Удостоверение за временно заместване на Европейската здравноосигурителна карта

Удостоверението за временно заместване на Европейската здравноосигурителна карта (УВЗ) се издава от районните здравноосигурителни каси (по избор на личен лекар) на граждани с непрекъснати здравноосигурителни права.
Удостоверението дава същите права като ЕЗОК - с него може да се получи спешна и/или неотложна медицинска помощ при временно пребиваване в друга държава, членка на Европейския съюз, държава от Европейското икономическо пространство или Швейцария.
Необходимите документи за издаването на УВЗ на ЕЗОК са: заявление по образец и копие от документ за самоличност.

Удостоверението действа като заместител на ЕЗОК, когато картата е загубена или открадната, както и когато издаващата здравноосигурителна институция  е в невъзможност да предостави ЕЗОК на правоимащото лице преди заминаване в друга страна.
ЕЗОК или временното удостоверение са единствени удостоверителни документи за право на спешна и/или неотложна медицинска помощ при временен престой в страна от Европейския съюз /ЕС/. Правото на спешна и/или неотложна медицинска помощ произтича директно от Регламентите на ЕС за координация на системите за социална сигурност, при условие че здравноосигурените лица имат право /непрекъснати здравноосигурителни права/ на медицинска помощ съгласно националния осигурителен закон /Закон за здравното осигуряване/. Въпроси и отговори НЗОК

Подобни статии:
 

Реклама