Здравноосигурените граждани над 18-годишна възраст – независимо дали са диспансеризирани или не, имат право на един задължителен профилактичен преглед през съответната календарна година.

За всички пациенти над 18-годишна възраст – жени и мъже, в обема на профилактичния преглед са включени: изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на психичен статус, изследване острота на зрение, измерване на артериално налягане, електрокардиограма, изследване на урина с тест-ленти в кабинет за: протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин, рН, определяне на кръвна захар в лаборатория при наличие на рискови фактори.

Останалите изследвания, включени в обема на профилактичния преглед са в зависимост от възрастовата група, в която попадате. При провеждането на профилактичен преглед пациентът може да попадне в рискова група с оглед профилактиката на социалнозначими и приоритетни за страната заболявания. В тази връзка личният лекар формира рискови групи за: Сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, злокачествени новообразувания и издава направление при необходимост.

 

Реклама