Съгласно Закона за здравното осигуряване при всяко посещение при личния лекар, лекаря специалист в извънболничната помощ и лекаря по дентална медицина здравноосигурените граждани заплащат потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата. От 1 януари 2009 г. размерът на минималната месечна работна заплата за страната е 240 лева, т.е. потребителската такса се определя на 2.40 лв.

Съгласно промяна в Закона за здравното осигуряване (обн. ДВ, бр. 37 от 2008 г.: ал. 1. т. 1. на чл. 37) от 1 юли 2008 година ЛИЦАТА, НАВЪРШИЛИ 60 ГОДИНИ - ЗА ЖЕНИТЕ, И 63 ГОДИНИ - ЗА МЪЖЕТЕ, заплащат за всяко посещение при лекаря или лекаря по дентална медицина сумата от 1 лев.

За всеки ден болнично лечение здравноосигурените граждани следва да заплащат по 2% от минималната работна заплата, установена за страната (т.е. – 4.80 лв. понастоящем), но за не повече от 10 дни годишно. При лечение в болнично заведение повече от 10 дни в рамките на една година, пациентът не заплаща потребителска такса след 10-тия ден.

Когато на здравноосигурени лица се правят изследвания в лаборатория, назначени от личния лекар, лекаря-специалист или от лекаря по дентална медицина, се заплаща:

- цена за вземане на биологичен материал (за едно посещение в лабораторията, независимо от броя на изследванията)

или

- потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата.

От заплащане за вземане на биологичен материал се освобождават лицата без доходи, настанени в домове за деца и юноши, домове за деца от предучилищна възраст и домове за социални грижи.

Лекарят, лекарят по дентална медицина, болницата или лабораторията трябва да ни издадат касова бележка или квитанция за всяка заплатена сума.

 

Реклама