Разпоредба, която се съдържа в Кодекса на професионалната етика, съгласно която: “Лекарят може да откаже лечението и консултацията, когато е убеден, че между него и пациента липсва необходимото доверие или липсват условия за изпълнението на неговите професионални права и задължения.  Това не се отнася до задълженията му да окаже медицинска помощ при спешни случаи”.

В Националния рамково договор (НРД) 2010 г. – в раздел ”Права и задължения на изпълнителите на медицинска и дентална помощ”, в чл. 28 (2)  е записано: „На лицата, които възпрепятстват оказването на медицинска или дентална помощ или накърняват личното и професионално достойнство на лекаря, може да не се окаже такава, с изключение на състояния, застрашаващи живота им.”

Подобни статии:
 

Реклама