Въпрос: Дължа ли потребителска такса при издаване на служебна бележка за извършени задължителни имунизации на детето ми и при издаване на болничен лист за гледане на дете от родител?

Отговор: издаването на служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на деца съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, се издава безплатно(съгласно НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК (ДВ, БР. 112 ОТ 2004 Г.), издадена от Министерството на здравеопазването, (Обн. ДВ. бр.45 от 2010г., в сила от 21 юни 2010 година.,изм., бр.49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.).

§ 1. В раздел V на приложение № 1 към член единствен, т. 5: "5. Издаване на служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на деца съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца."

В раздел VI на Наредбата за медицинската експертиза - "Издаване на болничен лист за гледане на болен член от семейството", е записано:
чл.38 (1) БОЛНИЧЕН ЛИСТ ЗА ГЛЕДАНЕ НА БОЛЕН ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО В ДОМА, КАКТО И ЗА ГЛЕДАНЕ НА БОЛНО ДЕТЕ..., се издава:
1. от лекуващия лекар – еднолично до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания;
2. От ЛКК – до 30 дни наведнъж, но за не повече от 6 месеца, а след 6-ия месец – след решение на ТЕЛК.
(2) Болничните листове по ал.1 се издават от лечебните заведения, в които се осъществяват лечението и наблюдението на болния. / Въпроси и отговори НЗОК

Подобни статии:
 

Реклама