Редът за подаване на документи за Европейска здравноосигурителна карта – чрез пълномощник, е следният: 1. Снимката, имената и подписът на лицето, желаещо да получи ЕЗОК, се поставят в съответните полета НА ГЪРБА на заявлението и се заверяват от съответната консулска служба на България в чужбина или от нотариус. 2. Снимката трябва да бъде с размери 45 мм на 35 мм. Изобразеното на нея лице да е заснето фронтално. Снимката се залепя на определеното място за нея върху заявлението, като се подравнява в средата.

При полагане на заверката печатът трябва да покрие съвсем малка част от снимката. 3. Имената на лицето, желаещо да получи ЕЗОК, се изписват в поле „Място за служебна заверка” на гърба на заявлението и в поле 4 на лицевата страна на заявлението без съкращения на кирилица и латиница, така както са изписани в документа за самоличност. Имената се попълват в следния ред: фамилия, име, презиме. 4. Подписът на лицето под снимката се полага от него пред длъжностното лице. 5. В графата ЕГН се посочва единният граждански номер на лицето, желаещо да получи ЕЗОК. 6. Данните за документа за самоличност (лична карта, задграничен паспорт) се попълват в поле „Място за служебна заверка” на гърба на заявлението и в поле 6 на лицевата страна на заявлението.7. Заявлението се подава чрез нотариално упълномощено лице, като в поле 1 на лицевата страна на заявлението се попълват данните (имена, документ за самоличност, постоянен адрес, телефон за контакт) на упълномощеното лице. Упълномощеното лице лично подава заявлението и получава издадената ЕЗОК, като задължително представя лична карта.
Необходимо е заявлението да бъде попълнено печатно или на ръка много четливо с печатни букви. В полетата, обозначени с .. . се посочва верният отговор със знак „Х”. Подробна информация може да намерите на нашия сайт в линк  „Международно сътрудничество” – подлинк „Европейска интеграция” – „Ред за издаване на ЕЗОК”. / НЗОК - въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама