Наредба № 43 от за Профилактика и контрол на вирусните хепатити в Република България Дата: 22.01.2010 (76,0KB)

Наредба № 42 от 8 декември 2004 г. за въвеждане на международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето-десета ревизия Дата: 22.01.2010 (165,5KB)

Наредба № 41 от 21 декември 2005 г. за утвърждаване на "медицински стандарти по обща медицинска практика" Дата: 22.01.2010 (69,3KB)

Наредба № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК Дата: 28.12.2010 (5 819,0KB)

Наредба № 39 от 16.11.2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията Дата: 28.12.2010 (4 672,9KB)

Наредба № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично(загл. изм. - дв, бр. 102 от ... Дата: 11.02.2011 (398,5KB)

Наредба № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването Дата: 22.01.2010 (444,5KB)

Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване Дата: 11.02.2011 (636,5KB)

Наредба № 31 от 12 август 2007 г. за определяне на правилата за добра клинична практика Дата: 22.01.2010 (776,5KB)

Наредба № 29 от 23.11.1999 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи Дата: 22.01.2010 (153,5KB)

Наредба № 26 от 10 ноември 1999 г. за профила на диспансерите и видовете дейности, които те извършват Дата: 22.01.2010 (63,0KB)

Наредба № 25 от 4.11.1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ Дата: 22.01.2010 (687,0KB)

Наредба № 22 от 9 декември 1997 г. за условията и реда за заплащане на медицинската помощ по избор на пациента Дата: 22.01.2010 (437,5KB)

Наредба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести Дата: 22.01.2010 (405,0KB)

Наредба № 19 от 22.07.1999 г. за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите Дата: 22.01.2010 (138,3KB)

Наредба № 18 от 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения Дата: 11.02.2011 (1 422,0KB)

Наредба № 17 от 11.07.2006 г. за платените услуги, извършвани от Националните центрове по проблемите на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица Дата: 22.01.2010 (1 913,2KB)

Наредба № 17 от 26 септември 2000 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните Дата: 22.01.2010 (213,0KB)

Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в РБългария Дата: 22.01.2010 (674,5KB)

Наредба № 14 от 19 април 2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност Дата: 22.01.2010 (120,5KB)

Наредба № 10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели Дата: 09.02.2010 (137,1KB)

Наредба № н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица Дата: 22.01.2010 (462,7KB)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (дв, бр. 58 от 2008 г.) Дата: 10.11.2010 (26,0KB)

Наредба № 6 от 19 юни 2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване Дата: 22.01.2010 (591,6KB)

Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти - дв. бр.21 от 20 март 2009г Дата: 22.01.2010 (544,0KB)

Наредба № 3 от 05.02.2007 г.. за здравните изисквания към детските градини Дата: 22.01.2010 (67,0KB)

Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците Дата: 22.01.2010 (86,0KB)

Наредба № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата Дата: 22.01.2010 (164,0KB)

Наредба № 2 от 1 юли 2005 г. за условията и реда за оказване на медицинска помощ на чужденците, които не се ползват с правата на българските граждани Дата: 22.01.2010 (101,0KB)

Наредба № 2 от 10 януари 2005 г. за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции Дата: 22.01.2010 (57,5KB)

Наредба № 1 от 28 юни 2005 г. за реда за прилагане на мерки за временно физическо ограничаване при пациенти с установени психични разстройства Дата: 22.01.2010 (75,0KB)

Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести Дата: 22.01.2010 (62,5KB)

Наредба за медицинската експертиза Дата: 14.05.2010 (696,0KB)

Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи Дата: 04.05.2010 (292,3KB)

Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ Дата: 22.01.2010 (76,0KB)

Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи Дата: 22.01.2010 (35,5KB)

Подобни статии:
 

Реклама