Националната здравноосигурителна каса е разработила за децата от 0 до 18-годишна възраст програмата “Детско здравеопазване”. Тази програма се изпълнява от общопрактикуващия лекар на детето или от лекар специалист по детски болести. Тя определя всички профилактични дейности (прегледи, изследвания, имунизации), които са задължителни при наблюдението на растежа и развитието на детето – от раждането до 18-годишната му възраст.

Общопрактикуващият лекар на детето провежда имунизациите и реимунизациите, съобразно Имунизационния календар на Република България. Той уведомява родителите на децата, подлежащи на задължителни имунизации и реимунизации, за вида и за датата на поредната имунизация. Периодично, в съответствие с програмата, лекарят извършва необходимите прегледи и изследвания, които са безплатни.
За прегледите и задължителните имунизации на децата до 18-годишна възраст не се заплаща. Съгласно Наредба № 15 на Министерството на здравеопазването за имунизациите в Република България, същите се провеждат в определени срокове. За недопускане прекъсването в имунизационния процес в провеждането на имунизациите и реимунизациите на децата и поради наличието на количества от досега ползваните ваксини, същите ще бъдат прилагани до доставянето на новите биопродукти.
Биопродуктите (ваксините) се осигуряват от съответната Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ).
Търговските наименования на биопродуктите са в зависимост от договорените при търговете на Министерството на здравеопазването, което ги заплаща.
На нашата електронна страница в рубрика „Национален рамков договор” – линк „Национален рамков договор 2010” - „Приложение № 15” е публикувана информация за програмата “Детско здравеопазване”, за прегледите и медико-диагностичните изследвания и имунизациите, които се полагат на отделните възрастови групи. / НЗОК - въпроси и отговори

 

Реклама