В пакета за болнична помощ, който НЗОК заплаща понастоящем, е предвидена клинична пътека (КП) № 180 "Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия". В индикациите за хоспитализация по цитираната КП № 180 е включена и диагноза "Идиопатична гинекомастия (ювенилна и сенилна)".

При прием по клинична пътека НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична помощ за всички медицински дейности включени в диагностично-лечебния алгоритъм на клиничната пътека.Здравноосигуреното лице дължи (ако не е освободено от това) потребителска такса  за всеки ден болнично лечение, но за не повече от 10 дни годишно (понастоящем по 5.80 лв.). Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама