Необходими документи за освидетелстване на лицето от ТЕЛК:

1. Медицинско направление за ТЕЛК, изготвено от общопрактикуващия лекар (ОПЛ)
Медицинско направление се изготвя от ОПЛ в следните случаи:
- лица в пенсионна възраст (неработещи по трудов договор)
- деца до 16-годишна възраст
- безработни в трудоспособна възраст с хронични заболявания, които не ползват временна нетрудоспособност
Когато лицето е за  освидетелстване в домашни условия, това обстоятелство се вписва в медицинското направление или се доказва с медицинско удостоверение от ОПЛ (бланка № 119/ МЗ)
2. Медицински протокол от ЛКК, изготвен за лицата в трудоспособна възраст, ползвали временна нетрудоспособност и включващ горепосочените изисквания
3. Етапна епикриза от ОПЛ
4. Актуални лабораторни изследвания и консултации със специалисти, доказващи наличните заболявания
5. Ксерокопие на епикризи от болнични заведения
6. Rо-графии, КАТ на съответните органи, ЯМР - изискват се само при определени заболявания
7. Молба-декларация (по образец на МЗ - попълва се в РКМЕ)
8. Ксерокопие от Акт за раждане при освидетелстване на деца до 16 годишна възраст

Необходими документи за преосвидетелстване поради влошено състояние на лицето от ТЕЛК:

1. Медицинско направление за ТЕЛК, изготвено от ОПЛ и включващо новопоявили се заболявания и предишни заболявания, претърпели влошаване на определен етап и довели до нови функционални нарушения
2. Медицински протокол за влошено състояние се изготвя от ЛКК за лицата в трудоспособна възраст, ползвали временна нетрудоспособност
3. Етапна епикриза от ОПЛ, отразяваща настъпилите промени в състоянието на болния
4. Актуални лабораторни изследвания и консултации със специалисти, доказващи появило се заболяване или влошаване на предишно
5. Ксерокопие на нови епикризи, след последното явяване на лицето на ТЕЛК, доказващи влошаване на състоянието на болния
6. Молба-декларация (по образец на МЗ - попълва се в РКМЕ)

Документи за ТЕЛК се подават от лицето или от упълномощено от него лице с представяне на документ за самоличност - лична карта. 

В  РКМЕ се подават документи по следните поводи:

  • Първично освидетелстване за определяне процента на трайно намалена работоспособност
  • Преосвидетелстване по повод влошено състояние
  • Освидетелстване по повод ползване на социални придобивки
  • Освидетелстване и преосвидетелстване на деца до 16-годишна възраст за определяне на процент на степента на намалена възможност за социална адаптация
  • Освидетелстване по повод продължаване на временна неработоспособност
  • Подаване на жалба срещу експертно решение на ТЕЛК в законоустановения 14- дневен срок

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ РКМЕ

Подобни статии:
 

Реклама