Медико-диагностичните дейности включват всичките необходими изследвания при диагностика, лечение и проследяване здравното състояние на пациентите.

Пациентите имат право да получат необходимият им обем медико-диагностични дейност като:

· Задължително здравно осигурени лица

· Доброволно здравно осигурени лица

· По желание като заплащат сами извършените в лабораториите изследвания

Медико-диагностични дейности са всички дейности извършвани по пакети:  “Вирусология”, “Имунология”, “Клинична лаборатория”, “Клинична микробиология”, “Медицинска паразитология”, “Имунохематология”, “Обща и клинична патология” и “Рентгенология” .

 

Реклама