Въпрос : Запазва ли се според НРД 2011 година досегашното правило броят отчетени вторични посещения да е два пъти по-малък от броя на първичните такива

Отговор : Броят на вторичните прегледи се определя от специалиста в рамките на 30 дни от извършването на първичния преглед в зависимост от необходимостта на провежданото лечение. НЗОК заплаща на специалиста вторични посещения, но не повече от 50 на сто от общия брой на отчетените през месеца първични посещения, съгласно чл.10, ал.4, Приложение №11 към чл.3 от Постановление №304/17.12.2010г. на Министерския съвет.
С НРД 2011 година се променя срокът за извършване на вторичните прегледи от лекаря специалист от 45 на 30 календарни дни от датата на извършване на първичния преглед. / НЗОК въпроси и отговори

 

Реклама