От 01.01.2011 г. потребителската такса за лицата, навършили 60 години за жените и 63 години за мъжете, е в размер на 1% от минималната работна заплата за страната, т.е. 2.40 лв.

Лицата, навършили 18-годишна възраст, но продължаващи образованието си, са освободени от потребителска такса, съгласно Закона за здравното осигуряване - &1 , т.20 от Допълнителните разпоредби на ЗЗО – «Членове на семейство» са съпруг, съпруга, деца до 18-годишна възраст, а ако продължават образованието си – до 26-годишна възраст, а ако са недееспособни или трайно нетрудоспособни – независимо от възрастта.». Т.е. и студентите до 26-годишна възраст, редовна форма на обучение, като неработещи членове на семейството, са освободени от заплащане на потребителска такса. / НЗОК въпроси и отговори

 

Реклама