При планов прием в лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП), пациентите постъпват за лечение с изследвания, относими към заболяването/състоянието на пациента.
В случай, че предоставените от пациента изследвания преди хоспитализация по съответната клинична пътека са недостатъчни според приемащото ЛЗБП, той не следва да се връща и насочва към лекари за извършване на допълнителни изследвания в структури на извънболничната медицинска помощ, а необходимите изследвания да се извършват от приемащото ЛЗБП.

В случай, че пациент не предостави никакви изследвания на приемащото ЛЗБП преди хоспитализация по съответната клинична пътека (освен в случаите на спешност), той може да бъде върнат и насочен към лекари в структури на извънболнична медицинска помощ, за да се обоснове плановата му хоспитализация.

В основния пакет първична извънболнична медицинска помощ е включено извършването на електрокардиограма (ЕКГ – 12 отвеждания /с разчитане/ 89.52).
За извършване на проверка по случая е необходимо да подадете писмена жалба до районната здравноосигурителна каса или до НЗОК и да приложите документи за извършеното от Вас плащане. / Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама