Въпрос : Трябва ли да се заплаща служебната бележка издавана от личния лекар, че детето е имунизирано? Същата трябва да послужи пред социални грижи за получаване на детски надбавки

Отговор : Във връзка с извършена промяна в Наредба № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК на Министерство на здравеопазването (нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 21.06.2010 г.), издаването на служебни бележки, удостоверяващи извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на деца, съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, (ПРЗСПД), се извършва безплатно от личните лекари.
За издаването на този документ здравноосигуреното лице не дължи такса. Основанието за това е: Приложение № 1 към член единствен (Изм., ДВ, бр.102 от 2005 г.; изм. и доп., бр.2 от 2009 г.; доп., бр.45 от 2010 г.; изм. и доп., бр.101 от 2010 г. - в сила от 01.01.2011 г.) -
ОСНОВЕН ПАКЕТ ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, заплащана от НЗОК. / НЗОК въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама