1. Рецептурната книжка на хронично болния се издава на задължително здравноосигурени лица, определени като хронично болни от заболявания по “Списък на заболяванията, за които се издава рецептурна книжка на хронично болния”, според Приложение в действащия Национален рамков договор.

2. На здравноосигурено лице може да бъде издадена и заверена само една рецептурна книжка на хронично болния.

3. Книжката се попълва от общопрактикуващия лекар, при когото здравноосигуреното лице е осъществило постоянен избор. Лекарят, при когото е осъществен временен избор от страна на здравноосигурения, няма право да издава “Рецептурна книжка на хронично болния”.

4. Право да вписват лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели в рецептурната книжка имат само: общопрактикуващият лекар, при когото здравноосигуреното лице е осъществило постоянен или временен избор, вписани в книжката, както и специалистът по профила на заболяванията, работещ в изпълнение на договор с НЗОК в извънболничната помощ.

5. В документа могат да се вписват повече от 4 заболявания от “Списък на заболяванията, за които се издава рецептурна книжка на хронично болния”.

6. Задължително здравноосигуреното лице е длъжно:

Да закупи и съхранява рецептурната книжка.

6.1. Да представи рецептурната книжка за попълване на общопрактикуващия лекар, при когото е направило постоянен избор.

6.2. Да завери в съответната РЗОК издадената и попълнена от общопрактикуващия лекар рецептурна книжка.

6.3. Да представя на общопрактикуващия лекар или на специалиста рецептурната книжка при предписване на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

6.4. При получаване на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, да представя в аптека, сключила договор с РЗОК: рецептурната книжка, два екземпляра от рецептурна бланка и документ за самоличност (за малолетните и поставените под пълно или ограничено запрещение се представя документ за самоличност на родител, настойник или попечител). В случай, че предписаният продукт се отпуска по протокол, трябва да се представи оригинал на заверения протокол, въз основа на който се издава рецептурната бланка, както и ксерокс копие от него.

6.5. Да представи рецептурната книжка за вписване на личните данни на общопрактикуващия лекар, в случай на нов постоянен или временен (за над 1 месец) избор на личен лекар на територията на същата РЗОК. В този случай рецептурната книжка не се презаверява от РЗОК.

6.6. В случай на нов постоянен избор на общопрактикуващ лекар на територията на друга РЗОК, да представи рецептурната книжка за нова заверка в поделенията на РЗОК или в РЗОК, където е направен изборът на общопрактикуващ лекар.

6.7. Да уведоми незабавно поделенията на РЗОК или в РЗОК, където е направен избор на общопрактикуващ лекар, при загубване, кражба или унищожаване на рецептурната книжка, за да бъде заличен номерът й от регистъра на хронично болните. В тези случаи, както и при запълване на рецептурната книжка, се издава нова по описания ред.

7.    Общопрактикуващият лекар, при когото здравноосигуреното лице е осъществило постоянен избор е длъжен:

7.1. Да попълни в рецептурната книжка при първоначално представяне: данните на хронично болния, практиката, личните си данни, заболяванията, за които се издава книжката.

При издаване на рецептурна книжка на чужденец, общопрактикуващият лекар задължително попълва и полетата, отнасящи се до:

·   Идентификационен номер на чужденеца – вписва се персоналният идентификационен номер на чужденеца.

·   Код на държавата – вписва се кодът на държавата.

7.2. Да вписва в книжката на отделен ред всеки лекарствен продукт, медицинско изделие и диетична храна за специални медицински цели, изписани на рецептурна бланка “МЗ-НЗОК № 5”.

7.2.1. В случаите на издадена рецептурна бланка „МЗ-НЗОК № 5А” в рецептурната книжка се вписват предписаните продукти за всеки един отрязък поотделно. На отделен ред се записва всеки лекарствен продукт, медицинско изделие и диетична храна за специални медицински цели.

7.2.2. При желание от страна на общопрактикуващия лекар и при технологична възможност, вписване на предписаните продукти може да се извърши и чрез разпечатка от софуера на общопрактикуващия лекар. Разпечатаните страници следва да бъдат във формат и брой (до 16 бр.), идентичен с оригиналните страници на фабрично изработената рецептурна книжка, и надлежно прикрепени към съответната оригинална страница.

7.3. При издаване на рецепта за лица с издадени рецептурни книжки, в рецептурната бланка лекарят записва регистрационния номер на книжката. Рецептурни бланки, съдържащи предписания за заболявания, за които е задължително издаване на рецептурна книжка, не се приемат без записан регистрационен номер.

7.4. Да предписва на рецептурна бланка лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели само за диагнози (МКБ-код), за които рецептурната книжка на хронично болния е заверена в съответната РЗОК (дата, подпис, печат).

8.    Специалистът със специалност по профила на заболяванията, вписани в книжката е длъжен:

8.1. Да вписва в книжката на отделен ред всеки лекарствен продукт, медицинско изделие и диетична храна за специални медицински цели, изписани на рецептурна бланка “МЗ-НЗОК № 5”.

8.1.1. В случаите на издадена рецептурна бланка „МЗ-НЗОК № 5А” в рецептурната книжка се вписват предписаните продукти за всеки един отрязък поотделно. На отделен ред се записва всеки лекарствен продукт, медицинско изделие и диетична храна за специални медицински цели.

8.1.2. При желание от страна на специалиста по профила на заболяването и при технологична възможност, вписване на предписаните продукти може да се извърши и чрез разпечатка от софуера на специалиста. Разпечатаните страници следва да бъдат във формат и брой (до 16 бр.), идентичен с оригиналните страници на фабрично изработената рецептурна книжка, и надлежно прикрепени към съответната оригинална страница.

8.2. При издаване на рецепта за лица с издадени рецептурни книжки, в рецептурната бланка специалистът записва регистрационния номер на книжката. Рецептурни бланки, съдържащи предписания за заболяванията, за които е задължително издаване на рецептурна книжка, не се приемат без записан регистрационен номер.

8.3. Да предписва на рецептурна бланка лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели само за диагнози (МКБ-код), за които рецептурната книжка на хронично болния е заверена в съответната РЗОК (дата, подпис, печат).

9. Лицето, отпускащо лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, вписани в рецептурната книжка, е длъжно:

9.1. Да свери данните от рецептурната книжка, рецептурните бланки – образци “МЗ-НЗОК” и документа за самоличност. При установено несъответствие рецептата не се изпълнява.

9.2. Да отпуска лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели само за диагнози (МКБ-код), за които рецептурната книжка на хронично болния е заверена в съответната РЗОК (дата, подпис, печат).

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Забранени са всякакви поправки в рецептурната книжка.

Вписванията в нея се извършват само от лицата, посочени по-горе.

За неспазване на изброените по-горе задължения се носи имуществена, административна или наказателна отговорност.

При смърт на задължително здравноосигуреното лице, рецептурната книжка се предава в поделенията на РЗОК или в РЗОК в 30-дневен срок от близките на починалия или от общопрактикуващия лекар с цел заличаване в регистъра на хронично болните, получили рецептурна книжка.

При промяна на МКБ-кода, вписан в рецептурната книжка (добавяне на нов или заличаване на вече съществуващ), общопрактикуващият лекар нанася промяната, подписва се, поставя печат на лечебното заведение и уведомява РЗОК за отразяване на промяната в регистъра на хронично болните, получили рецептурна книжка. Книжката е валидна след заверяване от поделенията на РЗОК, след отразяване на промяната в регистъра на хронично болните, получили рецептурна книжка.

Длъжностните лица в РЗОК, извършващи заверка на рецептурни книжки, вписват ясно и четливо в празното поле между “дата на заверка” и “подпис на длъжностното лице” МКБ-кода на диагнозата/диагнозите, за която/които е извършена заверката на рецептурната книжка. РЗОК задължително поставя печат в съответното поле.

Рецептурна книжка се заверява само на здравноосигурени лица с непрекъснати здравноосигурителни права. 

Приложение № 10

СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА КОИТО СЕ ИЗДАВА "РЕЦЕПТУРНА КНИЖКА НА ХРОНИЧНО БОЛНИЯ"  

код по МКБ -Десета ревизия

Заболяване

B18 Хронични вирусни хепатити
B67.0 Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus
B67.1 Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus
B67.3 Инвазия с друга локализация, предизвикана от Echinococcus granulosus
B67.5 Инвазия с друга локализация, предизвикана от Echinococcus multilocularis
B67.6 Друга инвазия предизвикана от Echinococcus multilocularis
D69.3 Идиопатична тромбоцитопенична пурпура
E03 Други видове хипотиреоидизъм
E04.0 Нетоксична дифузна гуша
E05.0 Тиреотоксикоза с дифузна гуша
E05.1 Тиреотоксикоза с токсичен единичен тиреоиден възел
E05.2 Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша
E05.3 Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан
E05.4 Тиреотоксикоза, изкуствено предизвикана
E06 Тиреоидит
E10.2 Диабет с бъбречни прояви
E10.3 Диабет с очни изменения
E10.4 Диабет с неврологични изменения
E10.5 Диабет  със съдови разстройства
E10.9 Захарен диабет без указание за усложнения
E11 Неинсулинозависим захарен диабет
E22.0 Акромегалия и хипофизарен гигантизъм
E22.8 Други хиперфункции на хипофизата
E23.2 Безвкусен диабет
E24.0 Синдром на Кушинг с хипофизарен произход
E24.3 Ектопичен АСТН синдром
E27.1 Първична недостатъчност на кората на надбъбреците
E70.0 Класическа фенилкетонурия
E72.2 Разстройства в метаболитния цикъл на уреята
E83.3 Разстройства на обмяната на фосфора
E89.2 Следпроцедурен хипопаратиреоидизъм
E89.4 Следпроцедурно разстройство на функциите на яйчниците
F20.0 Параноидна шизофрения
F20.1 Хебефренна шизофрения
F20.5 Резидуална шизофрения
F20.6 Обикновена шизофрения
F30.0 Хипомания
F30.1 Мания без психотични симптоми
F31.0 Сегашен епизод: хипоманиен
F31.1 Сегашен епизод: маниен без психотични симптоми
F31.2 Сегашен епизод: маниен с психотични симптоми
F31.3 Сегашен епизод: умерена и лека депресия
F31.4 Сегашен епизод: тежка депресия без психотични симптоми
F31.5 Сегашен епизод: тежка депресия с психотични симптоми
F31.6 Сегашен епизод: смесен
F31.7 Понастоящем в ремисия
F33.0 Сегашен епизод: лек
F33.1 Сегашен епизод: умерена
F33.2 Сегашен епизод: тежък без психотични симптоми
F33.3 Сегашен епизод: тежък с психотични симптоми
F33.4 Понастоящем в ремисия
G20 Болест на Паркинсон
G35 Множествена склероза
G40.6 Grand mal  припадъци (с малки припадъци (petit mal) или без тях), неуточнени
G40.7 Малки припадъци (petit mal), без припадъци grand mal , неуточнени
G63.2 Диабетна полиневропатия
G70.0 Myastenia gravis
G71.0 Мускулна дистрофия
G71.1 Миотонични увреждания
G71.2 Вродени миопатии
G71.9 Първично мускулно увреждане
G80 Детска церебрална парализа
H36.0 Диабетна ретинопатия
H40.0 Суспектна глаукома
H40.1 Първична глаукома с отворен ъгъл
H40.2 Първична глаукома със затворен ъгъл
H40.5 Вторична глаукома, дължаща се на други болести на окото
H40.6 Вторична глаукома, предизвикана от лекарствени средства 
I10 Есенциална хипертония
I11 Хипертонична болест на сърцето
I12 Хипертоничен бъбрек
I13 Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек
I20 Стенокардия
I25.5 Исхемична кардиомиопатия
I26.0 Белодробна емболия със споменаване на остро белодробно сърце
I27.0 Първична белодробна хипертония
I44.2 Атриовентрикуларен блок, пълен
I45.6 Синдром на преждевременно възбуждане
I47.1 Надкамерна тахикардия
I48 Предсърдно мъждене и трептене
I49.5 Синдром на болния синусов възел
I50.0 Застойна сърдечна недостатъчност
I50.1 Левокамерна недостатъчност
I69 Последици от мозъчносъдова болест
I73.1 Облитериращ тромбангиит (болест на Buerger)
I80.0 Флебит и тромбофлебит на повърхностни съдове на долните крайници
I80.1 Флебит и тромбофлебит на феморална вена
I80.2 Флебит и тромбофлебит на дълбоки съдове на долните крайници
J44.8 Друга хронична обструктивна белодробна болест
J45.0 Астма с преобладаващ алергичен компонент
J45.1 Неалергична астма
K20 Езофагит
K25.7 Язва на стомаха - хронична, без кръвоизлив или перфорация
K26 Язва на дванадесетопръстника
K50.0 Болест на Crohn на тънкото черво
K50.1 Болест на Crohn на дебелото черво
K51.2 Улцерозен (хроничен) проктит
K52.2 Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит (само при доказана алергия към белтъка на кравето мляко)
K74 Фиброза и цироза на черния дроб
K90.0 Цьолиакия
L10 Пемфигус
M05 Серопозитивен ревматоиден артрит
M07.1 Инвалидизиращ артрит
M07.2 Псориатичен спондилит
M07.3 Други псориатични артропатии
M08 Юношески (ювенилен) артрит
M30.0 Възлест полиартериит
M31.3 Грануломатоза на Wegener
M32 Дисеминиран  лупус еритематодес
M33 Дерматополимиозит
M34 Системна склероза
M45 Анкилозиращ спондилит
M80 Остеопороза с патологична фрактура
M81 Остеопороза без патологична фрактура
N11 Хроничен тубулоинтерстициален нефрит
N18 Хронична бъбречна недостатъчност
N31 Невромускулна дисфункция на пикочния мехур, некласифицирана другаде
N40 Хиперплазия на простатата
N80 Ендометриоза
N97 Безплодие при жената
Z43.2 Грижа за илеостома
Z43.3 Грижа за колостома
Z43.5 Грижа за цистостома
Z43.6 Грижа за друг изкуствен отвор на пикочните пътища
 

Реклама