В Закона за здравното осигуряване ясно е разписано: „Правата на осигурените възникват - за новородените - от датата на раждането”. Съгласно програма „Детско здравеопазване”, 24 часа след изписване на детето от родилния дом, то трябва да бъде прегледано обстойно от избрания от родителите личен лекар. Честотата и обемът на прегледите, които следва да бъдат извършени от личния лекар, са посочени в програма „Детско здравеопазване”(публикувана на сайта на НЗОК в меню „Национален рамков договор 2010”, подменю „Приложение № 15”).

В периода до издаване на ЕГН и получаване на здравноосигурителна книжка, в регистрационния формуляр за първоначален избор на личен лекар на новороденото се вписват: номерът на съобщението за раждането на детето, както и регистрационният номер на лечебното заведение, от коeто е издадено това съобщение. Новородените деца в периода до издаване на ЕГН се наблюдават от избрания лекар, за което НЗОК заплаща, съгласно разпоредбите на НРД, независимо от периода на издаване на ЕГН след тяхното раждане. Прегледите се отчитат както всички останали, извършени по програма „Детско здравеопазване”, на базата на попълнен амбулаторен лист. Когато новороденото още няма ЕГН, в амбулаторния лист (в полето ЕГН) се въвеждат първите шест цифри от рождената дата на детето и след това – четири нули (например, ако детето е родено на 16.04.2009, в полето ЕГН в амбулаторния лист ще бъде записано: 0944160000). След като бъде издадено ЕГН на детето, следва родителите да представят на личния лекар акта за раждане, на база на който той ще коригира данните на детето при него и съответно ще предостави копие от документа в Районната здравноосигурителна каса (РЗОК), за да бъдат коригирани данните и в регистрите на НЗОК.
Съгласно чл. 118, ал. 4 на Националния рамков договор 2010: „Общопрактикуващият лекар е длъжен да оказва медицинска помощ на здравноосигурените лица (ЗЗОЛ) от датата, на която е осъществен изборът, като ЗЗОЛ се включват  в пациентската му листа от тази дата.”

 

Реклама