НЗОК заплаща за процедури за отстраняване на доброкачествени тумори в извънболничната помощ. В пакета дейности на лекаря специалист по хирургия има процедури за инцизия и ексцизия при повърхностно разположени процеси и туморни образувания; както и в основния пакет на лекаря специалист - общомедицински дейности – има процедури "вземане на биопсия от кожа и подкожие и лигавица", "ексцизия или деструкция на кожни или подкожни образувания", "инцизия на меки тъкани". НЗОК заплаща и за високоспециализираната медицинска дейност "Криотерапия и/ или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори".

Тези дейности се извършват от лекар специалист от извънболничната помощ със специалност "Хирургия" и се отчитат и заплащат от НЗОК с направление бл. МЗ-НЗОК № 3 (за консултация и съвместно лечение), при първично или вторично посещение в лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ по хирургия. При необходимост от заплащане на скъпоструващи консумативи и материали това следва да се извършва по предварително утвърден ценоразпис, който е поставен на видно място в лечебното заведение.

Обикновено лечението на липом/атером се провежда амбулаторно, с локална инфилтрационна анестезия (местна упойка) и не е необходима хоспитализация в лечебно заведение за болнична помощ.

По правило липомите не малигнизират (не се превръщат в злокачествени образувания), но по преценка на хирурга, след оперативното отстраняване на формацията тя може да бъде изследвана хистологично.

При много големи липомни формации и по преценка на консултиращия лекар специалист, с оглед възможността за усложнения, или при наличие на придружаващи заболявания, е възможна хоспитализация и лечение по подходяща клинична пътека по линия на НЗОК, по преценка на лекуващия лекар, след информирано съгласие на пациента. През тази година НЗОК ще заплаща оперативното лечение на доброкачествените новообразувания по клинична пътека № 185 "Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени новообразувания с минимален болничен престой 1 ден" , при определени изисквания в алгоритъма на клиничната пътека./ Въпроси и отговори НЗОК

Подобни статии:
 

Реклама