КП № 279 ГРИЖИ ЗА ЗДРАВО НОВОРОДЕНО ДЕТЕ
Минимален болничен престой – 3 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10
Живородени деца според мястото на раждане
Z38.0 Едно дете, родено в стационар
Z38.1 Едно дете, родено извън стационар
Z38.2 Едно дете, родено на неуточнено място
Живородено дете БДУ
Z38.3 Близнаци, родени в стационар
Z38.4 Близнаци, родени извън стационар
Z38.5 Близнаци, родени на неуточнено място
Z38.6 Други новородени при многоплодно раждане, родени в стационар
Z38.7 Други новородени при многоплодно раждане, родени извън стационар
Z38.8 Други новородени при многоплодно раждане, родени на неуточнено място


КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДИАГНОСТИЧЕН ПРЕГЛЕД, КОНСУЛТАЦИЯ, И ОЦЕНКА
Изключва:
психиатричен диагностичен преглед (интервю) - 94.11-94.19
**89.03 ПРЕГЛЕД И ОЦЕНКА, ОПИСАНИ ОБСТОЙНО
Оценка по APGAR
**89.04 ДРУГ ПРЕГЛЕД И ОЦЕНКА
Ежедневен медицински преглед

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
**90.5 9 ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
Скрининг за фенилкетонурия
Скрининг за хипотиреоза


ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
ПРОФИЛАКТИЧНА ВАКСИНАЦИЯ И ИНОКУЛАЦИЯ СРЕЩУ НЯКОИ БАКТЕРИАЛНИ БОЛЕСТИ
*99.33 ВАКСИНАЦИЯ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗА
прилагане на ваксина BCG
*99.38 ПРИЛАГАНЕ НА ТЕТАНИЧЕН АНАТОКСИН
Изключва:
комбинирано прилагане на дифтерия-тетанус-коклюш - 99.39
тетаничен антитоксин - 99.56

ПРОФИЛАКТИЧНА ВАКСИНАЦИЯ И ИНОКУЛАЦИЯ СРЕЩУ НЯКОИ ВИРУСНИ БОЛЕСТИ
*99.41 ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИОМИЕЛИТНА ВАКСИНА
Включва приложение по показания на убита полиомиелитна ваксина

ДРУГА ВАКСИНАЦИЯ
*99.55 ПРОФИЛАКТИЧНО ПРИЛАГАНЕ НА ВАКСИНА СРЕЩУ ДРУГИ БОЛЕСТИ
ваксинация срещу:
Хепатит ВДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
*99.99 ДРУГИ
Оводняване и дохранване на новородено с адаптирани млека
Ежедневен тоалет


Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени в три основни диагностични и три основни терапевтични процедури, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ. Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури и чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Неонатологична клиника/отделение
или неонатологичен сектор към АГ отделение Съгласно медицински стандарт по “Неонатология”
2. Клинична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”

2. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст до 28-ия ден от раждането (съгласно медицински стандарт по “Неонатология”):
- лекар със специалност по неонатология, работещ в неонатологична клиника/отделение
или
лекар със специалност по детски болести с квалификационни курсове по неонатология;
- лекар със специалност по клинична лаборатория.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
- раждане на здраво новородено.

2. АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ.
АЛГОРИТЪМЪТ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
При всички новородени деца се провежда скрининг за хипотиреоза и фенилкетонурия между 3-ия и 5-ия ден от раждането.
Новороденото дете се отчита само с № на ИЗ на новороденото до получаване на собствено ЕГН.
Веднага след раждането се извършва аспирация на горни дихателните пътища. Определя се оценката по APGAR на 1-ва и 5-а минута. Поставя се стерилна превръзка на пъпа и след тоалет и вземане на антропометричните показания новороденото се повива.
Ваксинациите при новородените се извършват съобразно Наредба № 15 от 12.05.2005г. на МЗ (обн., ДВ, бр. 45 от 31.05.2005 г., изм. и доп., бр. 82 от 10.10.2006 г., в сила от 10.10.2006 г.) за имунизациите в Република България.
Ежедневно се извършва тоалет и медицински преглед.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
Новороденото дете се отчита само с № на ИЗ на новороденото до получаване на собствено ЕГН.
Обикновено новороденото се изписва заедно с майката – 3-и – 7-и ден от раждането.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ

Уважаеми родители,
За Вашето дете ще бъдат положени грижи в рамките на 72 часа след раждането.
Те включват:
1. Оценка на състоянието след раждането по скалата на Апгар.
2. Подробен преглед от лекар педиатър в родилна зала.
3. Ежедневен преглед от педиатър.
4. Ежедневен хигиенен тоалет.
5. Оводняване и дохранване при необходимост.
6. Имунизации съгласно Имунизационния календар на РБългария (ваксини срещу хепатит В и туберкулоза).
7. Вземане на кръв за изследване на вродени метаболитни заболявания (фенилкетонурия и хипотиреоза).
8. Допълнителни изследвания – при показания.


РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 279 «ГРИЖИ ЗА ЗДРАВО НОВОРОДЕНО ДЕТЕ»

Допълнителен лист към ИЗ № ДОКУМЕНТ №1

І. ІІ.
ДЕН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ 1 ден 2 ден 3 ден Изписване
ДАТА
Оценка по APGAR
Ежедневен тоалет на новороденото
Ежедневен медицински преглед
Ваксина срещу хепатит В
BCG ваксина
Скрининг за фенилкетонурия
Скрининг за хипотиреоза
Оводняване и дохранванена новородено с адаптирани млека – при нужда

КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ
ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА
ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

 

Още от здраве

Най - четено:

Реклама