Въпрос : Направленията, извършени към първичен преглед-курс с процедури, на който заключителния преглед е в месец различен от първичния СЕ ОТЧИТАТ в спецификацията от отчетния период на първичния или се отчитат със заключителния ?

Отговор : Съгласно Постановление №366 на МС от 27.12.2011 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване, обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., НЗОК заплаща договорената и извършена дейност от изпълнители на специализирана извънболнична помощ (СИМП) съгласно Наредба № 40 от 2004 г. и НРД, като за общомедицински и специализирани медицински дейности съгласно основен пакет по "Физикална и рехабилитационна медицина" се заплаща за реализиран физиотерапевтичен курс на лечение.

За физиотерапевтичен курс на лечение на определено заболяване се приема комплексно лечение, включващо първоначалния преглед на лекаря специалист по "Физикална и рехабилитационна медицина" с оценка на обективното състояние на пациента с назначен общ брой процедури – до 20 в курс, от група 1 и/или 2, или 3 по преценка на лекаря специалист, промените на лечението за здравноосигуреното лице(ЗЗОЛ), както и заключителен преглед с оценка на резултатите от проведената терапия.
Дейността по "Физикална и рехабилитационна медицина" се отчита за месеца пред РЗОК с електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, с "Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение" (бланка МЗ-НЗОК №3).
НЗОК заплаща за заключителен преглед, извършен не по-късно от 5-ия работен ден, следващ деня, в който е извършена последната процедура.
При неотчитане на заключителен преглед се заплащат само отчетените процедури.
Заплащането е месечно след проверка по фактура (хартиена или електронна), спецификация, електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат и "Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение" (бланка МЗ-НЗОК №3). / Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама