При необходимост от медицинска помощ пациентът се обръща към избрания от него общопрактикуващ лекар. Той осъществява първичен преглед на пациента, назначава лечение и предписва необходимите лекарствени средства. При необходимост издава направление за извършване на медикодиагностични изследвания. Когато състоянието на пациента го изисква, общопрактикуващият лекар издава направление за консултация и съвместно лечение със специалист.  Ако на пациента се налага болнично лечение, лекарят издава направление за хоспитализация.  

Здравноосигурените лица имат право да получават от личния си лекар следните документи:

1. извлечение (копие или етапна епикриза) от здравното досие

2. извлечение (копие или етапна епикриза) от здравното досие на наборници, подлежащи на първоначален медицински преглед и за явяване пред наборна комисия, след представено от тях известие от военното окръжие;

3. медицинско направление за балнеосанаториално лечение;

4. медицинско направление за превозване на починал в друго населено място;

5. медицинско направление за социални грижи;

6. препис от медицинско досие за съда и прокуратурата;

7. талон за здравословното състояние и талон за проведени профилактични прегледи на деца и ученици до здравните кабинети в детски заведения и училища;

8. болничен лист за временна неработоспособност или предписание за трудоустрояване;

9. медицинско свидетелство за постъпване на работа;

10. направление за хоспис;

11. медицинско свидетелство за приемане в детски и учебни заведения;

12. медицински свидетелства на участници в спортни състезания;

13. медицинско удостоверение за детски и учебни заведения при отсъствие по медицински показания;

14. съобщение до ЕСГРАОН за смърт;

15. медицинска бележка на дете (ученик), че не е в контакт със заразно болни;

16. медицинско свидетелство за осиновяване на дете;

17. медицинско свидетелство за сключване граждански брак;

18. здравна книжка на работещите в детски и хранителни заведения.

 

Реклама