯВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ
епифизарни скоби
отворена епифизиодеза
перкутанна епифизоидеза
резекция/остеотомия
*78.24 СКЪСЯВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ НА КАРПАЛНИ И МЕТАКАРПАЛНИ КОСТИ
*78.29 СКЪСЯВАЩИ КРАЙНИКА ОПЕРАЦИИ НА ФАЛАНГИ НА РЪКА

ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ НА КОСТ БЕЗ НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА
вътрешна фиксация на кост (профилактична)
реинсерция на вътрешно фиксиращо устройство
ревизия на разместено или счупено фиксиращо устройство
Изключва:
артропластика и артродеза - 81.00-81.85
костен трансплантат - 78.00-78.09
скъсяващи крайника процедури - 78.20-78.29
при наместване на фрактури - 79.10-79.19
*78.54 ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ НА КОСТ БЕЗ НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА НА КАРПАЛНИ И МЕТАКАРПАЛНИ КОСТИ

ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ КОСТТА НА ИМПЛАНТИРАНИ УРЕДИ
външно фиксиращо устройство (инвазивно)
вътрешно фиксиращо устройство
отстраняване на стимулатор на костния растеж (инвазивен)
Изключва:
отстраняване на гипсова превръзка, шина, тракционно устройство (тел на Kirschner) (игла на Steinmann) - 97.88
отстраняване на черепни щипци или хало-тракционно устройство - 02.95
*78.64 ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ КОСТТА НА ИМПЛАНТИРАНИ УРЕДИ ОТ КАРПАЛНИ И МЕТАКАРПАЛНИ
*78.69 ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ КОСТТА НА ИМПЛАНТИРАНИ УРЕДИ ОТ ФАЛАНГИ НА РЪКА

ОСТЕОКЛАЗИЯ
*78.74 ОСТЕОКЛАЗИЯ НА КАРПАЛНИ И МЕТАКАРПАЛНИ КОСТИ

ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ
Изключва:
такова за разделяне на епифиза - 79.40-79.49
*79.01 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ ПРИ АНЕСТЕЗИЯ, ХУМЕРУС
*79.02 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ ПРИ АНЕСТЕЗИЯ, РАДИУС И УЛНА

ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ
Изключва:
такова за разделяне на епифиза - 79.50-79.59
*79.23 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ, КАРПАЛНИ И МЕТАКАРПАЛНИ
*79.24 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ, ФАЛАНГИ НА РЪКА

ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ
Изключва:
такова за разделяне на епифиза - 79.50-79.59
*79.34 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА С ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ, ФАЛАНГИ НА РЪКА

ДЕБРИДМЕН НА МЯСТОТО НА ОТВОРЕНА ФРАКТУРА
дебридмен на усложнена фрактура
*79.61 ДЕБРИДМЕН НА МЯСТОТО НА ОТВОРЕНА ФРАКТУРА, ХУМЕРУС
*79.62 ДЕБРИДМЕН НА МЯСТОТО НА ОТВОРЕНА ФРАКТУРА, РАДИУС И УЛНА
*79.63 ДЕБРИДМЕН НА МЯСТОТО НА ОТВОРЕНА ФРАКТУРА КАРПАЛНИ И МЕТАКАРПАЛНИ
*79.64 ДЕБРИДМЕН НА МЯСТОТО НА ОТВОРЕНА ФРАКТУРА ФАЛАНГИ НА РЪКА

ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ДИСЛОКАЦИЯ
Включва: закрито наместване (с външно тракционно устройство)
Изключва:
закрито наместване на дислокация на темпоромандибуларна става - 76.93
*79.71 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ДИСЛОКАЦИЯ НА РАМО ПРИ АНЕСТЕЗИЯ
*79.72 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ДИСЛОКАЦИЯ НА ЛАКЪТ ПРИ АНЕСТЕЗИЯ

ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ДИСЛОКАЦИЯ
Включва: открито наместване (с вътрешно и външно фиксиращо устройство)
Изключва:
открито наместване на дислокация на темпоромандибуларна става - 76.94
*79.84 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ДИСЛОКАЦИЯ НА ДЛАН И ПРЪСТ

СИНОВЕКТОМИЯ
пълна или частична резекция на синовиална мембрана
Изключва:
ексцизия на киста на Baker - 83.39
*80.74 СИНОВЕКТОМИЯ, ДЛАН И ПРЪСТИ


Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от три различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 24. Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клиника/отделение/сектор по ортопедия и травматология Съгласно медицински стандарт “Ортопедия и травматология”
2. Операционен блок/зали Съгласно медицински стандарт “Ортопедия и травматология”
3. ОАИЛ/КАИЛ/САИЛ Съгласно медицински стандарт “Анестезия и интензивно лечение”
4. Клинична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”
5. Отделение/сектор по образна диагностика Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика“

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
ЛЗ изпълнител на болнична помощ е длъжно да осигури дейността на съответното структурно звено чрез договор с друго лечебно заведение, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Микробиологична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична микробиология”
2. Лаборатория по клинична патология Съгласно медицински стандарт “Клинична патология”
3. Клиника/отделение/сектор по физикална и рехабилитационна медицина (ФРМ) Съгласно медицински стандарт “Физикална и рехабилитационна медицина“

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок. 1 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- лекар със специалност по ортопедия и травматология;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар специалист по образна диагностика;
- лекар със специалност по клинична лаборатория.

Забележка: При анамнеза от страна на пациента за алергия се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

Блок. 2 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- лекар със специалност по детски болести;
- лекар със специалност по ортопедия и травматология;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар специалист по образна диагностика;
- лекар със специалност по клинична лаборатория.


ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
• при травма;
• клинични данни за локална болка, хематом,болезнени или невъзможни активни и пасивни движения в съседните на фрактурата или увредата стави, патологични движения, хемартроза, добавъчна симптоматика от компресия на съседни анатомични елементи (съдове и нерви) нарушена мекотъканна цялост;
• рентгенологични данни за фрактура;
• клинични данни за наличие на изразени деформитети, контрактури в областтана ставите на горния крайник, сетивни нарушения;
• рентгенови данни за заболявания изискващи малки оперативни процедури в областта на горния крайник;
• малки оперативни процедури при заболявания в областта на горния крайник са индицирани за оперативно лечение при изчерпване на консервативните възможности.


2. ДИАГНСТИЧНО- ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
Необходими предоперативни изследвания - биологичен материал за лабораторни изследвания, се взема до 12 час от постъпването.Образно изследване се извършва до 12 час от постъпването
След провеждане на изследванията и стабилизиране състоянието на пациента за малка оперативна процедура с фрактура или травма в областта на горния крайник, той се След оперативното лечение в съответната клиника /отделение, се осъществяват необходимите лечебни дейности произтичащи от добрата медицинска практика.
Абсолютни контраиндикации: нестабилна хемодинамика;
Относителни контраиндикации: декомпенсирани придружаващи заболявания (диабет или други метаболитни заболявания, екстремна хипертония, сърдечна декомпенсация > 2ст, бъбречна инсуфициенция
Медикаментозното лечение в пред- и следоперативния период се определя и зависи от състоянието на пациента и характера на заболяването.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Постоперативно при неонкологичните заболявания. При онкологичните случаи след задължително хистологично изследване и патоморфологична диагноза, с определяне на степен на малигненост (стадий на тумора по TNM-класификация).

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
- Дехоспитализацията на пациенти на които са извършени неголеми оперативни процедури в областта на горните крайници се допуска при следните условия:
- добре зарастваща оперативна рана;
- липса на фебрилитет през последните 24 часа;
- липса на значими субективни оплаквания.
Повторната хоспитализация за лечение на усложнения (фебрилитет, луксация на ендопротезата), възникнали в ранния следоперативен период и непроявили се в периода на хоспитализация, не се отчита като нова клинична пътека.

Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клинична пътека влизат до два амбулаторни консултативни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.
Контролните консултативни прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването”(ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7.

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза – документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Ортопедия и травматология”.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:
3.1. Документиране на предоперативни дни (в ИЗ и Документ №1), който е неразделна част от ИЗ.).
3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти по“ортопедия и травматология).
3.3. Документиране на следоперативните дни (в ИЗ и Документ №1), който е неразделна част от ИЗ)

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

5. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на“Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

ДОКУМЕНТИ №№ 1, 2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)
ПРИ МАЛКИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА РАМЕНЕН ПОЯС И ГОРЕН КРАЙНИК
Какво представляват малките оперативни процедури в областта на горния крайник?
При определени счупвания, изкълчвания или заболявания в областа на горните крайници, необходимото лечение се свежда до извършването на малки оперативни процедури. Големината на процедурата се определя, както от сложността на увредата, така и от вида на оперативната интервенция и периода на престой на пациента в лечебното заведение.
Защо трябва да постъпите в болница?
В болницата ще бъдат извършени различни изследвания, за някои от които ще Ви предоставим допълнителна информация, след прочитането на която Вие или Вашите близки могат да задават допълнителни въпроси. Въз основа на тези изследвания ще Ви бъде предложен план на лечение, което допълнително ще Ви бъде обяснено.
Какво Ви предстои на Вас или Вашето дете вътре в болницата?
След направените изследвания, ще Ви предложим операция, която ще Ви обясним. Извършването на операцията ще Ви осигури по-добро качество на живот. В случай, че операцията не се извърши, Вашето състояние или това на Вашето дете би могло прогресивно да се влошава и прогнозата за качеството на живота да се влоши.
В някои случаи заболяванията и травмите изискващи малки оперативни процедури комплексни и при тях се налагат повторни процедури, включително и за отстраняване на поставените метални остеосинтезни средства при предходните оперативни процедури. Независимо от това навременно проведените малки оперативни процедури в значителна степен подобряват Вашето състояние и са необходимо условие за по-нататъшно консервативно или оперативно лечение.
В редки случаи операцията се извършва при висок оперативен риск, който ще Ви бъде допълнително разяснен, за да вземете най-правилното за Вас или Вашето дете решение. По време на Вашия болничен престой, по време на диагностичните или оперативни процедури или в следоперативния Ви период могат да възникнат независещи от лечебния процес усложнения, което може да доведе до повторна операция със съответните рискове.
За успешното провеждане на лечението на Вас или Вашето дете се изисква известно усилие и от ваша страна. Не всички манипулации и етапи от лечението са леки за пациента, а някои от тях са свързани с болка. Вашето сътрудничество и търпение е важно за постигането на еднакво желания от нас и от Вас краен успешен резултат.
Какво представлява самата операция?
Вие или Вашето дете ще бъдете въведени в операционната зала след съответна предоперативна подготовка и тоалет. Там ще бъдете анестезирани , след което за Вашия живот ще се грижи оперативния екип. Ще се направи необходимата оперативна процедура. След операцията Вие или Вашето дете ще отидете в отделение, където за Вас ще бъде приготвено легло и Вие ще се възстановявате под внимателните грижи на лекуващия Ви персонал.
Посредством маншета, поставена на Вашата ръка, ще Ви бъде измервано кръвното налягане.
В една вена на предмишницата или на гърба на дланта ще Ви бъде поставена пластмасова канюла (периферен венозен път), по която ще текат инфузионни разтвори и ще се правят различни медикаменти.
Повечето малки оперативни процедури могат да бъдат осъществени и с прилагането на регионална или местна анестезия. При този вид упойка медикаментът за обезболяване се поставя с тънка игла, след направена локална анестезия в областта на подмишничната ямка или в оперативното поле. При този метод се постига пълно обезболяване на горния крайник, при запазване на ясно съзнание и възможен контакт с оперативния екип. В следоперативния период в продължение на 6-10 часа е възможно да не усещате напълно и да не движите пълноценно крайника. Това състояние е преходно и не трябва да Ви безпокои.
Понякога след операцията Вие може да бъдете объркани (дезориентирани), което не е необичайно. Всеки човек реагира по различен начин на медикаментите и ефекта от операцията. Бъдете спокойни, това състояние е преходно и преминава за няколко часа.
След Вашето или на Вашето дете стабилизиране, нормално протичане на зарастването на раните и раздвижване предстои изписване и продължаване на лечението в домашни условия.

Към ИЗ № ................. от .....................

КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕН МИНИМУМ
Дата: ......................

ОТ ОБЩИЯ СТАТУС В ДЕНЯ НА ИЗПИСВАНЕТО

Походка: самостоятелна с едно помощно средство

с 2 помощни средства невъзможна

Иммобилизация:

не с гипс с ортеза

Тромбоемболична профилактика:

да не

СЪСТОЯНИЕ НА ОПЕРАТИВНАТА РАНА

Зарастнала:
per primam вторично

Хематом: да не

Наличие на оток на крайника:
не в дисталния край в проксималния край

На целия крайник

Оперативен шеф:

свален не частичво

АМБУЛАТОРНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ

да не

ДРУГИ ДАННИ

Кръвна картина Хемостазелогия Рентгенографии
Хб
Хт
Ер.
Левко Вр. Кървене
Вр. Съсирване
Протромбиново време
Фибриноген Репозиция на счупването

Вид остеосинтеза

Лекуващ лекар:
РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 223 «МАЛКИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА РАМЕНЕН ПОЯС И ГОРЕН КРАЙНИК»
ДОКУМЕНТ №1

Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.
І. ІІ.
Ден за провеждане на процедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване
Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИКОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ
ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА


ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

 

Най - четено:

Реклама