НЗОК заплаща преглед на здравоосигурени до 18-годишна възраст съгласно чл.154, ал.1, т.2 от НРД 2010 - по повод възникнало остро състояние и по назначение на общопрактикуващ лекар. Целта е да се осигури неограничен достъп на децата от 0 до 18-годишна възраст до специалист-педиатър.

Неограниченият достъп на децата до 18-годишна възраст по повод остро заболяване означава, че направление се издава само от личния лекар - за консултация с лекар с придобита специалност по “Детски болести”; “Детска гастроентерология”; “Детска ендокринология и болести на обмяната”; “Детска кардиология”; “Детски болести” и “Клинична алергология”; “Детска клинична хематология и онкология”; “Детска неврология”; “Детска нефрология и хемодиализа”; “Детска пневмология и фтизиатрия”; “Детска психиатрия”; “Детска ревматология”. Направлението се издава еднократно - за всяко остро заболяване. Във всички останали случаи са валидни правилата за разпределение на определените на личните лекари брой направления за специализирана медицинска помощ и стойност за медико-диагностична дейност.

 

Реклама