СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЗА КОИТО СЕ ИЗДАВА РЕЦЕПТУРНА КНИЖКА НА ХРОНИЧНО БОЛНИЯ

Приложение 6

СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЗА КОИТО СЕ ИЗДАВА "РЕЦЕПТУРНА КНИЖКА НА ХРОНИЧНО БОЛНИЯ"

Рубрика по МКБ

Код по МКБ

Заболяване

Допълнителни уточнения по вписване на МКБ-кодове в рецептурната книжка /РК /

Хронични вирусни хепатити

B18

Хронични вирусни хепатити

Ехинококоза

B67.0

Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus

В РК може да е активен само един от кодовете в рубриката.

B67.1

Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus

B67.3

Инвазия с друга локализация, предизвикана от Echinococcus granulosus

B67.5

Инвазия с друга локализация /черен дроб/, предизвикана от Echinococcus multilocularis

B67.6

Друга инвазия, предизвикана от Echinococcus multilocularis

Пурпура и други хеморагични състояния

D69.3

Идиопатична тромбоцитопенична пурпура

Други видове хипотиреоидизъм

E03

Други видове хипотиреоидизъм

Други видове нетоксична гуша

E04.0

Нетоксична дифузна гуша

Тиреотоксикоза

E05.0

Тиреотоксикоза с дифузна гуша

В РК може да е активен само един от кодовете в рубриката.

E05.1

Тиреотоксикоза с токсичен единичен тиреоиден възел

E05.2

Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша

E05.3

Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан

E05.4

Тиреотоксикоза, изкуствено предизвикана

Тиреоидит

E06

Тиреоидит

Захарен диабет

E10.2

Диабет с бъбречни прояви

В РК може да се запише само един от кодовете Е10 или Е11 и не е възможна тяхната смяна.В рубриката Е10 е възможна смяната на кодовете, но активен остава само един.

E10.3

Диабет с очни изменения

E10.4

Диабет с неврологични изменения

E10.5

Диабет със съдови разстройства

E10.9

Захарен диабет без указание за усложнения

Неинсулинозависим захарен диабет

E11

Неинсулинозависим захарен диабет

Хиперфункция на хипофизата

E22.0

Акромегалия и хипофизарен гигантизъм

E22.8

Други хиперфункции на хипофизата

Хипофункция и други разстройства на хипофизата

E23.2

Безвкусен диабет

Синдром на Кушинг

E24.0

Синдром на Кушинг с хипофизарен произход

E24.3

Ектопичен АСТН синдром

Други разстройства на надбъбречните жлези

E27.1

Първична недостатъчност на кората на надбъбреците

Разстройства на обмяната на ароматните аминокиселини

E70.0

Класическа фенилкетонурия

Други разстройства на обмяната на аминокиселините

E72.2

Разстройства в метаболитния цикъл на уреята

Разстройства на минералната обмяна

E83.3

Разстройства на обмяната на фосфора

Ендокринни и метаболитни разстройства, възникнали след медицински процедури, некласифицирани другаде

E89.2

Следпроцедурен хипопаратиреоидизъм

E89.4

Следпроцедурно разстройство на функциите на яйчниците

Регистрация на заболяването само за лица от женски пол

Шизофрении

F20.0

Параноидна шизофрения

В РК може да бъде активен само един от кодовете в рубриката.

В РК може да бъде активен само един от кодовете на четирите рубрики F20, F30, F31, F33.

F20.1

Хебефренна шизофрения

F20.5

Резидуална шизофрения

F20.6

Обикновена шизофрения

Маниен епизод

F30.0

Хипомания

В РК може да бъде активен само един от кодовете в рубриката.

F30.1

Мания без психотични симптоми

Биполярно афективно разстройство

F31.0

Сегашен епизод: хипоманиен

В РК може да бъде активен само един от кодовете в рубриката.

F31.1

Сегашен епизод: маниен без психотични симптоми

F31.2

Сегашен епизод: маниен с психотични симптоми

F31.3

Сегашен епизод: умерена и лека депресия

F31.4

Сегашен епизод: тежка депресия без психотични симптоми

F31.5

Сегашен епизод: тежка депресия с психотични симптоми

F31.6

Сегашен епизод: смесен

F31.7

Понастоящем в ремисия

Рекурентно депресивно разстройство

F33.0

Сегашен епизод: лек

В РК може да бъде активен само един от кодовете в рубриката.

F33.1

Сегашен епизод: умерен

F33.2

Сегашен епизод: тежък без психотични симптоми

F33.3

Сегашен епизод: тежък с психотични симптоми

F33.4

Понастоящем в ремисия

Болест на Паркинсон

G20

Болест на Паркинсон

Множествена склероза

G35

Множествена склероза

Епилепсия

G40.6

Grand mal припадъци (с малки припадъци (petit mal) или без тях), неуточнени

В РК може да бъде активен само един от кодовете в рубриката.

G40.7

Малки припадъци (petit mal), без припадъци grand mal, неуточнени

Полиневропатия при болести, класифицирани другаде

G63.2

Диабетна полиневропатия

Myastenia gravis и др. увреждания на нервно-мускулния синапс

G70.0

Myastenia gravis

Първични мускулни увреждания

G71.0

Мускулна дистрофия

В РК може да бъде активен само един от кодовете в рубриката.

G71.1

Миотонични увреждания

G71.2

Вродени миопатии

G71.9

Първично мускулно увреждане

Детска церебрална парализа

G80

Детска церебрална парализа

Увреждания на ретината при болести, класифицирани другаде

H36.0

Диабетна ретинопатия

Глаукома

H40.0

Суспектна глаукома

В РК може да бъде активен само един от кодовете в рубриката.

H40.1

Първична глаукома с отворен ъгъл

H40.2

Първична глаукома със затворен ъгъл

H40.5

Вторична глаукома, дължаща се на други болести на окото

H40.6

Вторична глаукома, предизвикана от лекарствени средства

Есенциална хипертония

I10

Есенциална хипертония

В РК може да бъде активен само един от кодовете I10, I11, I12 или I13

Хипертонична болест на сърцето

I11

Хипертонична болест на сърцето

Хипертоничен бъбрек

I12

Хипертоничен бъбрек

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек

I13

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек

Стенокардия

I20

Стенокардия

Хронична исхемична болест на сърцето

I25.5

Исхемична кардиомиопатия

Белодробен емболизъм

I26.0

Белодробна емболия със споменаване на остро белодробно сърце

Други форми на белодробно сърце

I27.0

Първична белодробна хипертония

Атриовентрикуларен блок и ляв бедрен блок

I44.2

Атриовентрикуларен блок, пълен

Други проводни нарушения

I45.6

Синдром на преждевременно възбуждане

Пароксизмална тахикардия

I47.1

Надкамерна тахикардия

Предсърдно мъждене и трептене

I48

Предсърдно мъждене и трептене

Други сърдечни аритмии

I49.5

Синдром на болния синусов възел

Сърдечна недостатъчност

I50.0

Застойна сърдечна недостатъчност

В РК може да бъде активен само един от кодовете I50.0 или I50.1

I50.1

Левокамерна недостатъчност

Последици от мозъчносъдова болест

I69

Последици от мозъчносъдова болест

Други болести на периферните съдове

I73.1

Облитериращ тромбангиит (болест на Buerger)

Флебит и тромбофлебит

I80.0

Флебит и тромбофлебит на повърхностни съдове на долните крайници

В РК може да бъде активен само един от кодовете I80.0, I80.1 или I80.2.

I80.1

Флебит и тромбофлебит на феморална вена

I80.2

Флебит и тромбофлебит на дълбоки съдове на долните крайници

Друга хронична обструктивна белодробна болест

J44.8

Друга хронична обструктивна белодробна болест

В РК може да бъде записан само един код от трите диагнози.

Астма

J45.0

Астма с преобладаващ алергичен компонент

В РК може да /бъде активен само един от кодовете J45.0 или J45.1

J45.1

Неалергична астма

Езофагит

K20

Езофагит

Язва на стомаха

K25.7

Хронична, без кръвоизлив или перфорация

Язва на дванадесетопръстника

K26

Язва на дванадесетопръстника

Болест на Crohn [регионален ентерит]

K50.0

Болест на Crohn на тънкото черво

В РК може да бъде активен само един от кодовете K50.0 или K50.1.

K50.1

Болест на Crohn на дебелото черво

Улцерозен колит

K51.2

Улцерозен (хроничен) проктит

Други неинфекциозни гастроентерити и колити

K52.2

Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит

Фиброза и цироза на черния дроб

K74

Фиброза и цироза на черния дроб

Нарушена резорбция на червата

K90.0

Цьолиакия

Пемфигус

L10

Пемфигус

Серопозитивен ревматоиден артрит

M05

Серопозитивен ревматоиден артрит

Псориатични и ентеропатични артропатии

M07.1

Инвалидизиращ артрит

В РК може да бъде активен само един от кодовете M07.1, M07.2 или M07.3

M07.2

Псориатичен спондилит

M07.3

Други псориатични артропатии

Юношески /ювенилен/ артрит

M08

Юношески /ювенилен/ артрит

Възлест полиартериит и наследствени състояния

M30.0

Възлест полиартериит

Други некротизиращи васкулопатии

M31.3

Грануломатоза на Wegener

Дисеминиран лупус еритематодес

M32

Дисеминиран лупус еритематодес

Дерматополимиозит

M33

Дерматополимиозит

Системна склероза

M34

Системна склероза

Анкилозиращ спондилит

M45

Анкилозиращ спондилит

Остеопороза с патологична фрактура

M80

Остеопороза с патологична фрактура

В РК може да бъде активен само един от кодовете M80 или M81.

Остеопороза без патологична фрактура

M81

Остеопороза без патологична фрактура

Хроничен тубулоинтерстициален нефрит

N11

Хроничен тубулоинтерстициален нефрит

Хронична бъбречна недостатъчност

N18

Хронична бъбречна недостатъчност

Невромускулна дисфункция на пикочния мехур, некласифицирана другаде

N31

Невромускулна дисфункция на пикочния мехур, некласифицирана другаде

Хиперплазия на простатата

N40

Хиперплазия на простатата

Регистрация на заболяването само за лица от мъжки пол

Ендометриоза

N80

Ендометриоза

Регистрация на заболяването само за лица от женски пол

Грижа за изкуствени отвори

Z43.2

Грижа за илеостома

Z43.3

Грижа за колостома

Z43.5

Грижа за цистостома

Z43.6

Грижа за друг изкуствен отвор на пикочните пътища

Подобни статии:
 

Реклама