Въпрос : Студент съм в Германия. Имам валидна Европейска здравна карта и съм с изцяло платени здравни осигуровки в България. Наложи ми се да потърся спешна помощ в местна болница поради съмнения за бъбречна криза. Там ми казаха, че ще ме приемат, но на по-късен етап ще трява да им представя формуляр Е112/S-2 като дотогава приемат, че заплащам всичко сам, въпреки, че представих картата в момента на постъпването ми.

Отговор : Срещу валидна ЕЗОК (Европейска здравноосигурителна карта) в държава от Европейския съюз би следвало да се получи необходимата спешна и неотложна (по медицински причини) здравна услуга, която се преценява като обем и обхват от лекуващия лекар.
Тъй като ЕЗОК е документ, който доказва наличие на валидни здравноосигурителни права в компетентната държава по осигуряването, при възникване на спешно медицинско състояние при временен престой в друга държава от Европейския съюз срещу картата може да се получи необходимата медицинска грижа – по реда за местните осигурени лица. Това означава, че ЕЗОК би следвало да се гарантира достъп до пакета от медицински услуги, които местните осигурени лица получават в аналогични ситуации.

В някои случаи изпълнителите на медицинска и дентална помощ предпочитат кешовото заплащане на предоставената услуга, за да си спестят формалностите по отчитане към местния здравен фонд. Това е възможност, дадена и от европейското законодателство. Ако е налице такава хипотеза, тогава пациентът лично заплаща стойността на ползваната здравна помощ, срещу което получава фактура и (ако е възможно) придружаваща медицинска документация.
При завръщането си в България, може да подадете документи в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и да кандидатствате за възстановяване на разходите. За целта се прилагат оригиналите на финансовите документи и придружаващата медицинска документация (ако има такава). Всички документи на чужд език следва да са придружени със заверен превод на собствения език. Процедурата по възстановяване на разходите отнема време, тъй като НЗОК изпраща документите до здравния фонд в държавата по получаване на помощта – за уточняване на размера на сумата, която подлежи на възстановяване. За сметка на пациента остават всички потребителски такси и законово регламентирани доплащания, които се заплащат и от осигурените граждани в държавата по временния престой.

Повече информация по интересуващите Ви въпроси можете да получите на интернет портала на НЗОК  - в меню „Международно сътрудничество“, подменю „Европейска интеграция“.

Планова медицинска помощ може да се ползва само срещу формуляри Е112 или S2, издадени от компетентната (по място на осигуряване) здравноосигурителна институция.

Процедурата по издаването на формуляр за планова медицинска помощ   предвижда да бъдат изискани писмени медицински становища от националните консултанти и от председателите на съответните медицински дружества – дали този вид медицинска дейност може/ или не може да се извърши в България в разумен медицински срок. / Въпроси и отговори НЗОК

Подобни статии:
 

Реклама