Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.


КП № 267 ОРТОГНАТИЧНА ХИРУРГИЯ
Минимален болничен престой – 4 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9КМ


*24.2 ГИНГИВОПЛАСТИКА
гингивопластика с костен или мекотъканен трансплантат

*24.5 АЛВЕОЛОПЛАСТИКА
алвеолектомия (интеррадикуларна) (интрасептална) (радикална) (обикновена) (с трансплантат или имплантант)
Изключва:
биопсия на алвеола - 24.12
ан блок резекция на алвеоларен процесус и палатум - 27.32

ЕКСЦИЗИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ
*76.43 ДРУГА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАНДИБУЛА
Изключва:
гениопластика - 76.67-76.68
такава при едновременна тотална мандибулектомия - 76.41
*76.46 ДРУГА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДРУГА ЛИЦЕВА КОСТ
Изключва:
такава при едновременна тотална остектомия – 76.44

*76.5 ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНА АРТРОПЛАСТИКА

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ И ОРТОГНАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ
кодирай също едновременно прилагане на:
костен трансплантат - 76.91
синтетичен имплантант - 76.92
Изключва:
реконструкция на лицеви кости - 76.41-76.46
*76.61 ЗАТВОРЕНА ОСТЕОПЛАСТИКА (ОСТЕОТОМИЯ) НА МАНДИБУЛАРНОТО РАМО
остеотомия с триона на Gigli
*76.62 ОТВОРЕНА ОСТЕОПЛАСТИКА (ОСТЕОТОМИЯ) НА МАНДИБУЛАРНОТО РАМО
*76.63 ОСТЕОПЛАСТИКА (ОСТЕОТОМИЯ) НА ТЯЛОТО НА МАНДИБУЛАТА
*76.64 ДРУГА ОРТОГНАТИЧНА ОПЕРАЦИЯ НА МАНДИБУЛА
мандибуларна остеопластика БДУ
сегментна или субапикална остеотомия
*76.65 СЕГМЕНТНА ОСТЕОПЛАСТИКА (ОСТЕОТОМИЯ) НА МАКСИЛА
максиларна остеопластика БДУ
*76.66 ТОТАЛНА ОСТЕОПЛАСТИКА (ОСТЕОТОМИЯ) НА МАКСИЛА
*76.67 РЕДУКЦИОННА (НАМАЛЯВАЩА) ГЕНИОПЛАСТИКА
редукционна ментопластика
*76.68 АУГМЕНТАЦИОННА (УГОЛЕМЯВАЩА) ГЕНИОПЛАСТИКА
ментопластика:
БДУ
с трансплантат или имплантант
*76.69 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕВА КОСТ
остеопластика на лицева кост БДУ

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ И СТАВИ
*76.97 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНО ФИКСИРАЩО УСТРОЙСТВО ОТ ЛИЦЕВА КОСТ
Изключва:
отстраняване на:
зъбни телове - 97.33
външно мандибуларно фиксиращо устройство НКД - 97.36
*76.99 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ И СТАВИ

ОПЕРАТИВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЛЕЧЕБEН УРЕД ОТ ГЛАВА И ШИЯ
*97.36 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДРУГО ВЪНШНО МАНДИБУЛАРНО ФИКСИРАЩО УСТРОЙСТВО


Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от три различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 24. Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури и чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клиника/отделение/сектор по лицево – челюстна хирургия Съгласно медицински стандарт “Лицево-челюстна хирургия“
2. Операционен блок/зали Съгласно медицински стандарт “Лицево-челюстна хирургия“
3. ОАИЛ/КАИЛ/САИЛ Съгласно медицински стандарт “Анестезия и интензивно лечение”
4. Отделение/сектор по образна диагностика Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика“

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
ЛЗ изпълнител на болнична помощ е длъжно да осигури дейността на съответното структурно звено чрез договор с друго лечебно заведение, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Зъботехническа лаборатория Съгласно Наредба №18 от 20.06.2005 година на МЗ
2. Клинична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”
3. Микробиологична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична микробиология“

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок. 1 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- лекар със специалност по лицево -челюстна хирургия;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност по образна диагностика.

Блок. 2 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- лекар със специалност по лицево -челюстна хирургия;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност по детски болести;
- лекар със специалност по образна диагностика.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
• нарушение в съотношенията (трансверзални, сагитални и вертикални) между горна и долна челюст, дължащо се на недоразвитие или преразвитие на долната челюст;
• нарушение в съотношенията (трансверзални, сагитални и вертикални) между горна и долна челюст, дължащо се на недоразвитие или преразвитие на горната челюст;
• значителна загуба на костна тъкан в следствие на патологични процеси, водеща до нарушение на междучелюстното съотношение;
• преразвитие на отделни части на горна или долна челюст, водещи до лицева асиметрия;
• функционални смущения в долночелюстната става, обусловено от вродени или придобити дефекти;
• нарушена анатомия на лицева кост в резултат на вродени или придобити заболявания в областта на лицето.

2.ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Вземане на биологичен материал за медико-диагностични изследвания се извършва до 6 час от постъпването. В случаите извън спешност вземането на биологичен материал се извършва до 24 час. Други медико-диагностични изследвания - образни или инструментални се извършват до 48 час от постъпването.

Лечението е комплексно – ортодонтско, хирургично и медикаментозно, като водещото е хирургичното лечение.
Ортодонтската подготовка предшества хирургичното лечение.
Провеждането на хирургичното лечение е препоръчително да става след завършване на развитието на лицевия скелет.
Хирургичните интервенции върху долната челюст са локализирани в тялото, клона или ставния израстък в зависимост от деформацията и нейната степен на изява.
Хирургичните интервенции върху горната челюст са локализирани в предния или страничния израстък, на алвеоларния гребен или тялото в зависимост от деформацията и нейната степен на изява.
Хирургичните интервенции върху темпоромандибуларната става са свързани с отстраняване на ставната главичка и/или нейното възстановяване (артропластика) в зависимост от типа на заболяването и степенната изява на функционалните смущения.
Хирургичното лечение на вродени или придобити деформации на лицевите кости се извършва след детайлизиране на степента на проява и предхождащите от това функционални смущения.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Окончателната диагноза се поставя въз основа на клиничното, биометрично и рентгеново изследване на лицевите и челюстните кости.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
- липса на фебрилитет;
- липса на значими субективни оплаквания;
- нормален оздравителен процес на оперативните рани.

Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клинична пътека влизат до два амбулаторни консултативни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.
Контролните консултативни прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.


ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7.

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза – документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Хирургия”.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:
3.1. Документиране на предоперативни дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).
3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти “Хирургия”).
3.3. Документиране на следоперативните дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на“Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТИ №№ 1, 2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.


ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Ортогнатичното лечение е комплексно – ортодонтско, хирургично и медикаментозно, като водещото е хирургичното лечение.
Ортодонтската подготовка предшества хирургичното лечение.
Провеждането на хирургичното лечение е препоръчително да става след завършване на развитието на лицевия скелет.
Хирургичните интервенции върху долната челюст са локализирани в тялото, клона или ставния израстък в зависимост от деформацията и нейната степен на изява.
Хирургичните интервенции върху горната челюст са локализирани в предния или страничния израстък, на алвеоларния гребен или тялото в зависимост от деформацията и нейната степен на изява.
Хирургичните интервенции върху темпоромандибуларната става са свързани с отстраняване на ставната главичка и/или нейното възстановяване (артропластика) в зависимост от типа на заболяването и степенната изява на функционалните смущения.
Хирургичното лечение на вродени или придобити деформации на лицевите кости се извършва след детайлизиране на степента на проява и предхождащите от това функционални смущения.


РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 267 “ОРТОГНАТИЧНА ХИРУРГИЯ”
ДОКУМЕНТ №1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.
І. ІІ.
Ден за провеждане на процедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване
Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ


ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ


КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ


ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА
ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

 

Още от здраве

Най - четено:

Реклама