От потребителска такса по чл. 37, ал. 3 на ЗЗО се освобождават здравноосигурените лица, страдащи от хронични инвалидизиращи заболявания, които изискват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение и специфични грижи:

І.  БЕЛОДРОБНА И ИЗВЪНБЕЛОДРОБНИ ФОРМИ НА ТУБЕРКУЛОЗА:

Код по МКБ-0

НАИМЕНОВАНИЕ

A15.0 A15.2

 

Туберкулоза на дихателните органи потвърдена бактериологично и хистологично с призната инвалидност

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена бактериоскопично с наличие или отсъствие на културелен растеж с призната инвалидност

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена  хистологично призната инвалидност

A18.0 M49.0

Туберкулоза на гръбначния стълб с призната инвалидност

A18.0 M01.1 

Туберкулоза на тазо-бедрената става с призната инвалидност

A18.0 M01.1 

Туберкулоза на колянната става с призната инвалидност

A18.0 M90.0

Туберколоза на костите и ставите – Туберкулозен остеит с призната инвалидност

ІІ. ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

Q.03

Вродена хидроцефалия

Q04.6 Q04.8 Q04.5 Q04.9 

Други вродени аномалии на мозъка – вродени мозъчни кисти, макрогирия, мегаленцефалия, вродена аномалия на мозъка, неуточнена /множествени аномалии на мозъка/

Q11.0 Q11.1  Q11.2

Анофталм /Киста на очната ябълка/ с призната инвалидност

Анофталм /Други форми на анофталм – агенезия/ с призната инвалидност

Микрофталм /криптофталм/ с призната инвалидност

Q12.0 Q12.3  Q12.4

Вродена аномалии на лещата

Вродена катаракта с призната инвалидност

Вродена афакия с призната инвалидност

Сферофакия с призната инвалидност

Q16.5  Q16.4 Q16.3

Вродени аномалии на ухото, които причиняват увреждане на слуха – с призната инвалидност

Вродена аномалия на вътрешното ухо /Кортиев орган, мембранозен лабиринт/ с призната инвалидност

Други вродени аномалии на средното ухо /вродена аномалия на средното ухо БДУ/ с призната инвалидност

Вродена аномалия на слуховите костици /срастване на слуховите костици/ с призната инвалидност

Q20.0

Общ артериален трункус

Q20.3 Q20.5

Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори

Дискордантно свързване на камерите с артериите 

Дискордантно предсърднокамерно свързване 

Q21.3 

Тетралогия на Fallot 

Q21.8 Q21.0 Q21.2 

Вродени аномалии на сърдечната преграда

Други вродени аномалии на сърдечната преграда

Междукамерен септален дефект

Предсърднокамерен септален дефект

Q21.1

Междупредсърден септален дефект с призната инвалидност 

Q21.2

Предсърднокамерен септален дефект с призната инвалидност

Q20.8

Други вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори

Q22.0 Q22.2 Q22.1

Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа  – атрезия, инсуфициенция и стеноза с призната инвалидност

Атрезия на клапата на белодробната артерия с призната инвалидност

Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерия с призната инвалидност

Вродена стеноза на клапата на белодробната артерия с призната инвалидност

Q22.8 Q22.4

Други вродени аномалии на трикуспидалната клапа 

Вродена стеноза на трикуспидалната клапа 

Q22.5

Аномалия на Ebstein с призната инвалидност 

Q23.0

Вродена стеноза на аортната клапа с призната инвалидност

Q23.1

Вродена инсуфициенция на аортната клапа с призната инвалидност 

Q23.2

Вродена митрална стеноза с призната инвалидност 

Q23.3

Вродена митрална инсуфициенция с призната инвалидност 

Q23.4

Синдром на хипопластичното ляво сърце 

Q24.0 Q24.3 Q24.5 Q24.6 Q24.8

Други вродени аномалии на сърцето с призната инвалидност 

Dextrocardia с призната инвалидност 

Белодробна инфундибуларна стеноза с призната инвалидност

Аномалия на коронарните съдове с призната инвалидност

Вроден сърдечен блок с призната инвалидност  

Други уточнени вродени аномалии на сърцето с призната инвалидност 

Q25.1 Q25.3

Вродени аномалии на големите артерии Коарктация на аортата

Стеноза на аортата

Q25.4

Други вродени аномалии на аортата

Q25.0

Отворен ductus arteriosus 

Q25.5 Q25.6 Q25.7

Вродени аномалии на големите артерии с призната инвалидност

Атрезия на белодробната артерия с призната инвалидност

Стеноза на белодробната артерия с призната инвалидност

Други вродени аномалии на белодробната артерия с призната инвалидност

Q26 

Вродени аномалии на големите вени с призната инвалидност

Q27.3 Q27.8 Q27.9

Други вродени аномалии на периферната съдова система с призната инвалидност 

Периферна артериовенозна аномалия с призната инвалидност 

Други уточнени вродени аномалии на периферната съдова система с призната инвалидност 

Вродена аномалия на периферната съдова система, неуточнена с призната инвалидност 

Q28.2 Q28.3 Q28.8

Други вродени аномалии на системата на кръвообращението с призната инвалидност 

Артериовенозна аномалия на церебрални съдове с призната инвалидност 

Други вродени аномалии на церебрални съдове с призната инвалидност 

Други уточнени вродени аномалии на системата на кръвообращението с призната инвалидност 

Q33.0

Вродена белодробна кистоза с призната инвалидност 

Q33.3 Q33.6

Вродени аномалии на белия дроб с призната инвалидност 

Агенезия на белия дроб с призната инвалидност

Хипоплазия и дисплазия на белия дроб с призната инвалидност

Q33.4

Вродена бронхиектазия с призната инвалидност 

Q61; N18

Кистозна болест на бъбрека с ХБН

Q78.0

Други остеохондродисплазии Osteogenesis imperfecta 

Q90

Синдром на Down

Q91

Синдром на Edward и синдром на Patau 

Q93

Монозомии и делеции на автозоми, некласифицирани другаде

ІІІ.  ЕНДОКРИННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И СМУЩЕНИЯ НА ОБМЯНАТА НА ВЕЩЕСТВАТА:

Код по МКБ-1

НАИМЕНОВАНИЕ

E10.2 N08.3 - Е14.2 N08.3 

Захарен диабет с бъбречни усложнения

E10.3  H36.0 - Е14.3 H36.0 

Захарен диабет с очни усложнения

E10.4  G63.2- Е14.4  G63.2

Захарен диабет с неврологични усложнения

E10.5   Е14.5

Захарен диабет с периферни съдови усложнения

E20

Хипопаратиреоидизъм 

Е34.3

Нанизъм, некласифициран другаде

Е23.2

Безвкусен диабет

E72.0

Разстройства на транспортирането на аминокиселини – болест на Hartnup, цистиноза, цистинурия, синдром на Fanconi

E70.0 E70.1 

Класическа фенилкетонурия

Други видове хиперфенилаланинемии

E84

Кистозна фиброза

E80.0  E80.1 E80.2 

Разстройства на обмяната на порфирина и билирубина  

Наследствена еритропоетична порфирия

Порфирия кутанеа тарда

Други порфири

E85

Амилоидоза

 

ІV.  ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

I05  I05.0  I05.1  I05.2  I05.8  I05.9 

Ревматични болести на митралната клапа

Митрална стеноза

Ревматична митрална инсуфициенция

Митрална стеноза и инсуфициенция

Други болести на митралната клапа

Болест на митралната клапа, неуточнена

I06 I06.0 I06.1 I06.2 I06.8 I06.9

Ревматични болести на аортната клапа с призната инвалидност

Ревматична аортна стеноза с призната инвалидност Ревматична аортна инсуфициенция с призната инвалидност

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция с призната инвалидност

Други ревматични болести на аортната клапа с призната инвалидност

Ревматична болест на аортната клапа, неуточнена с призната инвалидност

I08.0

Съчетано засягане на митралната и аортната клапи с призната инвалидност 

I07

Ревматични болести на трикуспидалната клапа с призната инвалидност 

I11 I12 I13 I15

Хипертонична болест на сърцето с призната инвалидност 

Хипертоничен бъбрек [хипертонична бъбречна болест] с призната инвалидност 

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с призната инвалидност 

Вторична хипертония с призната инвалидност 

I21 

Остър инфаркт на миокарда с призната инвалидност

I25.2

Стар инфаркт на миокарда с призната инвалидност

I25.3

Сърдечна аневризма с призната инвалидност 

I28.9 

Белодробно-съдова болест, неуточнена с призната инвалидност

I27.0

Първична белодробна хипетония с призната инвалидност

I42

Кардиомиопатия с призната инвалидност 

I50.0

Застойна сърдечна недостатъчност с призната инвалидност

I69.0

Последици от субарахноидален кръвоизлив с призната инвалидност

I69.1

Последици от вътремозъчен кръвоизлив с призната инвалидност

I69.8

Последици от други и неуточнени мозъчно-съдови болести с призната инвалидност

I69.2 I69.3 I69.4

Последици от мозъчно-съдова болест с призната инвалидност

Последици от друг нетравматичен вътречерепен кръвоизлив с призната инвалидност

Последици от мозъчен инфаркт с призната инвалидност

Последици от инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт на мозъка с призната инвалидност 

I67 

Други мозъчно-съдови болести с призната инвалидно

V. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

J45

Астма с призната инвалидност 

J47

Бронхиектатична болест с призната инвалидност 

J67

Хиперсензитивен пневмонит, предизвикан от органична прах с призната инвалидност и доказано професионално заболяване 

J44

Друга хронична обструктивна белодробна болест с призната инвалидност 

J60

Пневмокониоза на въглекопачите с призната инвалидност и доказано професионално заболяване 

J61

Пневмокониоза, причинена от азбест и други минерални вещества с призната инвалидност и доказано професионално заболяване 

J62.8 

Пневмокониоза, причинена от друга прах, съдържаща силиций с призната инвалидност и доказано професионално заболяване 

J63

Пневмокониоза, причинена от друга неорганична прах с призната инвалидност и доказано професионално заболяване 

J69.4

Химични респираторни състояния, причинени от  химични вещества, газове, дим и пари с призната инвалидност и доказано професионално заболяване 

J69.1

Пневмонит, причинен от вдишване на масла и есенции с призната инвалидност и доказано професионално заболяване 

J84.1

Други интерстициални белодробни болести с фиброза с призната инвалидност 

VІ.  ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

K50

Болест на Crohn [регионарен ентерит] с призната инвалидност 

K51.0

Улцерозен (хроничен) ентероколит с призната инвалидност 

К71.7 

Токсично увреждане на черния дроб с фиброза и цироза на черния дроб с призната инвалидност 

VІІ. БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ:
Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

N18

Хронична бъбречна недостатъчност с призната инвалидност 

VІІІ. ВСИЧКИ БРЕМЕННИ И РОДИЛКИ ДО 45 ДНИ СЛЕД РАЖДАНЕТО: ІХ. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА КРЪВТА И КРЪВОТВОРНИТЕ ОРГАНИ:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ1

D61.0

Конституционална  апластична анемия

 

D66  D67 D68

Вроден дефицит на фактор VIII 

Вроден дефицит на фактор IХ

Други нарушения на кръвосъсирването

Х. ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

F25

Шизоафективни разстройства 

F30-F39

Разстройства на настроението [афективни разстройства]

F22.0 

Налудно разстройство 

F71

Умерена умствена изостаналост 

 

F72

Тежка умствена изостаналост 

F73

Дълбока умствена изостаналост 

ХІ. БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

G30

Болест на Alzheimer

G20

Болест на Parkinson 

G25

Други екстрапирамидни и двигателни нарушения

G11

Наследствена атаксия

G12

Спинална мускулна атрофия и сродни синдроми

G95.0

Сирингомиелия и сирингобулбия

G35

Множествена склероза

G81

Хемиплегия

G80

Детска церебрална парализа

G83

Други паралитичини синдроми 

G40

Епилепсия

G70.0

Myasthenia gravis 

ХІІ. БОЛЕСТИ НА СЕТИВНИТЕ ОРГАНИ:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

H54.0

Слепота на двете очи

H54.1

Слепота на едното око, намалено зрение на другото

H90

Глухота

ХІІІ.        БОЛЕСТИ НА КОСТНО-МУСКУЛНАТА СИСТЕМА И СЪЕДИНИТЕЛНАТА ТЪКАН:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

M32

Дисеминиран lupus erythematodes 

M34

Системна склероза 

М05.3  I52.8 М05.3  I39. М05.3  I41.8 М05.3  G73.7 М05.3  I32.8 М05.3  G63.6

Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи с призната инвалидност

Ревматоиден(-на): Кардит с призната инвалидност

Ендокардит с призната инвалидност

Миокардит с призната инвалидност

Миопатия с призната инвалидност

Перикардит с призната инвалидност

Полиневропатия с призната инвалидност 

M45

Анкилозиращ спондилит 

M46.2 /0-9/ M86.3 М86.4  М86.5  М86.6 

Остеомиелит на гръбначния стълб с призната инвалидност  

Мултиплен хроничен остеомиелит с призната инвалидност  

Хроничен остеомиелит с фистула с призната инвалидност  

Други хронични хематогенни остеомиелити с призната инвалидност  

Други хронични остеомиелити с призната инвалидност

ХІV.       БОЛНИ С ОРГАННА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ И ИЗКУСТВЕНИ ОТВОРИ:

Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

Z94

Наличие на трансплантирани органи или тъкани

Z43 

Грижа за изкуствени отвори

ХV. ВСИЧКИ ПАЦИЕНТИ СЪС ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ: СОО – С97. ХVІ. ЗЗОЛ, СТРАДАЩИ ОТ ЗАБОЛЯВАНИЯ С НАД 71 % НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ.

 

Реклама