Заплащат ли се от пациента т.нар. анкери, които се използват при операция на скъсани връзки на глезен и каква е цената за 1 брой?

При прием по клинична пътека НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична помощ за всички медицински дейности по клинични пътеки, включващи: изследвания, предоперативна подготовка, операция, лечение в болницата и следболничния режим с назначаване на до два контролни прегледа след изписването на пациента. Здравноосигуреното лице дължи (ако не е освободено от това) потребителска такса, определена с Постановление на Министерския съвет - по 5.80 лв. за всеки ден болнично лечение, но за не повече от 10 дни годишно.

За сметка на здравноосигуреното лице са и някои скъпоструващи консумативи, изрично упоменати в съответните клинични пътеки.
В областта на ортопедията и травматологията такива скъпоструващи консумативи, които изрично са отбелязани в съответната клинична пътека и не се заплащат от НЗОК, са: резорбируеми винтове и анкери при артроскопски процедури, инструменти за фиксиращи процедури - т.нар. пирон/винтове, плаки и други остеосинтезни средства, които следва да бъдат заплатени от пациента.

Извън дейностите, които заплаща НЗОК, лечебните заведения трябва да имат изготвен ценоразпис, поставен на видно място, от който пациентите да се информират за цените на предлаганите услуги и консумативи. /НЗОК въпроси и отговори

 

Реклама