Експертизата на временната работоспособност (която се извършва с издаване на болничен лист за отпуск по болест) най-често е обект на дейност на лекуващите лекари -джипита, извънболнични специалисти, стоматолози и болнични лекари които могат да издават еднолично болничен лист до 14 дни за едно заболяване.

Експертизата на временната нетрудоспособност за по дълъг период-до 6 мес. се осъществява от Лекарска консултативна комисия (ЛКК), и много рядко за периода от 6-я до 12-я месец от ТЕЛК (Териториална експертна лекарска комисия).
Болничен лист за временна нетрудоспособност се издава в случаите определени от чл.6 от Наредбата за Медицинска експертиза на работоспособността: "Чл. 6. (1) Временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради: общо заболяване; злополука; професионална болест; лечение в чужбина; санаторно-курортно лечение; належащ медицински преглед или изследване; карантина; отстраняване от работа по предписание на здравните органи; гледане на болен или на карантиниран член от семейството; належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед; изследване или лечение в същото или в друго населено място, в страната или в чужбина; бременност и раждане; гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението.
Болничният лист се издава еднолично от лекуващия лекар или стоматолог до 14 дни за едно заболяване, но за не повече от 40 дни с прекъсване в една календарна година. Когато пациентът е от друга област продължителността е до 3 дни. Лекар от Спешна помощ може да издаде болничен лист до 3 дни. Според КСО (Кодекс за социално осигуряване),за гледане на болно дете се полагат до 60 дни от календарната година общо за всички членове на семейството,като майката може да ползва 40 дни от гореспоменатите 60.
Болничният лист се издава в деня на установяване на нетрудоспособността, като датата на започване на отпуска може да бъда предходният, същият или следващият ден след прегледа. Пациентът е длъжен да представи болничния лист или да уведоми работодателя до 2 дни след издаването му. Не се издава болничен лист за временна неработоспособност когато при прегледа се установи, че осигуреният е работоспособен; в този случай в служебната бележка, ако такава се поиска, се отбелязват датата и часът на явяването и на напускането на лечебното заведение.

Болничен лист за цялото време на болничното лечение се издава еднолично от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина. В случаите, когато след болничното лечение болният се нуждае и от домашно лечение, при изписването се издава един болничен лист от ЛКК, в който се включват дните за болничното лечение, включително денят на изписването, както и не повече от 30 дни за домашно лечение.
Експертизата на трайната неработоспособност ( т.н. инвалидност) се осъществява от ТЕЛК и НЕЛК (Национална експертна лекарска комисия). Насочването към ТЕЛК е работа на общопрактикуващият лекар когато пациентът е пенсионер или безработен, а работещите се насочват от ЛКК по местоживеене. / pramed.com

 

Реклама