Национален рамков договор 2012

Печат

Актуалния списък можете да намерите в

Национален рамков договор 2013

Национален рамков договор 2012 за медицински дейности

Постановление № 366 на МС от 27.12.2011 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване

Национален рамков договор 2012 за медицински дейности - подписан от УС на БЛС и НС на НЗОК, изпратен за съгласуване с Министъра на здравеопазването

Договор за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2012г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз - изпратен за обнародване в ДВ

Приложение № 1 „Правна рамка“

Приложение №2 „Клинични пътеки, за които НЗОК сключва договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ“

Приложение №3 „Първични медицински документи“

Приложение № 4 „Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална помощ на лица, осигурени в други държави“

Приложение №5 „Финансови документи“

Приложение №6 „Списък на заболяванията, за които се издава „Рецептурна книжка на хронично болния“

Приложение №7 „Кодове на заболяванията по списък, определен с Наредба № 38 от 2004 г. на Министерството на здравеопазването, и кодове на специалности на лекари, назначаващи терапия“

Приложение №8 „Образец на „Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания и групи лекарства“

Приложение №9 „Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ“

Приложение № 10 „Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ“

Приложение № 11 „Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ“

Приложение № 12 „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“

Приложение № 13 „Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, програма „Детско здравеопазване“, профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 години, формиране на рискови групи при ЗЗОЛ над 18 години и програма „Майчино здравеопазване“

Приложение № 14 „Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар специалист“

Приложение №15 „Дейности на лекаря специалист по „Педиатрия“ по програма „Детско здравеопазване“, на лекаря специалист по „Акушерство и гинекология“ по програма „Майчино здравеопазване“ и на лекаря специалист по профилактика на ЗЗОЛ от рискови групи“

Приложение №16 „Клинични пътеки“

Приложение №17 „Изисквания за сключване на договор с НЗОК за оказване на болнична помощ по клинични пътеки“

Приложение №18 „Изисквания за сключване на договор за извършване на ВСМД по приложение №4 към член единствен на Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК“

Приложение №19 „Клинични процедури и процедури за интензивно лечение“

Приложение №24 „Различни диагностични процедури по МКБ 9 - КМ“

Национален рамков договор 2012 за дентални дейности

Национален рамков договор 2012 за денталните дейности - подписан от УС на БЛС и НС на НЗОК, изпратен за съгласуване с Министъра на здравеопазването


Приложение № 1 „Правна рамка“

Приложение № 2 „Първични медицински документи“

Приложение № 3 „Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална помощ на лица, осигурени в други държави"

Приложение № 4 „Финансови документи“

Приложение № 5 „Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична дентална помощ“

Приложение № 6 „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“

Подобни статии: