ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЯТА НА ФОРМУЛЯРИТЕ – ПО ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Поле на социалната сигурност Документ (формуляр) Вид на формуляра по Регламенти № 883/04 и № 987/09 Е-формуляр по Регламенти № 1408/71 и № 574/72
Приложимо
законодателство
Удостоверение за приложимото социално-осигурително законодателство А1 Е101 Е103
Болест и майчинство в натура Регистриране в здравноосигурителна институция в друга ДЧ - пребиваване S1 (част А) или S072 (част А) S073 (част Б) E106 E109 E120 E121
Болест и майчинство в натура Планирано лечение в чужбина (ЕС) S2 S010 E112
Болест и майчинство
в натура
Лечение в предишната държава по месторабота – пенсионирани погранични работници S3 -
Болест, в натура Обезщетения за болест (в натура) при трудови злополуки или професионални болести DA1 Е123
Сумиране на периоди с
цел непрекъснатост на правата
Сумиране на периоди S040 (част А)-запитване

S041 (част Б) отговор
E104
Искане на информация, промяна или отмяна на регистрация Изискване на информация, прекратяване на регистрация S016, S017, S018, S019 E001 E108
Искане на удостоверение за наличие на права S009 (за планово лечение) S 044 (за престой) S071 (за пребиваване) Е107
Удостоверяване на временна неработоспособност (болничен лист) S064 Е116
Обезщетения за безработица Удостоверение за запазване правото на обезщетения за безработица (вкл. и обезщетения в натура) U2 E303
 

Реклама