Потребителска такса за оказана извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ не заплащат:

Ø лицата със заболявания, определени по списък към НРД;

Ø малолетните, непълнолетните и неработещите членове на семейството;

Ø пострадалите при/или по повод на отбраната на страната;

Ø ветераните от войните и военноинвалидите;

Ø задържаните под стража и лишените от свобода;

Ø социално слабите, получаващи помощи според Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

Ø лицата без доходи, настанени в домове за социални грижи;

Ø медицинските специалисти.

Ø бременните и родилките до 45 дни след раждането,

Ø здравноосигурените лица, страдащи от заболявания с тежка степен на намалена работоспособност (съгласно Наредбата за медицинска експертиза на работоспособността),

Ø пациентите със злокачествени новообразувания.

В Приложение № 14 към Националния рамков договор 2006 (рубрика “Национален рамков договор 2006” на електронната страница на НЗОК) е поместен списък на заболяванията, при които здравноосигурените граждани са освободени от заплащане на потребителска такса.

Съгласно Закона за здравното осигуряване при всяко посещение при личния лекар, лекаря специалист в извънболничната помощ и лекаря по дентална медицина здравноосигурените граждани заплащат потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата. От 1 януари 2009 г. размерът на минималната месечна работна заплата за страната е 240 лева, т.е. потребителската такса се определя на 2.40 лв.

Съгласно промяна в Закона за здравното осигуряване (обн. ДВ, бр. 37 от 2008 г.: ал. 1. т. 1. на чл. 37) от 1 юли 2008 година ЛИЦАТА, НАВЪРШИЛИ 60 ГОДИНИ - ЗА ЖЕНИТЕ, И 63 ГОДИНИ - ЗА МЪЖЕТЕ, заплащат за всяко посещение при лекаря или лекаря по дентална медицина сумата от 1 лев.

За всеки ден болнично лечение здравноосигурените граждани следва да заплащат по 2% от минималната работна заплата, установена за страната (т.е. – 4.80 лв. понастоящем), но за не повече от 10 дни годишно. При лечение в болнично заведение повече от 10 дни в рамките на една година, пациентът не заплаща потребителска такса след 10-тия ден.

 

Реклама