Здравноосигурено лице се диспансеризира само с неговото изрично съгласие. Несъгласието му да бъде диспансеризирано се документира в амбулаторния лист

До края на първата година след инцидента, пациентът с диагноза I69 "Последици от мозъчносъдова болест" се наблюдава от специалист по "Нервни болести", за което получава медицинско направление за консултация и съвместно лечение от личния си лекар (бл. МЗ-НЗОК № 3) за избор на невролог, който ще осъществява диспансерното наблюдение, в случай че не е отказал такова.

За осъществяване на диспансерното наблюдение на пациента с диагноза "Последици от мозъчносъдова болест", неврологът извършва четири прегледа годишно, които включват общ клиничен с неврологичен статус и ЕКГ. НЗОК заплаща и високоспециализираната дейност "Доплерова сонография на артерии и вени" - 1 път за периода на наблюдение, която се прави от наблюдаващия невролог или от друг невролог с издаване на направление (бл. МЗ-НЗОК № 3А). Изследванията, които се полагат са "Холестерол" и "Време на кървене" – също 1 път за периода на наблюдение.
При първоначална диспансеризация за дадено заболяване общият брой прегледи за пациента за съответната календарна година се определя пропорционално на оставащите месеци до края на годината.

След първата година от инцидента до края на живота, пациентът се наблюдава диспансерно от личния лекар, където прегледите са четири годишно и включват общ клиничен с неврологичен статус и ЕКГ. Изследванията са "Холестерол" – 1 път годишно и "Протромбиново време" - при провеждане на антикоагулантно лечение по преценка. Прави се консултация със специалист по "Нервни болести" – 1 път на две години и "Доплерова сонография на артерии и вени" - до петата година от инцидента - 1 път на две години./ Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама