В раздел VI на Наредбата за медицинската експертиза - "Издаване на болничен лист за гледане на болен член от семейството", е записано:
чл.38 (1) БОЛНИЧЕН ЛИСТ ЗА ГЛЕДАНЕ НА БОЛЕН ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО В ДОМА, КАКТО И ЗА ГЛЕДАНЕ НА БОЛНО ДЕТЕ..., се издава:

1. от лекуващия лекар – еднолично до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания;
2. От ЛКК – до 30 дни наведнъж, но за не повече от 6 месеца, а след 6-ия месец – след решение на ТЕЛК. (2) Болничните листове по ал.1 се издават от лечебните заведения, в които се осъществяват лечението и наблюдението на болния.

Чл. 39. (1) БОЛНИЧЕН ЛИСТ ЗА ГЛЕДАНЕ НА ДЕЦА ОТ СЕМЕЙСТВОТО се издава еднолично от лекуващия лекар и в следните случаи:

1. за гледане на дете, посещаващо детско заведение, контактно със заразноболен, задължително карантинирано в дома - до изтичане на карантинния период;
2. за гледане на здрави деца, посещаващи детски заведения, върнати оттам поради наложена карантина на тези заведения или на отделни групи - за срока на карантинния период; болничен лист в случая се издава въз основа на служебна бележка от директора на детското заведение за наличността и срока на карантината и за невъзможността детето да бъде прехвърлено в друга група, където няма карантина; служебната бележка се прилага в амбулаторната карта на лицето, което получава отпуска, на което се издава болничен лист за гледане.
(2) Не се издава болничен лист за гледане на здрави деца, оставени под карантина, които не посещават детски заведения.
Напомняме, че въпросът с издаването на болнични листове е регламентиран в Наредбата за медицинската експертиза и в Инструкцията за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност (издадена от управителя на Националния осигурителен институт), а контролът се осъществява от съответните структури – Районните здравни инспекции и Националния осигурителен институт(НОИ). / Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама