Мерки за промоция, превенция и профилактика на здравето

Имунизационен календар на Република България

С  Наредба № 15 от 12 май 2005г.  за имунизациите в Република България  се определят:

1. лицата, които подлежат на задължителни, целеви и препоръчителни имунизации и реимунизации;

2. редът, начинът и сроковете за извършване на имунизациите и реимунизациите.

Задължителни планови имунизации и реимунизации са тези срещу туберкулоза, дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, морбили, епидемичен паротит, рубеола и вирусен хепатит тип В.

Задължителните планови имунизации и реимунизации се извършват съгласно Имунизационния календар на Република България.

Целеви имунизации и реимунизации са тези срещу бяс, Кримска-Конго хеморагична треска и коремен тиф.

Имунизациите се извършват по показания и при лица, чиято професия  или дейност  ги  излага на риск от заразяване.

Препоръчителни имунизации и реимунизации са тези срещу:

1. заболяванията, подлежащи  на задължителни имунизации, в случаите когато се прилагат на лица във възрастови групи извън посочените в Имунизационния календар;

2. заболяванията – бяс, Кримска –конго хеморагична треска и коремен тиф, в случаите когато се прилагат на лица, извън посочените в Наредбата .

3. жълта треска, хепатит А, Хемофилус инфлуенце тип В, пневмококи, грип, менингококи.

Препоръчителните имунизации и реимунизации се извършват срещу заплащане в Имунизационния кабинет при Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), в имунизационните кабинети на РИОКОЗ и в лечебни заведения.

 

Задължителните планови имунизации и реимунизации се извършват от:

1. лекар, обслужващ новородените в лечебно заведение за болнична помощ;

2. личен лекар.

 По изключение задължителните имунизации и реимунизации могат да се извършват и от лекар във:

1. имунизационен кабинет на РИОКОЗ и НЦЗПБ;

2. лечебно заведение извън посочените в Наредбата.

Обучение по техниката на извършване на имунизацията и реимунизациите срещу туберкулоза и по проверката на туберкулиновата алергия (проба Манту) се извършва от пневмо-фтизиатричните диспансери или от диспансерните отделения (диспансерни структури) към специализираните болници за белодробни болести (многопрофилни болници за активно лечение).

Задължения на  личния лекар:

1. изготвя и представя в съответната РИОКОЗ ежегодно в срок до 31 юли:

а) годишен план за следващата календарна година за броя на подлежащите на задължителни планови имунизации и реимунизации лица от обслужвания от него контингент;

б) заявка по вид и количество за необходимите биопродукти и технически средства за приложението им;

2. вписва подлежащите на задължителни имунизации и реимунизации в книгата за профилактични имунизации и реимунизации;

3. получава всяко тримесечие от РИОКОЗ биопродукти за извършване на задължителни имунизации и

реимунизации и техническите средства за тяхното прилагане;

4. уведомява всички подлежащи на задължителни имунизации и реимунизации за вида и датата на поредната имунизация;

5. ежегодно, в седемдневен срок от началото на учебната година, изпраща на медицинските специалисти от училищните здравни кабинети талон с данни за имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година;

6. предоставя данни за извършените имунизации и реимунизации на медицинските специалисти от училищния здравен кабинет и на органите на държавния здравен контрол при поискване.

Надзорът на имунопрофилактиката се осъществява от Регионалните инспекции по опазване на общественото здраве.

РИОКОЗ издава при поискване сертификат за имунизационно състояние въз основа на данните от имунизационния паспорт на лицето.

 

Реклама