Съгласно влезлия в сила Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина и промените в него (обн. ДВ, бр.31 от 2007г.,изм.и доп.бр.19 от 2008г., изм. и доп.бр.65 от 2008г., изм. и доп.бр.71 от 2008г., изм. и доп.бр.10 от 2009г. изм. и доп.бр.23 от 2009г.), считано от 01 юни 2009г., НЗОК не определя лекарствените продукти, цените им и заболяванията, за които ще заплаща. Медикаментите, нивото на заплащане на всички лекарствени продукти, както и конкретната стойност, която НЗОК заплаща, са определени от Комисия по цените и Комисия по Позитивния лекарствен списък, които са към Министерски съвет.

НЗОК има задължението да заплаща "в полза на пациента" конкретната стойност, дефинирана от Комисията по Позитивния лекарствен списък към Министерски съвет в колона "Ниво на заплащане" на Позитивния лекарствен списък. В случай, че съответният лекарствен продукт е предписан и отпуснат съгласно изискванията на нормативните актове, НЗОК ще заплати именно тази определена стойност.
Видно от интернет страницата на Министерството на здравеопазването, цитираният от Вас лекарствен продукт Роактемра не е включен в Позитивния лекарствен списък – Приложение 1 – "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване".
На основание на цитираната нормативна база, НЗОК няма основание да го заплаща. / Въпроси и отговори - НЗОК

Подобни статии:
 

Реклама