Издаването на служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на деца съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, се издава безплатно(съгласно НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК (ДВ, БР. 112 ОТ 2004 Г.), издадена от Министерството на здравеопазването, (Обн. ДВ. бр.45 от 2010г., в сила от 21 юни 2010 година.,изм., бр.49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.).

§ 1. В раздел V на приложение № 1 към член единствен, т. 5: "5. Издаване на служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на деца съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца." Ако желаете, може да подадете жалба до съответната районна здравноосигурителна каса, като приложите документ (финансов бон) за заплатената от Вас сума. / Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама