Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.


КП № 268 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НОВОРОДЕНИ С ТЕГЛО ПОД 1499 ГРАМА
Минимален болничен престой – 15 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10
Разстройства, свързани със скъсяване срока на бременността и ниско тегло при раждането, некласифицирани другаде
Забележка: При налични данни за теглото и гестационната възраст, предимство се дава на теглото при раждане.
Включва: изброените състояния, без други уточнения като причина за смърт, заболяване или оказване на допълнителна помощ на новороденото
Не включва: ниско тегло при раждането, дължащо се на забавен растеж и хипотрофия на плода (Р05.—)
Р07.0 Изключително ниско тегло при раждането
Тегло при раждането 999 г или по-малко.
Р07.1 Ниско тегло при раждането
Тегло при раждането 1000-2499 г.

Вроден сифилис
А50.0 Ранен вроден сифилис със симптоми
Всяко вродено състояние на сифилис, уточнено като ранно или проявило се до двегодишна възраст
Ранен вроден сифилис:
• на кожата
• на кожата и лигавиците
• висцерален
Ранен вроден сифилитичен(-на):
• ларингит
• офталмопатия
• остеохондропатия
• фарингит
• пневмония
• ринит

Други видове хипотиреоидизъм
Не включва: хипотиреодизъм, свързан с йоден недоимък (E00—E02)
хипотиреоидизъм след медицинска намеса (E89.0)
E03.1 Вроден хипотиреоидизъм без гуша
Аплазия на щитовидната жлеза (с микседем)
Вродени:
• атрофия на щитовидната жлеза
• хипотиреоидизъм БДУ

Вътреутробна хипоксия
Включва: абнормна сърдечна честота на плода
фетален(-на) или интраутеринен(-на):
• ацидоза
• аноксия
• асфиксия
• дистрес
• хипоксия
наличие на мекониум в околоплодната течност
отделяне на мекониум
Не включва: вътречерепен кръвоизлив, причинен от аноксия или хипоксия (Р52.—)
Р20.0 Вътреутробна хипоксия, установена преди раждането
Р20.1 Вътреутробна хипоксия, установена по време на раждането и родоразрешаването

Асфиксия по време на раждане
Забележка: Тази рубрика не следва да се използва при ниски показатели по скàлата на Apgar без споменаване за асфиксия или други разстройства на дишането.
Не включва: вътреутробна хипоксия или асфиксия (Р20.—)
Р21.0 Тежка асфиксия при раждане
Сърдечната честота е под 100 удара/мин., стабилна или прогресивно забавяща се, липсва дишане или има единични дихателни движения, кожата е бледа, има мускулна атония.
Асфиксия с оценка по скàлата на Apgar 0-3 през първата минута след раждането
Бяла асфиксия
Р21.1 Средна и умерена асфиксия при раждане
Не се установява нормално дишане през първата минута след раждането, но сърдечната честота е 100 удара/мин. или по-висока, мускулна хипотония, слаб отговор при дразнене.
Оценка по скàлата на Apgar 4-7 през първата минута след раждането
Синя асфиксия

Респираторен дистрес у новороденото
Не включва: дихателна недостатъчност у новороденото (P28.5)
Р22.0 Неонатален респираторен [дистрес] синдром
Хиалинно-мембранна болест
Р22.8 Други форми на респираторен дистрес у новороденото

Вродена пневмония
Включва: инфекциозна пневмония, развила се вътреутробно или по време на раждането
Не включва: неонатална пневмония, причинена от аспирация (P24.—)
Р23.0 Вродена вирусна пневмония
Не включва: вроден рубеолен пневмонит (P35.0)
Р23.1 Вродена хламидийна пневмония
Р23.2 Вродена стафилококова пневмония
Р23.3 Вродена пневмония, причинена от стрептококи група В
Р23.4 Вродена пневмония, причинена от E. coli
Р23.5 Вродена пневмония, причинена от Pseudomonas
Р23.6 Вродена пневмония, причинена от други бактерии
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Mycoplasma
Стрептококи, с изключение на група В
Р23.8 Вродена пневмония от други причинители

Интерстициален емфизем и сродни състояния, възникващи в перинаталния период
Р25.0 Интерстициален емфизем, възникващ в перинаталния период
Р25.1 Пневмоторакс, възникващ в перинаталния период
Р25.2 Пневмомедиастинум, възникващ в перинаталния период
Р25.3 Пневмоперикард, възникващ в перинаталния период
Р25.8 Други състояния, свързани с интерстициален емфизем и възникващи в перинаталния период

Белодробен кръвоизлив, възникващ в перинаталния период
Р26.0 Трахеобронхиален кръвоизлив, възникващ в перинаталния период
Р26.1 Масивен белодробен кръвоизлив, възникващ в перинаталния период
Р26.8 Други белодробни кръвоизливи, възникващи в перинаталния период

Вродени вирусни болести
Р35.0 Синдром на вродена рубеола
Вроден рубеолен пневмонит
Р35.1 Вродена цитомегаловирусна инфекция
Р35.2 Вродена херпес симплекс инфекция [herpes simplex]
Р35.3 Вроден вирусен хепатит

Неонатален бактериален сепсис
Включва: вродена септицемия
Р36.0 Неонатален сепсис, причинен от стрептококи група В
Р36.1 Неонатален сепсис, причинен от друг и неуточнен вид стрептококи
Р36.2 Неонатален сепсис, причинен от златист стафилокок [St. aureus]
Р36.3 Неонатален сепсис, причинен от друг и неуточнен вид стафилококи
Р36.4 Неонатален сепсис, причинен от Escherichia coli
Р36.5 Неонатален сепсис, причинен от анаеробни микроорганизми
Р36.8 Неонатален сепсис, причинен от други бактерии

Други вродени инфекциозни и паразитни болести
Не включва: вроден сифилис (A50.—)
некротичен ентероколит у плода и новороденото (P77)
неонатална диария:
• инфекциозна (A00—A09)
• неинфекциозна (P78.3)
гонококов неонатален офталмит (A54.3)
тетанус на новородено (A33)
Р37.0 Вродена туберкулоза
Р37.1 Вродена токсоплазмоза
Хидроцефалия, причинена от вродена токсоплазмоза
Р37.2 Неонатална (дисеминирана) листериоза


Р38 Неонатален омфалит с необилно или липсващо кървене

Други инфекциозни болести, характерни за перинаталния период
Р39.0 Неонатален инфекциозен мастит
Не включва: подуване на гръдните жлези при новородено (P83.4)
неинфекциозен мастит при новородено (P83.4)
Р39.1 Неонатален конюнктивит и дакриоцистит
Неонатален хламидиозен конюнктивит
Неонатална офталмия БДУ
Не включва: гонококов конюнктивит (A54.3)
Р39.2 Интраамниотична инфекция на плода, некласифицирана другаде
Р39.3 Неонатална инфекция на пикочните пътища
Р39.4 Неонатална кожна инфекция
Пиодермия на новородено
Не включва: пемфигус на новородено (L00)
стафилококов синдром на изгорената кожа (L00)
Р39.8 Друга уточнена инфекция, характерна за перинаталния период

Вътречерепен нетравматичен кръвоизлив у плода и новороденото
Включва: вътречерепен кръвоизлив, дължащ се на аноксия или хипоксия
Не включва: вътречерепен кръвоизлив, причинен от:
• родова травма (P10.—)
• травма на майката (P00.5)
• друга травма (S06.—)
Р52.0 Интравентрикуларен (нетравматичен) кръвоизлив I степен у плода и новороденото
Субепендимен кръвоизлив (без разпространение в латералния вентрикул)
Р52.1 Интравентрикуларен (нетравматичен) кръвоизлив II степен у плода и новороденото
Субепендимен кръвоизлив с разпространение в латералния вентрикул
Р52.2 Интравентрикуларен (нетравматичен) кръвоизлив III степен у плода и новороденото
Субепендимен кръвоизлив с разпространение в латералния вентрикул и мозъчния паренхим
Р52.3 Неуточнен интравентрикуларен (нетравматичен) кръвоизлив у плода и новороденото
Р52.4 Вътремозъчен кръвоизлив (нетравматичен) у плода и новороденото
Р52.5 Субарахноидален (нетравматичен) кръвоизлив у плода и новороденото
Р52.6 Кръвоизлив в малкия мозък и задната черепна ямка (нетравматичен) у плода и новороденото
Р52.8 Други вътречерепни (нетравматични) кръвоизливи у плода и новороденото

Хемолитична болест на плода и новороденото
Р55.0 Резус-изоимунизация на плода и новороденото
Р55.1 АВО-изоимунизация на плода и новороденото
Р55.8 Други форми на хемолитична болест на плода и новороденото

Неонатална жълтеница, причинена от масивна хемолиза
Не включва: жълтеница, причинена от изоимунизация (P55—P57)
Р58.0 Неонатална жълтеница от кръвонасядания
Р58.1 Неонатална жълтеница от кървене
Р58.2 Неонатална жълтеница от инфекция
Р58.3 Неонатална жълтеница от полицитемия
Р58.4 Неонатална жълтеница, причинена от лекарствени средства или токсини, преминали от майката или приложени на новороденото
При необходимост от идентифициране на причината се използва допълнителен код (клас ХХ).
Р58.5 Неонатална жълтеница от поглъщане на майчина кръв
Р58.8 Неонатална жълтеница от други уточнени форми на масивна хемолиза

Неонатална жълтеница от други и неуточнени причини
Не включва: причинена от вродени нарушения на обмяната на веществата (E70—E90)
ядрена жълтеница (P57.—)
Р59.0 Неонатална жълтеница, свързана с преждевременно раждане
Хипербилирубинемия на недоносените деца
Неонатална жълтеница, дължаща се на забавена конюгация на билирубина, свързана с преждевременно раждане
Р59.1 Синдром на сгъстена жлъчка
Р59.2 Неонатална жълтеница от други и неуточнени чернодробноклетъчни увреждания
Не включва: вроден вирусен хепатит (P35.3)
Р59.3 Неонатална жълтеница от употреба на средства, инхибиращи лактацията
Р59.8 Неонатална жълтеница от други уточнени причини

Р60 Дисеминирана интравазална коагулация у плода и новороденото
Синдром на дефибринизация у плода и новороденото

Други перинатални хематологични нарушения
Не включва: преходна хипогамаглобулинемия при деца (D80.7)
Р61.2 Анемия на недоносеността

Р77 Некротизиращ ентероколит у плода и новороденото

Други разстройства на храносмилателната система в перинаталния период
Не включва: неонатално стомашночревно кървене (P54.0—P54.3)
Р78.0 Чревна перфорация в перинаталния период
Мекониален перитонит
Р78.1 Други форми на неонатален перитонит
Неонатален перитонит БДУ
Р78.2 Хематемеза и мелена от поглъщане на майчина кръв
Р78.3 Неинфекциозна диария у новородено
Диария у новородено БДУ
Не включва: неонатална диария БДУ в страни, където може да се предполага инфекциозен произход на състоянието (A09)
Р78.8 Други уточнени разстройства на храносмилателната система в перинаталния период
Вродена цироза (чернодробна)
Пептична язва у новородено

Р90 Неонатални гърчове
Не включва: доброкачествени (фамилни) неонатални гърчове (G40.3)

Други нарушения на церебралния статус у новородено
Р91.0 Неонатална церебрална исхемия
Р91.1 Перивентрикуларни кисти (придобити) у новородено
Р91.2 Церебрална левкомалация у новородено
Р91.3 Церебрална възбудимост на новородено
Р91.4 Церебрална депресия у новородено
Р91.5 Неонатална кома

Други нарушения, възникващи в перинаталния период
Р96.0 Вродена бъбречна недостатъчност
Уремия у новородено
Р96.1 Симптоми на лекарствена абстиненция у новородено, причинени от наркомания на майката
Синдром на абстиненция у новородено, обусловен от наркомания на майката
Не включва: лекарствени реакции и интоксикации от приложени на майката опиати и транквилизатори по време на раждането и родоразрешаването (P04.0)

Забележка: При отчитане на клиничната пътека като водещ код се поставя кода по МКБ -10, обозначаващ теглото на новороденото (от рубрика Р07), а като придружаващ код се добавя кодът на съответното заболяване.

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ОРБИТА И ОЧНА ЯБЪЛКА
**16.21 ОФТАЛМОСКОПИЯ

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ
Изключва:
ангиокардиография - 88.50-88.58
ангиография - 88.40-88.68
**87.44 РУТИННО ГРЪДНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ
рентгеново изследване на гръден кош

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)
Включва: ехография
ултразвукова ангиография
ултрасонография
Изключва:
терапевтичен ултразвук- 00.01 –00.09
**88.71 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ГЛАВА И ШИЯ
Трансфонтанелна ехография
Изключва:
око - 95.13

ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
Изключва:
ЕКГ на плод - 75.32
**89.54 ЕЛЕКТРОГРАФСКО МОНИТОРИРАНЕ
пулсоксиметрия
Изключва:
амбулаторно сърдечно мониториране - 89.50
електрографско мониториране при операция - не кодирай!

ЦИРКУЛАТОРНО МОНИТОРИРАНЕ
Изключва:
електрокардиографско мониториране при операция - не кодирай!
**89.60 НЕПРЕКЪСНАТО ИНТРААРТЕРИАЛНО КРЪВНО-ГАЗОВО МОНИТОРИРАНЕ
инсерция на кръвно-газова мониторираща система и непрекъснато мониториране на кръвни газове чрез интраартериален сензор
**89.61 МОНИТОРИРАНЕ НА СИСТЕМНО АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ
**89.62 МОНИТОРИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНО ВЕНОЗНО НАЛЯГАНЕ
**89.65 ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНИ КРЪВНИ ГАЗОВЕ
Изключва:
непрекъснато интраартериално кръвно-газово мониториране – 89.60
**89.66 ИЗМЕРВАНЕ НА ГАЗОВЕ НА СМЕСЕНА ВЕНОЗНА КРЪВ
**89.67 МОНИТОРИРАНЕ НА СЪРДЕЧЕН МИНУТЕН ОБЕМ ЧРЕЗ ТЕХНИКАТА НА КИСЛОРОДНА КОНСУМАЦИЯ
метод на Fick

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ НЕРВНАТА СИСТЕМА И ЛИКВОР
**90.03 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ НЕРВНАТА СИСТЕМА И ЛИКВОР - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ
**90.09 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ НЕРВНАТА СИСТЕМА И ЛИКВОР - ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
**90.52 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ - КУЛТУРА
**90.53 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
Включва следните изследвания:
- клинико-химични – ПКК: хемоглобин, хематокрит ,еритроцити, левкоцити, диференциално броене, МСV, МСН, МСНV;
тромбоцити, СУЕ.
- биохимични – кръвна захар, общ белтък, албумин, йонограма: Са, Nа, К, Р, Мg, С-реактивен протеин, билирубин с фракции; чернодробни ензими; креатинин, урея
- коагулационни изследвания – време на кървене, време на съсирване, протромбиново време


МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА
**91.33 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УРИНА - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

НЕОПЕРАТИВНА ИНТУБАЦИЯ НА РЕСПИРАТОРЕН ТРАКТ
**96.07 ПОСТАВЯНЕ НА ДРУГА (НАЗО-) ГАСТРАЛНА СОНДА
За диагностика на аномалии
Изключва:
такова за ентерална инфузия на хранителна субстанция - 96.6
**96.09 ПОСТАВЯНЕ НА РЕКТАЛНА ТРЪБА
За диагностика на аномалии


ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ПУНКЦИЯ НА СЪД
Изключва:
Такава за циркулаторно мониториране - 89.60-89.69
*38.92 КАТЕТЕРИЗАЦИЯ НА УМБИЛИКАЛНА ВЕНА
*38.93 НЕУТОЧНЕНА ВЕНОЗНА КАТЕТЕРИЗАЦИЯ
централна венозна катетеризация
Изключва:
същата при сърдечна катетеризация - 37.21-37.23
при бъбречна диализа - 38.95

РЕСПИРАТОРНА ТЕРАПИЯ
Изключва:
поставяне на въздуховод - 96.01-96.05
друга продължителна механична вентилация - 96.70-96.72
*93.96 ДРУГО КИСЛОРОДНО ОБОГАТЯВАНЕ
каталитично кислородно лечение
циторедуктивен ефект
оксигенатори
кислородолечение
Изключва:
оксигенация на рана - 93.59

НЕОПЕРАТИВНА ПРОМИВКА НА ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ, ПОЧИСТВАНЕ И ЛОКАЛНА ИНСТИЛАЦИЯ
*96.35 СТОМАШНО ХРАНЕНЕ СЪС СОНДА

ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ
*99.04 ТРАНСФУЗИЯ НА ЕРИТРОЦИТНА МАСА
*99.05 ТРАНСФУЗИЯ НА ТРОМБОЦИТИ
трансфузия на тромбоцитна маса
*99.07 ТРАНФУЗИЯ НА ДРУГ СЕРУМ
трансфузия на плазма, хуманалбумин
Изключва:
инжекция (трансфузия) на:
гамавенин - 99.16
гама-глобулин - 99.14

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
*99.15 ИНФУЗИЯ НА КОНЦЕНТРИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СУБСТАНЦИИ
хипералиментация
тотално парентерално хранене
периферно парентерално хранене
*99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
*99.21 ИНФУЗИЯ НА АНТИБИОТИК
Изключва:
инжекция или инфузия на антибиотици от клас оксазолидинони – 00.14

КОНВЕРСИЯ НА СЪРДЕЧЕН РИТЪМ
*99.60 КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ, НЕУТОЧНЕНА

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени три основни диагностични и две основни терапевтични процедури, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ. Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.
Забележка: По тази клинична пътека могат да се приемат и отчитат и деца на възраст над 28 дни, нуждаещи се от специални грижи, свързани с по-нататъшно наблюдение и продължително лечение в бази, съгласно Медицински стандарт “Неонатология” (т. Б. “Стандарт за структура и организация на неонатологичната помощ”, т. 4. Отделения за специални грижи за новородени деца.)
Забележка: Процедура *14.52 Възстановяване на ретинално отлепване с криотерапия, която се извършва при новородените деца, се заплаща на очните специалисти.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури и чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Неонатологична клиника/отделение
или неонатологично звено за специални грижи Съгласно медицински стандарт “Неонатология”
2. Клинична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”
3. Отделение/сектор по образна диагностика Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика”
4. Микробиологична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична микробиология”

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
ЛЗ изпълнител на болнична помощ е длъжно да осигури дейността на съответното структурно звено чрез договор с друго лечебно заведение, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Вирусологична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Вирусология”
2. Лаборатория по клинична патология Съгласно медицински стандарт “Клинична патология”
3. Офталмологична клиника /отделение/сектор Съгласно медицински стандарт “Очни болести”
4. Отделение/сектор по образна диагностика с възможност за МРТ/КТ Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика”

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст до 28-ия ден от раждането (съгласно медицински стандарт по “Неонатология”):
- лекар със специалност по неонатология, работещ в неонатологична клиника/отделение,
или лекар със специалност по детски болести с квалификационни курсове по неонатология;
- лекар със специалност по образна диагностика;
- лекар със специалност по клинична микробиология;
- лекар със специалност по клинична лаборатория.

Забележка: При деца с диагноза ранен вроден сифилис (код А50.0 по МКБ-10) се извършва задължително консултация с лекар – специалист по кожни болести и венерология.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:
 тегло под 1 500 г;
 вътрематочна хипоксия и асфиксия на плода;
 шокови състояния;
 неонатален сепсис;
 майчино-фетална инфекция;
 конвулсии при новороденото;
 исхемични и хеморагични поражения на ЦНС;
 перинатални жълтеници;
 инфекции, специфични за неонаталния период;
 ендокринни и метаболитни разстройства на новороденото;
 хематологични разстройства.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
При всички новородени деца се провежда скрининг за хипотиреоза и фенилкетонурия.
При доминираща дихателна недостатъчност – провежда се продължителна реанимация по протокол до уточняване на нозологичната категория. Решението за конвенционална или неконвенционална апаратна вентилация се изгражда въз основа на параклинични показатели и еволюция на клиниката. При необходимост от механична вентилация, детето се отчита по друга клинична пътека.
При диагностициране на аномалии е необходимо стабилизиране на хемодинамиката, консултация с детски хирург и превеждане за оперативна интервенция.
При доминираща церебрална симптоматика – провежда се продължителна реанимация по протокол до уточняване на типа на церебралното поражение: исхемично, хеморагично, възпалително или аномалия. Диагнозата се изгражда въз основа на анамнестични данни за перинаталния период, неврологичен статус, трансфонтанелна ехография, електроенцефалография, доплер сонография, КТ и МРТ (последните три при необходимост). Лумбалната и вентрикулни пункции се прилагат по спешност като диагностична или терапевтична дейности.
При гърчов синдром в неонаталния период – провеждат се освен гореизброените и допълнителни биохимични, електролитни и метаболитни изследвания.
При перинатални (интраутеринни) инфекции – заболявания, характерни за ранния и късния неонатален период, проявяващи се с дихателна недостатъчност, нестабилна хемодинамика, интоксикация, неврологична симптоматика и симптоми от страна на храносмилателния тракт. Решаващи за диагнозата са резултатите от параклиниката. Лечението е по протокол - етиологично (антибиотичната терапия започва с медикаменти срещу най-честите причинители на перинатални инфекции в двойна комбинация съобразно тежестта на симптоматиката), патогенетично и симптоматично.
Хемолитична болест – заболяване, дължащо се на имунен конфликт между майката и плода. Проявява се с ранен неонатален иктер, анемия или хидропс на новороденото. Лечението изисква спешна ексангвинотрансфузия, приложение на фототерапия и корекция на анемията. Освен специфичната терапия е необходимо и симптоматично лечение.
Перинатални жълтеници – индиректна хипербилирубинемия, свързани с физиологичната чернодробна незрялост на новороденото, резорбция на хематоми, инфекции и др. Лечението е симптоматично.
Ендокринни и метаболитни заболявания – при съмнение за такова заболяване се провежда метаболитен скрининг и биохимични изследвания. Прави се консултация с детски ендокринолог или генетик и се уточнява терапевтичното поведение.
Хематологични заболявания – при съмнение се назначават специфични хемостазиологични и хематологични показатели с цел прецизиране на нозологичната категория. Лечението е по протокол.
Перинаталните разстройства на гастро-интестиналниия тракт, дължащи се на аномалии в различните органи на ГИТ са заболявания, свързани със забавен пасаж, затруднено отделяне на изпражнения и трайна чревна непроходимост. Започва се със спешна ехографска и/или рентгенова диагностика, провежда се консултация с детски гастроентеролог и хирург с последващо симптоматично, етиологично лечение – антибиотично (при некротизиращ ентероколит) и ако се налага - оперативна интервенция.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Основава се на анамнестичните данни от бременността и раждането, специфична клинична симптоматика, изследвания (ПКК, биохимия, газов анализ, рентген на белия дроб/корем), микробиологично изследване (хемокултура, гастрален и трахеален секрет, урокултура, копрокултура) и др.
Забележка: Заплащането по тази клинична пътека се извършва на база на тегло на новороденото при приемане.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
- стабилизиране на хемодинамиката – жизнено важни показатели: сърдечна и дихателна честота, артериално налягане, в рамките на референтните стойности;
- клинично овладяване на симптоматиката;
- ПКК без данни за възпалителна компонента.
Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клинична пътека влизат до два амбулаторни консултативни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.
Контролните консултативни прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.
Новороденото дете се отчита само с № на ИЗ на новороденото до получаване на собствено ЕГН.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.


ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ

Вашето дете е рисково новородено дете. Степента на риска се определя от възможностите за адаптация към новия начин на живот извън утробата на майката.
Рисковите новородени деца са:
1. Преждевременно родени деца – преди 37-ма гестационна седмица с адекватно тегло за гестационната възраст.
2. Преждевременно родени деца – преди 35-та гестационна седмица с ниско или екстремно ниско тегло – висок риск
3. Новородени деца с данни за мозъчно страдание по време на раждането (перинатална асфиксия)
4. Новородени деца с данни за майчино-фетална инфекция
5. Новородени деца с аномалии, деца на майки с диабет и деца от патологична бременност
6. Новородени от многоплодна бременност
Новородените деца със забавена сърдечно-белодробна адаптация се насочват към специализирани звена за интензивно лечение.
Интензивното лечение представлява комплекс от животоспасяващи процедури и дейности, които се извършват от високо квалифицирани екипи от неонатолози, консултанти от педиатрични субспециалности и реанимационни сестри и акушерки. В реанимацията рутинно се прилагат апаратна вентилация, мониторен контрол и парентерално хранене.
В зависимост от основното заболяване се налага извършване на високо технологични диагностични и лечебни процедури. Съобразно тежестта на заболяването се налага различен по продължителност болничен престой, който може да достигне и до 6 месеца. Късните последици от повечето заболявания на този рисков контингент се дължат на основното заболяване като информация за това се получава ежедневно от лекуващия лекар и след цялостното диагностично уточняване.
При допълнителни въпроси относно състоянието на детето и лечението родителите могат да се обръщат към лекуващия лекар или завеждащ отделението.


РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 268 «ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НОВОРОДЕНИ С ТЕГЛО ПОД 1499 ГРАМА»
ДОКУМЕНТ №1

Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.
І. ІІ.
Ден за провеждане на процедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване
Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ


ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ


КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ


ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА
ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

 

Най - четено:

Реклама