При дехоспитализация изпълнителят на болнична помощ предоставя на пациента епикриза с машинен текст, като първият екземпляр от епикризата се предоставя на пациента или на членовете на семейството му, или на придружаващите го лица срещу подпис в "История на заболяването". Копие от епикризата се прилага към историята на заболяването на пациента и се съхранява в лечебното заведение. При необходимост се издава ново копие от епикризата по цени, утвърдени от лечебното заведение.

Копие от изследванията, резултатът от които се получава след изписването на пациента, при поискване му се предоставят в писмен вид лично или на членове на семейството, или на упълномощени от пациента лица.

Когато рентгенологичните изследвания се записват само на електронен носител, копие от него се предоставя на пациента при дехоспитализацията срещу заплащане по определена цена от лечебното заведение; рентгенологичната находка се съхранява в базата данни на лечебното заведение.
Всички извършени изследвания с графично изображение се прилагат задължително към ИЗ.

 

Реклама