Съгласно чл.127(1) на Националния рамков договор 2010, общопрактикуващият(личният лекар) ИЗДАВА И/ИЛИ ЗАВЕРЯВА ДОКУМЕНТИ на записаните в неговия регистър здравноосигурени лица, съгласно Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК.
Това са случаите, описани в гл.VIII. (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Дейност по медицинска експертиза:

1. Изготвяне на медицинско удостоверение за встъпване в брак;
2. (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) ИЗГОТВЯНЕ НА МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА НА ЛИЦА ОТ 16- ДО 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ;
3. Медицинска експертиза на работоспособността;
3.1. Издаване на първичен болничен лист;
3.2. Издаване на вторичен болничен лист;
4. Насочване за медицинска експертиза към Лекарска консултативна комисия (ЛКК);
5. Подготвяне на документи за представяне пред ТЕЛК (приложения № 6, 7).
Съгласно чл. 37 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) здравноосигурените граждани заплащат за всяко посещение при лекаря или лекаря по дентална медицина потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата, установена за страната, понастоящем 2.40 лв.
Когато на здравноосигурени лица се правят изследвания в лаборатория, назначени от личния лекар, лекаря специалист или от лекаря по дентална медицина, и в лабораторията се взема биологичен материал, се заплаща цена за вземане на биологичен материал (за едно посещение в лабораторията, независимо от броя на изследванията). За тези медико-диагностични дейности съответният изпълнител МОЖЕ ДА ОПРЕДЕЛИ цена за вземане на биологичен материал, като сумата се заплаща от здравноосигуреното лице.
В случай че пациентът заплаща цена за вземане на биологичен материал, лабораторията не може да изисква от него за изследвания в същата лаборатория такса по чл.37 от ЗЗО.
ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНА ЗА ВЗЕМАНЕ НА БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ СЕ ОСВОБОЖДАВАТ САМО лицата без доходи, настанени в домове за деца и юноши, домове за деца от предучилищна възраст и домове за социални грижи.
Лабораторията трябва да издаде на здравноосигурените лица касова бележка или квитанция за всяка заплатена сума. / Въпроси и отговори - НЗОК

 

Реклама