Лекуващият лекар (стоматолог) може да издаде на пациента болничен лист, с който се удостоверява временна неработоспособност. Еднолично лекар (стоматолог) може да издаде болничен лист с продължителност до 7 (седем) календарни дни.
Когато необходимостта от домашно лечение е над 7 дни, лекуващият лекар трябва да насочи пациента към Лекарска консултативна комисия (ЛКК) с „Талон за медицинска експертиза.” ЛКК може да издаде болничен лист за срок до 6 месеца.

При необходимост от домашно лечение с продължителност повече от 6 месеца ЛКК съставя медицински протокол и насочва пациента към Трудовоекспертна лекарска комисия (ТЕЛК). В тези случаи пациентът лично попълва молба и заедно с издадения медицински протокол ги предоставя в Районната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ). ТЕЛК насрочва дата за освидетелстване и изпраща писмена покана до лицето, което предстои да бъде освидетелствано. Във всеки един от случаите освидетелстването може да се извърши на място в дома на пациента, когато състоянието му не позволява придвижване до съответната комисия.

Задължително здравноосигуреното лице не заплаща за медицинската експертиза на работоспособността. Всички изследвания, свързани с медицинската експертиза, се заплащат от НЗОК. На всеки етап на освидетелстване пациентът трябва да представи личната си амбулаторна карта, където задължително се отразяват обстоятелствата по освидетелстването.

 

Реклама