Въпрос : Какво според НЗОК включва изследване на ПКК при профилактичните прегледи.
Включват ли се ДКК и морфология на еритроцити?

Отговор : Съгласно Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК - Приложение № 2 към член единствен (Изм., ДВ, бр. 102 от 2005 г., бр. 101 от 2010 г. - в сила от 01.01.2011 г.) в пакет Клинична лаборатория в "кръвна картина " се включват "поне осем или повече от посочените показатели: Хемоглобин, Еритроцити, Левкоцити, Хематокрит, Тромбоцити, MCV, MCH, MCHC". В съответсвие с горецитираната нормативна уредба е договорено Приложение № 12 на НРД за медицинските дейности за 2011 година – пакет "клинична лаборатория".
С писмо с изх. № 20-00-40/25.02.2011 г. на НЗОК директорите на районните здравноосигурителни каси са информирани относно провеждането на профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18-годишна възраст. / НЗОК въпроси и отговори

 

Реклама