В Наредба № 39 на МЗ за провеждане на профилактичните прегледи и диспансеризацията на ЗЗОЛ, е записано : "честота на МДИ – веднъж на 5 години".

Това са правила, разписани за 2011 година, според които Вие трябва да назначите изследванията веднъж на период от 5 години. Разбира се, съобразявате това с клиничния статус на пациента – при извършването на профилактичния преглед. При необходимост, назначаването може и трябва да става и по-често от тази разписана честота, в зависимост от потребностите на ЗЗОЛ от извършване на изследвания.
Тези правила важат за профилактични прегледи, извършени през 2011г. – респективно това дали пациент има извършени изследвания през 2010г. или не - не би следвало да има отношение към Вашето задължение да назначавате извършване на изследване по време на профилактичен преглед, проведен през 2011г. Пациентите имат право да отказват извършване на изследвания. В тези случаи те трябва собственоръчно да декларират отказ в амбулаторния лист и да се подпишат под този отказ. / НЗОК въпроси и отговори

 

Реклама