Пакети и стойности в лева, заплащани от НЗОК
и от здравноосигурените лица

Пакет първична и детска извънболнична дентална помощ

Вид дейности Код Обща договорена стойност Стойност, заплащана от НЗОК за лица до 18 години Стойност, заплащана от НЗОК за лица над 18 години Стойност, заплащана от пациента
до 18 над 18
Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист 101 7,50 5,70 5,70 1,80 1,80
Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист –за бременни 103 7,50 5,70 5,70 1,80 1,80
 Обтурация с амалгама или химичен композит 301 22,70 22,70 18,70 не заплаща 4,00

  Екстракция на временен зъб с анестезия

508 10,60 10,60 не не заплаща -

  Екстракция на постоянен зъб с анестезия

509 22,70 22,70 18,70 не заплаща 4,00
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб 332 24,10 19,40 не  4,70 -
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб 333 73,30 61,00 не 12,30 -

Здравноосигурените лица до 18-годишна възраст не заплащат потребителска такса

Здравноосигурените лица до 18-годишна възраст имат право на следния обем от горепосочените дейности годишно:

Обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус и четири лечебни дейности, като до две от тях са: пулпит или периодонтит на постоянен зъб;

Здравноосигурените лица над 18-годишна възраст имат право на следния обем от горепосочените дейности годишно:

Обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус и две лечебни дейности;

За бременни - допълнителен обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус.

 Пакет специализирана хирургична извънболнична дентална помощ

Видови дейности Код Обща договорена стойност Стойност, заплащана от НЗОК за лица до 18 години Стойност, заплащана от НЗОК за лица над 18 години Стойност, заплащана от пациента
до 18 над 18
Специализиран обстоен преглед 102 7,50 5,70 5,70 1,80 1,80
Инцизия в съединителнотъканни ложи, вкл. анестезия 520 16,00 13,00 8,50 3,00 7,50
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, вкл. анестезия 510 29,00 24,00 15,50 5,00 13,50
Контролен преглед след някоя от горните две дейности 544 3,80 3,00 3,70 0,80 0,80

Здравноосигурените лица ползват специализирания пакет след изпращане от общопрактикуващ лекар по дентална медицина от извънболнична помощ с талон направление бланка № 119А - МЗ.

НЗОК заплаща изцяло стоматологичните дейности по договорени пакети за следните лица (чл.279 от НРД 2006):

1.   лицата, настанени в домове за медико-социални услуги;

2.   децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени   от родителска грижа, включително и след навършване на 18-годишна възраст;

3.   лицата, задържани под стража.

НЗОК заплаща изцяло денталните дейности по договорените пакети и за здравноосигурени лица до 18-годишна възраст с психични заболявания. (чл.280 от НРД 2006). Лечебният процес при тях се осъществява под обща анестезия и няма ограничения за обема дейности.

Необходимо е лекарят по дентална медицина да насочи пациента към специалист психиатър, който дава заключение, съдържащо диагнозата за психично заболяване и необходимостта от зъболечение под обща анестезия. Следва насочване с медицинско направление към дентален специалист (по детска дентална медицина  и/или орална или лицево-челюстна хирургия) от лечебно заведение, сключило договор за тази дейност.

Пакети специализирана извънболнична дентална помощ под обща анестезия за ЗЗОЛ до 18-годишна възраст с психични заболявания и стойности (в лева), заплащани от НЗОК.

Видове дейности Код Обща договорена стойност Стойност, заплащана от НЗОК за лица по чл.274 Стойност, заплащана от пациента
Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист 101 14,30 14,30 не заплаща
 Обтурация с амалгама или химичен композит 301 31,90 31,90 не заплаща
Обща анестезия в амбулаторни условия (не повече от 90 минути) 901 34,10 34,10 не заплаща
Обща анестезия в болнични условия (не повече от 360 минути ) 902 34,10 34,10 не заплаща
24-часово активно наблюдение при необходимост след общата анестезия  903 20,90 20,90 не заплаща
Екстракция на временен зъб  508 16,50 16,50 не заплаща
Екстракция на постоянен зъб  509 31,90 31,90 не заплаща
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб 332 35,20 35,20  не заплаща
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб 333 115,50  115,50 не заплаща
Инцизия в съединителнотъканни ложи  520 25,30 25,30 не заплаща
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб  510 46,20 46,20 не заплаща
Контролен преглед след някоя от горните две дейности 544 6,60 6,60 не заплаща

БОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

 НЗОК заплаща болничното лечение по 9 клинични пътеки в областта на лицево-челюстната хирургия:

Оперативни процедури в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност;
Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност;
Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност;
Хирургично лечение на заболявания на слюнчените жлези;
Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията;
Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната област;
Хирургично лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област;
Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости;
Ортогнатична хирургия.
Здравноосигурените лица се насочват за хоспитализация от лекар по дентална медицина или от общопрактикуващ лекар с талон Направление за хоспитализация.
 

Реклама