Съгласно чл.127 (1) на Националния рамков договор 2010, общопрактикуващият(личният лекар) издава и/или заверява документи на записаните в неговия регистър здравноосигурени лица, съгласно Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК.
Това са случаите, описани в гл.VIII. (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Дейност по медицинска експертиза:

1. Изготвяне на медицинско удостоверение за встъпване в брак;
2. (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) ИЗГОТВЯНЕ НА МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА НА ЛИЦА ОТ 16- ДО 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ;
3. Медицинска експертиза на работоспособността;
3.1. Издаване на първичен болничен лист;
3.2. Издаване на вторичен болничен лист;
4. Насочване за медицинска експертиза към Лекарска консултативна комисия (ЛКК);
5. Подготвяне на документи за представяне пред ТЕЛК (приложения № 6, 7).
За всеки преглед при лекаря здравноосигурените лица заплащат потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата за страната, понастоящем - 2.40 лв.

 

Реклама